ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cylinder

S IH1 L AH0 N D ER0   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cylinder-, *cylinder*
English-Thai: Longdo Dictionary
cooking gas cylinder(n) ถังแก๊สหุงต้ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cylinder[N] กระบอก
cylinder[N] กระบอกสูบ
cylinder[N] ทรงกระบอก, See also: ไซลินเดอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cylinder(ซิล'ลินเดอะ) n. รูปทรงกระบอก,กระบอกกลม,กระบอกสูบ,ลูกสูบ,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
air cylinderท่อที่อัดอากาศไว้

English-Thai: Nontri Dictionary
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cylinder(วง)ทรงกระบอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cylinder๑. กระบอกสูบ๒. กระบอก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
cylinder๑. กระบอกสูบ๒. กระบอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinderทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cylinder block; engine blockเสื้อสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder bore gaugeเกจขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder bore; boreขนาดกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder boring machineเครื่องคว้านกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder compression tester; clylinder compression tester; compression testerเครื่องทดสอบการอัดในกระบอกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cylinder head; headฝาสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cylinderทรงกระบอก,รูปทรงกระบอก [การแพทย์]
cylinderทรงกระบอก, รูปทรงใด ๆ ซึ่งมีหน้าตัดตามขวางในระนาบที่ขนานกันเป็นรูปกลมหรือวงรีที่เท่ากันทุกประการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cylinderกระบอกสูบ, ส่วนประกอบของเครื่องจักร  เป็นรูปทรงกระบอก ภายในมีลูกสูบซึ่งเคลื่อนที่กลับไปกลับมาได้   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cylinder Pressure Gauzeถังเหล็กมีตัวควบคุมหรือลดความดัน [การแพทย์]
Cylindersกระบอกตวง,ถัง [การแพทย์]
Cylinders, High Pressureถังก๊าซที่มีความดันสูง [การแพทย์]
Cylinders, Measuringกระบอกตวง [การแพทย์]
Cylinders, Revolvingกล่องหมุน [การแพทย์]
Cylinders, Wehneltโลหะรูปกรวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a cylinder seal made of ivory.นี่คือตราประทับทรงกระบอก ทำจากงาช้าง Inferno (2016)
These barrels have a cylinder bore choke, for a wider spread of the ammo.โอฟิเลีย ซัลลาซาร์ โอเค รบกวนช่วยบอกให้ครอบครัวของคุณ อยู่แต่ในบ้านนะคะ The Dog (2015)
I was thinking we could add some performance cylinder heads.ผมคิดว่า เราสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับหัวสูบได้ The Needs of the Many (2015)
Easiest lock to pick: Cylinder or rim?อันไหนสะเดาะง่ายสุด ทรงกระบอกหรือตรงขอบ Delinquents (2013)
Yeah, you're on the edge with Cylinder Number 5.ใช่คุณบนขอบ กับกระบอกจำนวน 5. Captain Phillips (2013)
Its V8 will even run on just four cylinders to save fuel, but not here - not with Stig at the wheel.เครื่องวี8 ยังสามารถ ใช้เพียงสี่สูบเพื่อประหยัดน้ำมัน แต่ไม่ใช่นี่ ไม่ใช่สติกเป็นคนขับ Episode #18.4 (2012)
The yam's vascular cylinder is completely disintegrated.ส่วน Vascular Cylinder ของมันเทศเละไม่มีชิ้นดี Basic Lupine Urology (2012)
He unloaded the entire cylinder on that guy.เขายิงหมดแม็กใส่ชายคนนั้น  ()
And the bagel is glued together not just like a cylinder but also around the other side.และเบเกิลที่มีการติดกาวด้วยกัน ไม่ได้เช่นเดียวกับถัง แต่ยังรอบด้านอื่น ๆ Is There an Edge to the Universe? (2011)
Hunter, check the cylinders on our weapons.ฮันเตอร์ เช็คกระสุนในแม็คของเราซิ Genesis: Part 1 (2011)
Tipler's spinning cylinder might not work, but there are massive objects in the universe that are already spinning near the speed of light -- black holes.ถังปั่น ทิพเลอ อาจไม่ทำงาน แต่มีวัตถุขนาดใหญ่ในจักรวาล ที่มีอยู่แล้วปั่นใกล้ความเร็วแสง Is Time Travel Possible? (2010)
I realized that the rotating cylinder, although an easy-to-construct solution to the Einstein equations, was not very realistic because it had to be an infinite cylinder, and creating an infinite cylinder is as hard as creating a universe,ฉันตระหนักว่าถังหมุน แม้ว่าจะง่ายต่อการ สร้างวิธีการแก้ปัญหา เพื่อสม ไอนสไทน, Is Time Travel Possible? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cylinderA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
cylinderThe gas was compressed into a gas cylinder.
cylinderThe lock itself is a normal cylinder lock so it doesn't automatically lock when you shut the door.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงกระบอก[N] cylinder, Example: ไม้ที่ตัดเป็นท่อนแล้วมีสัณฐานเหมือนทรงกระบอกหรือกรวยตัด, Thai definition: มีสัณฐานเหมือนกระบอกไม้ไผ่
