ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gonococcus

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gonococcus-, *gonococcus*, gonococcu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gonococcus[N] เชื้อโรคหนองใน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gonococcusn. แบคทีเรียรูปทรงกลมซึ่งทำให้เกิดโรคหนองใน, See also: gonococcal,gonococcic adj. -pl. gonococci

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gonococcusโกโนคอคคัส, [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
淋菌[りんきん, rinkin] (n) gonococcus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gonococcus \Gon`o*coc"cus\, n. [NL., fr. Gr. ? semen, the
   genitals + NL. & E. coccus.] (Med.)
   A microorganism (Neisseria gonnorrhoeae) of the genus
   {Neisseria} (formerly {Micrococcus}), found in the secretion
   in gonorrhea, and constituting the cause of this disease.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gonococcus
   n 1: the pus-producing bacterium that causes gonorrhea [syn:
      {gonococcus}, {Neisseria gonorrhoeae}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top