ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

性病

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -性病-, *性病*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性病[xìng bìng, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, ] venereal disease; sexually transmitted disease; VD, #14,027 [Add to Longdo]
性病[màn xìng bìng, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, ] a chronic illness; a disease that takes effect slowly, #23,628 [Add to Longdo]
性病[jí xìng bìng, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, ] acute illness; fig. impetuous; impatient, #71,538 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
性病[せいびょう, seibyou] (n,adj-no) venereal disease; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm afraid I've contracted a venereal disease.性病にかかっているかもしれません。
I had V.D.性病にかかりました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You bang some broad, you feel good for a half a second... but then you realize you've gotta run to the phone to call your doctor... 'cause you gotta have a V.D. test.[CN] 288)}隨後你就意識到 得趕緊給醫生打個電話 288)}去做性病檢查 Sweet Movie (1974)
So what he came up with to help our guts along was a parasite that's... a combination of aphrodisiac and venereal disease that will hopefully turn the world into one beautiful, mindless orgy.[CN] 他想用寄生虫来解决这个问题 春药与性病的结合 希望把这个世界变成 美丽无脑的纵欲境界 Shivers (1975)
V. D?[CN] 性病呢? If.... (1968)
No, ma'am, an std is the worst thing that you can have.[JA] あなたの性病の事です Scary Movie 5 (2013)
He was my professor at university, in urology and venereology.[CN] 他是我泌尿外科和性病科老师 Shivers (1975)
This is the men's ward.[JA] ここは男性病棟よ Welcome to Briarcliff (2012)
All non-commissioned officers will report for short-arm inspection at 0400.[CN] 全体士官 4点钟集合做性病筛检 MASH (1970)
genuinely, my darling, but a chronic disease like my Sandovsky's needs continual healings, and then there is the other matter.[JA] サンドフスキーみたいな 慢性病は― 継続的な治癒が必要だ だが理由は他にもある Vampire Academy (2014)
Those are permeative lytic lesions.[JA] 浸透性の溶解性病変よ Big in the Philippines (2014)
Any sexually transmitted diseases?[JA] 性病は? All Good Things Must Come to an End (2015)
It sounds like an STD.[JA] 性病みたいだ R.I.P.D. (2013)
The hoof-and-mouth disease filterable virus will spread through the blood stream most intensively...[CN] 口蹄疫滤过性病毒 会在血液里迅速扩散... Kidnapping, Caucasian Style (1967)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
性病[せいびょう, seibyou] Geschlechtskrankheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top