ไซลินเดอร์[N] cylinder, Notes: (อังกฤษ)
กระบอกสูบ[N] cylinder, Example: รถยนต์แต่ละรุ่นมีกระบอกสูบไม่เท่ากัน, Count unit: กระบอก, Thai definition: ส่วนของเครื่องจักรเครื่องยนต์ ลักษณะเป็นโพรงรูปกระบอกอยู่ในเสื้อสูบ เป็นช่องสำหรับบังคับให้ลูกสูบเคลื่อนไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาสูบ[n.] (fā sūp) EN: cylinder head   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอก[n.] (krabøk) EN: [classifier : pipes, tubes, cylinders, firearms (guns ...)]   FR: [classificateur : tubes, cylindres, canons]
กระบอกสูบ[n. exp.] (krabøksūp) EN: cylinder (of an engine) ; cylinder (of a pump)   FR: cylindre (de moteur) [m]
เสื้อสูบ[n. exp.] (seūa sūp) EN: cylinder head   
ทรงกระบอก[n. exp.] (song krabøk) EN: cylinder   FR: cylindre [m] ; forme cylindrique [f]
ตะกรุด[n.] (takrut) EN: tiny rolled metal amulet inscribed with sacred words ; magic gold or silver cylinder worn around the waist or the neck   FR: amulette [f] ; talisman [m]
ถ้วยยูริก้า[n. exp.] (thuay yūrikā) EN: graduated cylinder ; graduated beaker   
ติ้ว[n.] (tiu) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder,used in consulting an oracle   FR: baguettes de prédiction [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYLINDER    S IH1 L AH0 N D ER0
CYLINDER    S IH1 L IH0 N D ER0
CYLINDERS    S IH1 L AH0 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cylinder    (n) sˈɪlɪndər (s i1 l i n d @ r)
cylinders    (n) sˈɪlɪndəz (s i1 l i n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, / ] cylinder (engine), #34,072 [Add to Longdo]
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, ] cylinder (of steam engine or internal combustion engine), #51,316 [Add to Longdo]
圆柱体[yuán zhù tǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] cylinder (geometry), #62,009 [Add to Longdo]
棱柱[léng zhù, ㄌㄥˊ ㄓㄨˋ, / ] cylinder, #106,824 [Add to Longdo]
柱体[zhù tǐ, ㄓㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] cylinder; prism (math.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hubraum {m}cylinder capacity [Add to Longdo]
Zylinderadresse {f}cylinder address [Add to Longdo]
Zylinderblock {m}cylinder block [Add to Longdo]
Zylinderbohrung {f}cylinder bore [Add to Longdo]
Zylinderdeckel {m}cylinder cover [Add to Longdo]
Zylinderdruckfestigkeit {f}cylinder strength (in compression) [Add to Longdo]
Zylinderkopf {m} | Zylinderköpfe {pl}cylinder head | cylinder heads [Add to Longdo]
Zylinderkonzept {n}cylinder concept [Add to Longdo]
Zylinderkopfdeckel {m}cylinder head cover [Add to Longdo]
Zylinderkopfdichtung {f} [auto]cylinder head gasket [Add to Longdo]
Zylinderschraube {f} [techn.]cylinder bolt [Add to Longdo]
Zylinderreihe {f}cylinder bank [Add to Longdo]
Zylinderrohr {n}cylinder liner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシリンダ[, eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder [Add to Longdo]
ガスボンベ[, gasubonbe] (n) gas cylinder (ger [Add to Longdo]
シリンダー(P);シリンダ[, shirinda-(P); shirinda] (n) cylinder; (P) [Add to Longdo]
シリンダーオイル[, shirinda-oiru] (n) cylinder oil [Add to Longdo]
シリンダー錠[シリンダーじょう, shirinda-jou] (n) cylinder lock [Add to Longdo]
ボンベ[, bonbe] (n) compressed gas cylinder (ger [Add to Longdo]
メスアップ[, mesuappu] (n,vs) (abbr) (See メスフラスコ,アップ・1) diluting in measuring cylinder to ~ ml total [Add to Longdo]
メスシリンダー[, mesushirinda-] (n) measuring cylinder (ger [Add to Longdo]
円柱(P);丸柱[えんちゅう(円柱)(P);まるばしら, enchuu ( enchuu )(P); marubashira] (n,adj-no) (1) (円柱 only) column; shaft; cylinder; (n) (2) (usu. まるばしら) (See 角柱) round pillar (esp. in buildings); (P) [Add to Longdo]
円筒[えんとう, entou] (n) cylinder; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シリンダ[しりんだ, shirinda] cylinder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cylinder \Cyl"in*der\ (s?l"?n-d?r), n. [F. cylindre, OF.
   cilindre, L. cylindrus, fr. Gr. ky`lindros, fr. kyli`ndein,
   kyli`ein, to roll. Cf. {Calender} the machine.]
   [1913 Webster]
   1. (Geom.)
    (a) A solid body which may be generated by the rotation of
      a parallelogram round one its sides; or a body of
      rollerlike form, of which the longitudinal section is
      oblong, and the cross section is circular.
    (b) The space inclosed by any cylindrical surface. The
      space may be limited or unlimited in length.
      [1913 Webster]
 
