Search result for

dualität

(56 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dualität-, *dualität*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dualität มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dualität*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He had personality.Er war eben eine IndividualitätNightmares (1979)
If not we, who r epr esent individuality and art who else should, can and must rise above all that happens in the world?Wir vertreten die Individualität, die Kunst. Wer sonst soll, kann und muss sich nicht darüber hinwegsetzen? Darüber, was immer in der Welt geschieht. Mephisto (1981)
But why now, suddenly? You mean out here?Weil ich, Sir, zuerst glaubte, es sei die Art Dualität, die wir Betazoiden bei Menschen immer empfinden. Lonely Among Us (1987)
We believe it the outer rim. Maman, do you understand these things?Ihre Hypnose enthüllte aber eine andere Art DualitätLonely Among Us (1987)
I was referring to the duality of man, sir.Es zeigt die menschliche Dualität, Sir. Full Metal Jacket (1987)
The duality of man.Die menschliche DualitätFull Metal Jacket (1987)
The thought of duality is part of my nature.Der Gedanke an die Dualität ist mit mir verschmolzen. On the Silver Globe (1988)
Well, Gail, by this time the hostages should be going through... the early stages of the "Helsinki Syndrome."In meiner Jugend. ... Autor von "Geisel-Terrorist, Terrorist-Geisel, Eine Studie in Dualität." Die Hard (1988)
Over the years, I've discovered it's in joy that the uniqueness of each individual is revealed.Ich habe festgestellt, dass es die Freude ist, die die Individualität eines Lebewesens zeigt. The Bonding (1989)
That life exists, and identity;"Damit das Leben nicht zu Ende geht deine Individualität." Dead Poets Society (1989)
It's a symbol of my individuality and my belief in personal freedom.Sie ist Symbol meiner Individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit. Wild at Heart (1990)
It's the duality of life:Hm? Die Dualität des Lebens: Child's Play (1990)
But on the upside, with this passion comes great spirit and individuality, which is probably one of the reasons you love Annie.Mit Leidenschaft und Übertreiben kommt auch Individualität, was der Grund für deine Liebe zu Annie ist. Father of the Bride (1991)
And when you do, try to use "duality" and "juxtaposition" in the same sentence.Wenn doch, pack "Dualität" und "Nebeneinanderstellung" in einen Satz. Done with Mirrors (1991)
MAN: It is without a doubt a skillful juxtaposition of duality.(Mann) Das ist zweifelsohne eine gekonnte Nebeneinanderstellung von DualitätDone with Mirrors (1991)
Was Vicki right about your difficulty with duality?Und hatte Vicki recht wegen Ihrer Schwierigkeiten mit der DualitätBatman Returns (1992)
There's no one Borg who is more an individual than your arm or your leg.Sie haben so viel Individualität wie ein Arm oder Bein. I Borg (1992)
For somebody like me, losing that sense of individuality is almost worse than dying.Der Verlust meiner Individualität ist schlimmer als Tod. I Borg (1992)
He seems to be a fully realized individual.Er scheint Individualität zu besitzen. I Borg (1992)
- Does that seem right, to help him become an individual, and then take that away from him?Wir geben ihm Individualität und nehmen sie ihm wieder? I Borg (1992)
But perhaps, in that short time before they purge his memory the sense of individuality which he has gained with us, might be transmitted through the entire Borg collective.Vielleicht wird kurz davor,... ..die Individualität, die er bei uns gewann, auf das gesamte Kollektiv übertragen. I Borg (1992)
The knowledge of self being spread throughout the collective, in that brief moment, might alter them forever.Der Sinn für Individualität greift auf das Kollektiv über. Dieser Augenblick... ..kann sie für immer ändern. I Borg (1992)
The mirror exercise symbolizes the duality and the oneness of battle.Die Spiegel-Übung symbolisiert die Dualität und die Einheit des Kampfes. Challenge (1993)
Hugh transferred his sense of individuality to the others.Hugh transferierte seinen Sinn für Individualität auf die anderen. Descent: Part II (1993)
You gave me a sense of individuality, then sent me back.Sie gaben mir die Individualität und schickten mich zurück. Descent: Part II (1993)
Triple Gemini.Dreifacher Zwilling. DualitätCasino (1995)
