ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

falsification

F AE2 L S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsification-, *falsification*
English-Thai: Nontri Dictionary
falsification(n) การปลอมแปลง,ของปลอม,การทำผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
falsification๑. การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ๒. การปลอมแปลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
falsificationการพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
falsification of accounts; false accountingการทำบัญชีเท็จ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falsificationปลอมแปลงทั้งฉบับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My Lord, during this trial we have heard from Professor Evans and others of at least 25 major falsifications of history.พระเจ้าของฉันระหว่างการ พิจารณาคดีนี้ เราได้ยินจากศาสตราจารย์อี แวนส์และอื่น ๆ อย่างน้อย 25 Denial (2016)
It appears to me that the correct and inevitable inference must be that the falsification of the historical record was deliberate and that Irving was motivated by a desire to present events in a manner consistent with his own ideological beliefs,มันจะปรากฏขึ้นกับผมว่าที่ ถูกต้อง และหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อสรุป จะต้องเป็น ว่าการทำผิดของบันทึก ประวัติศาสตร์ Denial (2016)
New testimony has implicated that former President Reynolds was complicit in the falsification of her brother's death.คำให้การใหม่ได้สรุปแล้วว่า อดีตประธานาธิบดีเรย์โนลด์มีส่วนรู้เห็น ในการหลอกลวง Sona (2007)
falsification of results?โกหกผล? The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปลอมเอกสาร[n. exp.] (kān pløm ēkkasān) EN: forgery   FR: falsification [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSIFICATION    F AE2 L S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsification    (n) fˌɔːlsɪfɪkˈɛɪʃən (f oo2 l s i f i k ei1 sh @ n)
falsifications    (n) fˌɔːlsɪfɪkˈɛɪʃənz (f oo2 l s i f i k ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲笔[qū bǐ, ㄑㄩ ㄅㄧˇ, / ] falsification in writing; misrepresentation in written history; deliberate digression, #135,610 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fälschung {f}; Verfälschung {f} | Fälschungen {pl}; Verfälschungen {pl}falsification | falsifications [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改ざん(P);改竄[かいざん, kaizan] (n,vs) alteration; falsification; faking; (P) [Add to Longdo]
偽造[ぎぞう, gizou] (n,vs,adj-no) (See 偽物) forgery; falsification; fabrication; counterfeiting; (P) [Add to Longdo]
曲筆[きょくひつ, kyokuhitsu] (n,vs) misrepresentation; falsification [Add to Longdo]
経歴詐称[けいれきさしょう, keirekisashou] (n) misrepresentation (falsification) of one's past record (personal history) [Add to Longdo]
雌黄[しおう;きに, shiou ; kini] (n) (1) (See 石黄) orpiment; (2) (See ガンボージ) gamboge; (3) falsification; alteration [Add to Longdo]
変造[へんぞう, henzou] (n,vs) alteration; defacement; debasement; falsification; forgery; (P) [Add to Longdo]
歪曲;わい曲[わいきょく, waikyoku] (n,vs) distortion; falsification; perversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falsification \Fal`si*fi*ca"tion\, n. [Cf. F. falsification.]
   1. The act of falsifying, or making false; a counterfeiting;
    the giving to a thing an appearance of something which it
    is not.
    [1913 Webster]
 
       To counterfeit the living image of king in his
       person exceedeth all falsifications. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Willful misstatement or misrepresentation.
    [1913 Webster]
 
       Extreme necessity . . . forced him upon this bold
       and violent falsification of the doctrine of the
       alliance.               --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Equity) The showing an item of charge in an account to be
    wrong. --Story.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsification
   n 1: any evidence that helps to establish the falsity of
      something [syn: {disproof}, {falsification}, {refutation}]
   2: a willful perversion of facts [syn: {falsification},
     {misrepresentation}]
   3: the act of rendering something false as by fraudulent changes
     (of documents or measures etc.) or counterfeiting [syn:
     {falsification}, {falsehood}]
   4: the act of determining that something is false [syn:
     {falsification}, {falsifying}, {disproof}, {refutation},
     {refutal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top