ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fm

EH1 F EH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fm-, *fm*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
FM(abbr) ระบบความถี่ของวิทยุ (คำย่อของ frequency modulation)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fmabbr. frequency modulation
fmhabbr. family medical history
proofmarkn. ตราประทับว่าพิสูจน์หรือทดสอบแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FM (frequency modulation)เอฟเอ็ม (การกล้ำความถี่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FMเอฟเอ็ม, ดู frequency modulation [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I discovered salt and created fm radio.ฉันค้นพบเกลือ และ คลื่นวิทยุFM The Right Stuff (2007)
- Station WNKW, located at 90.1 on the FM dial.อย่าลืมฟังสถานี WNKWทาง 90.1 FM The Brave One (2007)
About 15 miles fm here.15 ไมล์จากที่นี่ Bloodline (2009)
I called in to Fever 104 FM New Delhi and was the fourth person to say the phrase that pays:ฉันโทรไปที่คลื่นฟีเวอร์ 104 เอฟเอ็มที่นิวเดลี แล้วก็เป็นคนที่สี่ ที่ได้พูดว่า The Vengeance Formulation (2009)
So I'd advise everyone to stay off of the streets and keep them radios locked to FM 99 Detroit.ดังนั้นผมขอแนะนำให้ทุกคน อยู่ห่าง ๆ จากท้องถนน แล้วหมุนมาที่คลื่น FM99 ดีทรอย Devil's Night (2010)
[MAN 2] Fm ashamed of the things I done when Fm out there.I'm sorry. The Town (2010)
Fm coming over from my place.DOUG: You know, this thing goes right... The Town (2010)
[DEZ OVER RADIO] Fm here.DEZ [OVER RADIO]: Fm here. The Town (2010)
Shenzhou, in the blind, this is Houston. Indicate FM frequency.เฉินโจว จากฮุสตัน สัญญาณวิทยุ เอฟเอ็ม Gravity (2013)
The Project Diana message and the FM radio, television and radar signals of the 20th century all move outward at the speed of light.ข้อความโครงการไดอาน่า และวิทยุ เอฟเอม โทรทัศน์และสัญญาณเรดาร์ ของศตวรรษที่ 20 The Immortals (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสป.(n) Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. องค์การสะพานปลา
เอฟเอ็ม(n) frequency modulation, See also: FM
องค์การสะพานปลา(n) Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. อสป.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีเกี่ยวกับการยักยอกเงิน[khadī kīokap kān yakyøk ngoen] (n, exp) EN: case of embezzlement ; case ofmisappropriatio
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ[Køngthun Kānngoen Rawāng Prathēt] (org) EN: International Monetary Fund (IMF)  FR: Fonds monétaire international (FMI)
ภาวะฉุกเฉิน[phāwa chukchoēn] (n, exp) EN: emergency  FR: cas d'urgence [fm]

CMU English Pronouncing Dictionary
FM EH1 F EH1 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FM (n) ˌɛfˈɛm (e2 f e1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaufmann(n) |der, pl. Kaufmänner| นักธุรกิจ(ที่เป็นผู้ชาย)
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
Wegwerfmentalität(n) |die| ทัศนคติหรือความคิดของมนุษ์ในการทิ้งของหรือวัตถุที่ยังสามารถใช้การได้ เช่น Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden wollen der zunehmenden Wegwerfmentalität entgegenwirken.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FM : Frequenzmodulation {f}FM : frequency modulation [Add to Longdo]
Faden, Klafter (Längenmaß)fm : fathom [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FM[エフエム, efuemu] (n) FM; frequency modulation; (P) [Add to Longdo]
FMチューナー[エフエムチューナー, efuemuchu-na-] (n) FM tuner [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[efuemutaunzu] (n) {comp} FM TOWNS [Add to Longdo]
ハフマン符号[ハフマンふごう, hafuman fugou] (n) {comp} Huffman code [Add to Longdo]
フェルミウム[ferumiumu] (n) fermium (Fm) [Add to Longdo]
ホフマン方式[ホフマンほうしき, hofuman houshiki] (n) Hoffmann method [Add to Longdo]
手足口病[てあしくちびょう, teashikuchibyou] (n) hand, foot and mouth disease; HFMD [Add to Longdo]
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] (n) frequency modulation; FM [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] (n) {comp} frequency modulation recording; FM recording [Add to Longdo]
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] (n) frequency modulation; FM [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エフエム[えふえむ, efuemu] FM, frequency modulation [Add to Longdo]
周波数変調[しゅうはすうへんちょう, shuuhasuuhenchou] Frequency Modulation, FM [Add to Longdo]
周波数変調記録[しゅうはすうへんちょうきろく, shuuhasuuhenchoukiroku] frequency modulation recording, FM recording (abbr.) [Add to Longdo]
周波変調[しゅうはへんちょう, shuuhahenchou] frequency modulation, FM [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
変形周波数変調記録[へんけいしゅうはすうへんちょうきろく, henkeishuuhasuuhenchoukiroku] modified frequency modulation recording, MFM recording (abbr.) [Add to Longdo]
エフエムタウンズ[えふえむたうんず, efuemutaunzu] FM TOWNS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fm \Fm\ prop. n.
   The chemical symbol for {Fermium}, a transuranic element.
 
   Syn: fermium, atomic number 100.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 FM \FM\ n. [Frequency Modulaiton.]
   A method of transmitting radio signals by modulating the
   frequency of the carrier wave; -- opposed to AM (amplitude
   modulation), in which the signal modulates the amplitude,
   rather than the frequency of the carrier wave. [acron.]
 
   Syn: frequency modulation.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fm \Fm\ prop. n.
   the symbol for the element {Fermium}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FM
   n 1: modulation of the frequency of the (radio) carrier wave
      [syn: {frequency modulation}, {FM}]
   2: a radioactive transuranic metallic element produced by
     bombarding plutonium with neutrons [syn: {fermium}, {Fm},
     {atomic number 100}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 FM
  /F?M/, n.
 
   1. [common] Not ?Frequency Modulation? but rather an abbreviation for
   ?Fucking Manual?, the back-formation from {RTFM}. Used to refer to the
   manual itself in the {RTFM}. ?Have you seen the Networking FM lately??
 
   2. Abbreviation for ?Fucking Magic?, used in the sense of {black magic}.
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FM
     Frequenz-Modulation
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top