There is a possibility that a single virus could destroy an entire set of systems... and copies do not give rise to variety and originality.Sie können jederzeit von einem einzigen Virus ausgelöscht werden. Außerdem tragen Kopien weder Individualität noch Vielfalt in sich. Ghost in the Shell (1995)
I can never tell when he's joking. Maybe it is better that we do not know.Janklow, ich brauche einen Dualitätskonverter aus dem Frachtraum. Rejoined (1995)
I was linked to the hive mind, every trace of individuality erased.Ich war mit ihrem Gehirn verbunden. Keine Spur mehr von IndividualitätStar Trek: First Contact (1996)
There are two forces at work in the worId-- the drive toward coIIectivity and the drive toward individuality.In der Welt sind zwei Kräfte am Werk: Die Strömung zu mehr Kollektivität und die Strömung zu mehr IndividualitätFuture's End: Part II (1996)
Today, I sacrifice my existence for the principles of freedom and individuality that I have fought for so long.Heute opfere ich meine Existenz den Prinzipien von Freiheit und Individualität, für die ich so lange gekämpft habe. The Q and the Grey (1996)
Perhaps we have feared in doing so, we might acknowledge that our individuality, which we so, so revere, is not entirely our own.Vermutlich aus Furcht zugeben zu müssen, dass unsere Individualität, die wir so, so verehren, doch nicht ganz aufrichtig ist. Amistad (1997)
I may be new to individuality, but I'm not ignorant of human behavior.Individualität ist mir zwar neu, aber menschliches Verhalten kenne ich. Revulsion (1997)
Our conflicted nature, our individuality.Unsere widersprüchliche Natur. Unsere IndividualitätScorpion: Part II (1997)
It was the moment we turned away from each other. We don't have to stop being individuals to get through this.Wir müssen unsere Individualität nicht aufgeben. Scorpion: Part II (1997)
It wasn't easy for them to accept their individuality, but, in time, they did.Ihre Individualität zu akzeptieren, war nicht leicht für sie, aber sie taten es. The Gift (1997)
That's what individuality is all about.Das bedeutet IndividualitätThe Gift (1997)
It is our capacity for individuality... our souls that makes us different from them.Es ist unsere Fähigkeit zur Individualität, unsere Seelen, die uns von ihnen unterscheiden. Dark City (1998)
"If a woman wants a mate to respond, she will reveal to him the secret of a woman's duality."Geht der Partner auf die Frau ein, enthüllt sie ihm das Geheimnis der weiblichen DualitätBASEketball (1998)
A woman is entitled to her own individuality.- Nichts. Die Frau hat ein Recht auf ihre IndividualitätIt's My Party (1998)
But all that's covering your individuality is a napkin.Deine Individualität bedeckt nur eine Serviette. It's My Party (1998)
Maybe I'll start wearing Speedos to get some individuality.Ich sollte in engen Shorts rumlaufen, um meine Individualität zu betonen. It's My Party (1998)
- You tell me. - The stones are set in twos, the symbol of duality.- Die Steine sind als Paar gefasst, das Symbol der DualitätThank You for Not Morphing (1998)
The Borg would destroy your individuality.Die Borg zerstören Ihre IndividualitätDrone (1998)
That's because she's regained her individuality.- Sie bekam ihre Individualität zurück. Drone (1998)
Individuality has its limits... especially on a starship where there's a command structure.Individualität hat ihre Grenzen, vor allem auf einem Sternenschiff mit Hierarchie. Prey (1998)
You claim to respect my individuality, but in fact, you are frightened by it.Sie sagen, Sie respektieren meine Individualität, haben aber Angst davor. Prey (1998)
He violated that individuality.Er missbrauchte diese IndividualitätRetrospect (1998)
It was my individuality which made me vulnerable.Meine Individualität machte mich verwundbar. Retrospect (1998)
If we stay the same we'll have no individuality.Wenn man immer gleich bleibt, erlangt man keine IndividualitätRem Saverem (1998)

German-Thai: Longdo Dictionary
Dualität(n ) |die, pl. Dualitäten| การอยู่เป็นคู่ เช่น Ihr lebt euer Leben in einer Dualität, zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel, Werden und Vergehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dualität {f}duality [Add to Longdo]
Individualität {f}individuality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Dualität [duːaːliːtɛːt] (n) , s.(f )
     duality
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top