ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aufmerksam

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aufmerksam-, *aufmerksam*
German-Thai: Longdo Dictionary
aufmerksam(adj) เอาใจใส่, ตั้งอกตั้งใจ เช่น Er ist ein aufmerksamer Student. เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
jmdn. aufmerksam machen auf etw.(A)ทำให้ใครคนหนึ่งสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, เบี่ยงเบนความสนใจของใครคนหนึ่งไปที่ เช่น Sie machte mich auf einen Fehler aufmerksam. หล่อนทำให้ฉันเห็นข้อผิดพลาด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufmerksamkeit {f} | Aufmerksamkeiten {pl} | Aufmerksamkeit erregenattention; interest | attentions | to arrest attention [Add to Longdo]
Aufmerksamkeit {f}heedfulness [Add to Longdo]
Aufmerksamkeit {f}mindfulness [Add to Longdo]
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive [Add to Longdo]
aufmerksammindful [Add to Longdo]
aufmerksam beobachtento keep an eye on [Add to Longdo]
aufmerksam machento call attention [Add to Longdo]
aufmerksam machen aufto call attention to [Add to Longdo]
aufmerksam {adv}mindfully [Add to Longdo]
aufmerksam {adv}observingly [Add to Longdo]
aufmerksam; bedacht {adv}attentively [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
注意[ちゅうい, chuui] Aufmerksamkeit, Vorsicht, Warnung [Add to Longdo]
注目[ちゅうもく, chuumoku] Aufmerksamkeit, Beachtung [Add to Longdo]
謹聴[きんちょう, kinchou] aufmerksam_zuhoeren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  aufmerksam /aufmɛrkzaːm/
   attentive; mindful; observing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top