Search result for

fm

(56 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fm-, *fm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FM[ABBR] ระบบความถี่ของวิทยุ (คำย่อของ frequency modulation)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fmabbr. frequency modulation
fmhabbr. family medical history
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FM (frequency modulation)เอฟเอ็ม (การกล้ำความถี่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FMเอฟเอ็ม, ดู frequency modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If he doesn't have FMF, the colchicine will kill him.ถ้าเขาไม่มี fmf, colchicine จะฆ่าเขา Joy (2008)
fmris tell us where the blood flow is.เอฟเอ็มอาร์ไอบอกเราว่า เลือดไหลไปที่ไหนบ้าง Emancipation (2008)
All the FMRI showed is House was right.ผลทั้งหมดของ FMRI บอกว่าเฮาส์ถูก Emancipation (2008)
It lit up the fMRI like Times Square.เครื่อง MRI สว่างอย่างกับไทม์สแควร์ The Day the Earth Stood Still (2008)
About 15 miles fm here.15 ไมล์จากที่นี่ Bloodline (2009)
Data from an fMRI doesn't constitute evidence either...ผลจาก fMRI ไม่สามารถนำมาเป็นหลักฐานได้เมือนกัน Episode #1.3 (2009)
What are the results of the fMRI?ผลทดสอบจากเครื่อง FMRI เป็นยังไงบ้าง Episode #1.6 (2009)
There haven't been any fMRI studies on brain activity of those who've changed personalities.fMRI ไม่สามารถศึกษาสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพได้ Episode #1.6 (2009)
I called in to Fever 104 FM New Delhi and was the fourth person to say the phrase that pays:ฉันโทรไปที่คลื่นฟีเวอร์ 104 เอฟเอ็มที่นิวเดลี แล้วก็เป็นคนที่สี่ ที่ได้พูดว่า The Vengeance Formulation (2009)
If a pair of virtual particles fmed just outside the event horizon, then one of the pair might travel across that point of no return before being able to recombine, falling into the black hole and leaving its partnerที่จะหลบหนีเป็นจริงรังสีรังสีฮอว์คิง ถ้าฮอว์คิงที่ถูกต้อง หลุมดำไม่ควรจริงเป็นสีดำ The Riddle of Black Holes (2010)
Flip that switch when you're ready, and you'll cut into every signal on the radio bands, am and fm.สับสวิทช์เมื่อคุณพร้อม แล้วคุณก็จะเข้าถึงทุกสัญญาณ ในช่วงคลื่นวิทยุ ทั้ง am และ fm The Longest Night (2010)
I wanna run an FMRI brain scan for lie detection.ฉันอยากสแกนสมองเขาเพื่อจับโกหก Kill Jill (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสป.[N] Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. องค์การสะพานปลา
เอฟเอ็ม[N] frequency modulation, See also: FM
องค์การสะพานปลา[N] Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. อสป.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[n. exp.] (khadī kīokap kān yakyøk ngoen) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio   
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[org.] (Køngthun Kānngoen Rawāng Prathēt) EN: International Monetary Fund (IMF)   FR: Fonds monétaire international (FMI)
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukchoēn) EN: emergency   FR: cas d'urgence [fm]

CMU English Pronouncing Dictionary
FM    EH1 F EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FM    (n) (e2 f e1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FM : Frequenzmodulation {f}FM : frequency modulation [Add to Longdo]
Faden, Klafter (Längenmaß)fm : fathom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[, efuemutaunzu] (n) {comp} FM TOWNS [Add to Longdo]
ハフマン符号[ハフマンふごう, hafuman fugou] (n) {comp} Huffman code [Add to Longdo]
フェルミウム[, ferumiumu] (n) fermium (Fm) [Add to Longdo]
ホフマン方式[ホフマンほうしき, hofuman houshiki] (n) Hoffmann method [Add to Longdo]
手足口病[てあしくちびょう, teashikuchibyou] (n) hand, foot and mouth disease; HFMD [Add to Longdo]
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] (n) frequency modulation; FM [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} frequency modulation recording; FM recording [Add to Longdo]
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] (n) frequency modulation; FM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] Frequency Modulation, FM [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.) [Add to Longdo]
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] frequency modulation, FM [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fm \Fm\ prop. n.
   The chemical symbol for {Fermium}, a transuranic element.
 
   Syn: fermium, atomic number 100.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 FM \FM\ n. [Frequency Modulaiton.]
   A method of transmitting radio signals by modulating the
   frequency of the carrier wave; -- opposed to AM (amplitude
   modulation), in which the signal modulates the amplitude,
   rather than the frequency of the carrier wave. [acron.]
 
   Syn: frequency modulation.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fm \Fm\ prop. n.
   the symbol for the element {Fermium}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FM
   n 1: modulation of the frequency of the (radio) carrier wave
      [syn: {frequency modulation}, {FM}]
   2: a radioactive transuranic metallic element produced by
     bombarding plutonium with neutrons [syn: {fermium}, {Fm},
     {atomic number 100}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 FM
  /F?M/, n.
 
   1. [common] Not ?Frequency Modulation? but rather an abbreviation for
   ?Fucking Manual?, the back-formation from {RTFM}. Used to refer to the
   manual itself in the {RTFM}. ?Have you seen the Networking FM lately??
 
   2. Abbreviation for ?Fucking Magic?, used in the sense of {black magic}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FM
     Frequenz-Modulation
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top