ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

streptococcus

S T R EH2 P T AH0 K AO1 K AH0 S   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -streptococcus-, *streptococcus*, streptococcu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
streptococcus[N] เชื้อแบ็กทีเรีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
streptococcus(สเทรพทะคอค'คัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปทรงกลม บางชนิดทำให้เกิดโรคในคนเช่น โรคต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: streptococcal adj. streptococcic adj. pl. streptococci

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Streptococcus agalactiaeสเตร็ปโตค็อกคัส อกาแลคเตียอี [TU Subject Heading]
Streptococcus mutansสเตร็ปโตค็อกคัส มิวเทนส์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Pneumococcus, streptococcus staphylococcus and other assorted coccuses.เชื้อนิวโมคอคคัส สเตร็ปโตคอคคัส สแตปฟีโลคอตคัส และเชื้อจำพวกคอคคัสอีกร้อยแปด The Engagement Reaction (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
STREPTOCOCCUS    S T R EH2 P T AH0 K AO1 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
streptococcus    (n) strˌɛptəkˈɒkəs (s t r e2 p t @ k o1 k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
链球菌[liàn qiú jūn, ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] streptococcus (pathogen caused by chain spherical bacteria), #21,918 [Add to Longdo]
热连球菌[rè lián qiú jūn, ㄖㄜˋ ㄌㄧㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ, / ] Streptococcus thermophilus [Add to Longdo]
猪链球菌病[zhū liàn qiú jūn bìng, ㄓㄨ ㄌㄧㄢˋ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, / ] streptococcus suis (swine-borne disease) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streptococcus {n} (Bakterienart)streptococcus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビリダンス型連鎖球菌[ビリダンスがたれんさきゅうきん, biridansu gatarensakyuukin] (n) Streptococcus viridans [Add to Longdo]
溶血性連鎖球菌[ようけつせいれんさきゅうきん, youketsuseirensakyuukin] (n) hemolytic streptococcus [Add to Longdo]
溶連菌[ようれんきん, yourenkin] (n) (abbr) Streptococcus pyogens [Add to Longdo]
連鎖球菌;レンサ球菌[れんさきゅうきん(連鎖球菌);レンサきゅうきん(レンサ球菌), rensakyuukin ( rensa kyuukin ); rensa kyuukin ( rensa kyuukin )] (n,adj-no) streptococcus [Add to Longdo]
連鎖状球菌[れんさじょうきゅうきん, rensajoukyuukin] (n) streptococcus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Streptococcus \Strep`to*coc"cus\, n.; pl. {Streptococci}. [NL.,
   fr. Gr. ? pliant, curved + ? a grain, seed.] (Biol.)
   A long or short chain of micrococci, more or less curved.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 streptococcus
   n 1: spherical Gram-positive bacteria occurring in pairs or
      chains; cause e.g. scarlet fever and tonsillitis [syn:
      {streptococcus}, {streptococci}, {strep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top