ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

filtrate

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filtrate-, *filtrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
filtrate[N] ของเหลวหรือแก๊ซที่ผ่านการกรอง
filtrate[VI] กรอง, Syn. filter
filtrate[VT] กรอง, Syn. filter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
filtrate(ฟิล'เทรท) n.ของเหลวที่ผ่านการกรองแล้ว vt.,vi. กรอง., See also: filtratable adj. filtration n., Syn. filter
infiltrate(อินฟิล'เทรท) v. ซึมทะลุ,แทรกซึม n. สิ่งที่แทรกซึมเข้าไป., See also: infiltrative adj. infiltrator n., Syn. pervade,permeate

English-Thai: Nontri Dictionary
infiltrate(vt) แทรกซึม,ซึมทะลุ,ผ่านการกรอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Filtrateกรอง,สิ่งกรอง,สกัด,น้ำกรอง [การแพทย์]
filtrateของเหลวที่กรองได้, ของเหลวที่ผ่านตัวกรองออกไปได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Filtrate, Cultureน้ำกรองจากการเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Filtrate, Glomerularน้ำกรองจากโกลเมอรูลัส,น้ำกรอง,สิ่งที่กรองผ่านโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Filtrate, Protein Freeน้ำกรองที่ไม่มีโปรตีน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate   FR: s'esquiver ; s'échapper
แทรก[X] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce   FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; be abundant   FR: s'imprégner ; s'imbiber
สิ่งกรอง[n. exp.] (sing krøng) EN: filtrate   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
filtrate (n) fˈɪltrɛɪt (f i1 l t r ei t)
filtrate (v) fˈɪltrˈɛɪt (f i1 l t r ei1 t)
filtrated (v) fˈɪltrˈɛɪtɪd (f i1 l t r ei1 t i d)
filtrates (n) fˈɪltrɛɪts (f i1 l t r ei t s)
filtrates (v) fˈɪltrˈɛɪts (f i1 l t r ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
滤液[lǜ yè, ㄌㄩˋ ㄧㄝˋ, / ] filtrate, #36,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
濾液;ろ液[ろえき, roeki] (n) filtrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filtrate \Fil"trate\, v. t. [imp. & p. p. {Filtrated}; p. pr. &
   vb. n. {Filtrating}. ] [Cf. LL. filtrare. See {Filter}.]
   To filter; to defecate; as liquid, by straining or
   percolation. --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Filtrate \Fil"trate\, n.
   That which has been filtered; the liquid which has passed
   through the filter in the process of filtration. Contrasted
   with {retentate}, the material remaining on the filter.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 filtrate
   n 1: the product of filtration; a gas or liquid that has been
      passed through a filter
   v 1: remove by passing through a filter; "filter out the
      impurities" [syn: {filter}, {filtrate}, {strain}, {separate
      out}, {filter out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top