ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

混合酒

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -混合酒-, *混合酒*
Japanese-English: EDICT Dictionary
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If it's a dry martini, yes. If it's a concoction, no.[CN] 一马丁尼可以,混合酒就算了 Blithe Spirit (1945)
I must have made a mistake, mixing the drink. Might be side effects.[CN] 我一定犯了一个错误,混合酒大概有付作用 Allonsanfan (1974)
How many rum punches did you have?[CN] 你喝可多少杯朗姆果汁混合酒? Now I Know, Don't Be Scared (2007)
This marvellous little man here has just made me the most extraordinary concoction out of native fruit juices.[CN] 这小伙子不错 他用本地的果子汁给我调制了 别具风味的混合酒 Death on the Nile (1978)
It's called mixology.[CN] 称为混合酒调制术 You Can't Judge a Book by Its Cover (2007)
If there's anything else you need, just pick up the phone.[CN] 混合酒免費 Be Our Guest (2016)
Experience has taught me to be very wary of concoctions.[CN] 一定要小心混合酒 这可是经验之谈 Blithe Spirit (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top