   2. Any hollow body of cylindrical form, as:
    (a) The chamber of a steam engine in which the piston is
      moved by the force of steam.
    (b) The barrel of an air or other pump.
    (c) (Print.) The revolving platen or bed which produces
      the impression or carries the type in a cylinder
      press.
    (d) The bore of a gun; the turning chambered breech of a
      revolver.
      [1913 Webster]
 
   3. The revolving square prism carrying the cards in a
    Jacquard loom.
    [1913 Webster]
 
   {Cylinder axis}. (Anat.) See {Axis cylinder}, under {Axis}.
    
 
   {Cylinder engine} (Paper Making), a machine in which a
    cylinder takes up the pulp and delivers it in a continuous
    sheet to the dryers.
 
   {Cylinder escapement}. See {Escapement}.
 
   {Cylinder glass}. See {Glass}.
 
   {Cylinder mill}. See {Roller mill}.
 
   {Cylinder press}. See {Press}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cylinder
   n 1: a solid bounded by a cylindrical surface and two parallel
      planes (the bases)
   2: a surface generated by rotating a parallel line around a
     fixed line
   3: a chamber within which piston moves [syn: {cylinder}, {piston
     chamber}]
   4: a cylindrical container for oxygen or compressed air

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 cylinder
  cylinder; roller

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 cylinder
  cylinder; roller

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top