Search result for

deposition

(47 entries)
(0.0081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deposition-, *deposition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deposition[N] การทับถมกันของสสาร
deposition[N] การปลดออกจากตำแหน่ง, See also: การขับจากอำนาจ, Syn. dethronement
deposition[N] คำให้การของพยาน, Syn. legal evidence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deposition๑. การให้พ้นจากตำแหน่ง๒. การให้การของพยาน, คำให้การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deposition coefficientสัมประสิทธิ์การเติม, สัมประสิทธิ์การพอกพูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deposition efficiency; metal recoveryประสิทธิภาพการเติม, ประสิทธิภาพการพอกพูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
deposition rateอัตราการเติม, อัตราการพอกพูน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deposition การทับถม [สิ่งแวดล้อม]
Depositionการเกาะติด,การพอกพูน [การแพทย์]
depositionการสะสมตัวของตะกอน, การสะสมทับถม, การสะสมตะกอนของหิน ทราย หรือสารประกอบเคมีเป็นเวลานาน  อาจทำให้เกิดเป็นชั้นหินหรือชั้นแร่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subpoenas, requests for depositions, interrogatories;หมายศาล ร้องขอให้ไปเป็นพยานในการสอบสวน Changeling (2008)
So as of this minute, we sit for no more depositions.โดยกองกำลังของพวกเราเท่านั้น ณ เวลานี้ เราจะไม่ยอม ให้ใครมาล้มล้างเราได้ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Documents have been filed, depositions taken.เอกสารถูกส่งไป อำนาจของเราก็หายไป Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I read the transcript of Purcell's deposition.ฉันอ่านสำเนาเรื่องการปลดเพอร์เซล ออกจากงาน I Knew You Were a Pig (2009)
In order to win, I had to tear him up in the deposition.เพื่อที่จะให้ชนะคดี ฉันต้องเล่นงานจน ทำให้เค้าตกงาน ฉันอ่านในสำเนาแล้ว I Knew You Were a Pig (2009)
I threw the deposition because it was the right thing to do. You don't owe me anything.ผมถูกปลดจากงานเพราะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว คุณไม่ได้เป็นหนี้อะไรผม I Knew You Were a Pig (2009)
Did you find evidence that Patty... bribed Purcell for his IBC Global deposition?คุณพบหลักฐานที่แพตตี้จ้างเพอร์เซล เรื่องคดี IBC เหรอ? I Knew You Were a Pig (2009)
Last year, before Katie's deposition, she was being followed.ปีที่แล้วก่อนที่แคที่ให้การเป็นพยาน เธอถูกตาม A Pretty Girl in a Leotard (2009)
-Uh, what were we talking about? -We're talking about your deposition.เมื่อกี้ถึงไหนแล้ว อ่า เรากำลังพูดถึงคำร้อง Saw VI (2009)
I have no doubt about that, but as lead counsel for this company if you screw up, it comes down on my ass,so what do you say we prep your deposition?ฉันไม่แปลกใจเลย แตทนายของบริษัทนี้ ถ้าคุณตุกติกล่ะก็ ฉันจะขังลืมแกเลย... เราจะให้การว่ายังไงกันดี Saw VI (2009)
I've got a deposition to prep for.ผมวางเงินฝากไปก็เพื่อเตรียมพร้อมนะ Home Is the Place (2009)
Mr. Morgan, I have the depositions on the Anderson case for you.คุณมอร์แกน ผมมีคำให้การ ในคดีของครอบครัวแอนเดอสันสำหรับคุณครับ Did You Hear About the Morgans? (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การให้การของพยาน[n. exp.] (kān haikān khøng phayān) EN: deposition   FR: déposition [f]
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
พลิกคำให้การ[v. exp.] (phlik kham haikān) EN: retract a statement   FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPOSITION    D EH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N
DEPOSITIONS    D EH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N Z
DEPOSITIONAL    D EH2 P AH0 Z IH1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deposition    (n) (d e2 p @ z i1 sh @ n)
depositions    (n) (d e2 p @ z i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablage {f}; Ablagerung {f} | Ablagen {pl}deposition | depositions [Add to Longdo]
Amtsenthebung {f}; Absetzung {f}; Entthronung {f} | Amtsenthebungen {pl}deposition | depositions [Add to Longdo]
Auftragschweißen {n}deposition welding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALD[エイエルディー, eierudei-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
イオンデポジションプリンタ[, iondepojishonpurinta] (n) {comp} ion-deposition printer [Add to Longdo]
液相成長[えきそうせいちょう, ekisouseichou] (n) (See 液相エピタキシー) liquid (phase) deposition; liquid (phase) epitaxy [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P) [Add to Longdo]
供述書[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony [Add to Longdo]
原子層エピタキシー[げんしそうエピタキシー, genshisou epitakishi-] (n) atomic layer epitaxy; ALE; atomic layer deposition; ALD [Add to Longdo]
口供[こうきょう, koukyou] (n,vs) affidavit; deposition [Add to Longdo]
口供書[こうきょうしょ, koukyousho] (n) affidavit; deposition [Add to Longdo]
証言録取[しょうげんろくしゅ, shougenrokushu] (n) deposition; record of testimony [Add to Longdo]
蒸着[じょうちゃく, jouchaku] (n,vs) (1) (See 真空蒸着) deposition (e.g. vacuum deposition); (2) (See 蒸発) vaporization; evaporation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deposition \Dep`o*si"tion\, n. [L. depositio, fr. deponere: cf.
   F. d['e]position. See {Deposit}.]
   1. The act of depositing or deposing; the act of laying down
    or thrown down; precipitation.
    [1913 Webster]
 
       The deposition of rough sand and rolled pebbles.
                          --H. Miller.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of bringing before the mind; presentation.
    [1913 Webster]
 
       The influence of princes upon the dispositions of
       their courts needs not the deposition of their
       examples, since it hath the authority of a known
       principle.              --W. Montagu.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of setting aside a sovereign or a public officer;
    deprivation of authority and dignity; displacement;
    removal.
    [1913 Webster]
 
   Note: A deposition differs from an abdication, an abdication
      being voluntary, and a deposition compulsory.
      [1913 Webster]
 
   4. That which is deposited; matter laid or thrown down;
    sediment; alluvial matter; as, banks are sometimes
    depositions of alluvial matter.
    [1913 Webster]
 
   5. An opinion, example, or statement, laid down or asserted;
    a declaration.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) The act of laying down one's testimony in writing;
    also, testimony laid or taken down in writing, under oath
    or affirmation, before some competent officer, and in
    reply to interrogatories and cross-interrogatories.
 
   Syn: {Deposition}, {Affidavit}.
 
   Usage: Affidavit is the wider term. It denotes any authorized
      ex parte written statement of a person, sworn to or
      affirmed before some competent magistrate. It is made
      without cross-examination, and requires no notice to
      an opposing party. It is generally signed by the party
      making it, and may be drawn up by himself or any other
      person. A deposition is the written testimony of a
      witness, taken down in due form of law, and sworn to
      or affirmed by the deponent. It must be taken before
      some authorized magistrate, and upon a prescribed or
      reasonable notice to the opposing party, that may
      attend and cross-examine. It is generally written down
      from the mouth of the witness by the magistrate, or
      some person for him, and in his presence.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deposition
   n 1: the natural process of laying down a deposit of something
      [syn: {deposition}, {deposit}]
   2: (law) a pretrial interrogation of a witness; usually
     conducted in a lawyer's office
   3: the act of putting something somewhere [syn: {deposit},
     {deposition}]
   4: the act of deposing someone; removing a powerful person from
     a position or office [syn: {deposition}, {dethronement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top