ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coccus

K AA1 K AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coccus-, *coccus*, coccu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coccus[N] เชื้อแบคทีเรียซึ่งมีรูปทรงกลม เช่น แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคหนองใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coccusn. แบคทีเรียรูปทรงกลม, See also: coccal adj. ดูcoccus coccic adj. ดูcoccus coccous adj. ดูcoccus -pl. coccci
gonococcusn. แบคทีเรียรูปทรงกลมซึ่งทำให้เกิดโรคหนองใน, See also: gonococcal,gonococcic adj. -pl. gonococci
streptococcus(สเทรพทะคอค'คัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปทรงกลม บางชนิดทำให้เกิดโรคในคนเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: streptococcal adj. streptococcic adj. pl. streptococci

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coccusแบคทีเรียทรงกลม, ค็อกคัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coccusแบคทีเรียรูปทรงกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coccusค็อคคัส,กลมๆ,รูปทรงกลม,แบคทีเรียพวกตัวกลม [การแพทย์]
coccusค็อกคัส, แบคทีเรียที่เซลล์มีรูปร่างกลมหรือค่อนข้างกลม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coccus Cactiแมลงตัวเมีย,ครั่งตัวเมีย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค็อกคัส[N] coccus, Thai definition: แบคทีเรียรูปร่างกลม, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สแตฟฟิโลคอก[n.] (sátaēffilōkhøk) EN: staphylococcus   FR: staphylocoque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COCCUS    K AA1 K AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
球菌[qiú jūn, ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, ] coccus (spherical bacteria pathogen), #25,376 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
エキノコックス;エキノコッカス[, ekinokokkusu ; ekinokokkasu] (n) echinococcus (lat [Add to Longdo]
ビリダンス型連鎖球菌[ビリダンスがたれんさきゅうきん, biridansu gatarensakyuukin] (n) Streptococcus viridans [Add to Longdo]
ブドウ球菌;葡萄球菌[ブドウきゅうきん(ブドウ球菌);ぶどうきゅうきん(葡萄球菌), budou kyuukin ( budou kyuukin ); budoukyuukin ( budou kyuukin )] (n) staphylococcus [Add to Longdo]
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
球菌[きゅうきん, kyuukin] (n,adj-no) coccus; (P) [Add to Longdo]
双球菌[そうきゅうきん, soukyuukin] (n) diplococcus [Add to Longdo]
葡萄状球菌[ぶどうじょうきゅうきん, budoujoukyuukin] (n) staphylococcus [Add to Longdo]
溶血性連鎖球菌[ようけつせいれんさきゅうきん, youketsuseirensakyuukin] (n) hemolytic streptococcus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coccus \Coc"cus\, n.; pl. {Cocci}. [NL., fr. Gr. ? grain, seed.
   See {Cochineal}.]
   1. (Bot.) One of the separable carpels of a dry fruit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A genus of hemipterous insects, including scale
    insects, and the cochineal insect ({Coccus cacti}).
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) A form of bacteria, shaped like a globule.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coccus
   n 1: any spherical or nearly spherical bacteria [syn: {coccus},
      {cocci}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top