Search result for

*blended*

(46 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blended, -blended-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blendedรวมกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're a blended family. We don't use those terms.เราเป็นครอบครัวผสม เราไม่ใช่คำแบบนั้น Lost Son (2004)
It will be blended whiskey.แค่ดื่มหนักไปหน่อย Cassandra's Dream (2007)
Sorry to keep you waiting. Your blended coffeeขอโทษที่ให้รอครับ ของคุณเป็นกาแฟผสม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
It's blended.นั่นส่วนผสมสำคัญเลย The Ruins (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
Guys, Bernie blended up some Wheatgrass.เฮ้ เบอร์นี่ผสมหญ้ากัญชามาให้น่ะ 50/50 (2011)
She probably blended right in.เขาคงแอบหลบไป Can't See the Fae-Rest (2011)
Uh, blended? Single malt? Any preference?อ่า จะชง ใส่มอลต์หรืออะไรไหมครับ? Out of the Chute (2011)
He blended in during the chaos and then disappeared.เขาอาศัยช่วงชุลมุนวุ่นวาย หายตัวไป Rise (2011)
What do you think would be more effective-- having his shirts pressed with too much starch or getting him served blended scotch at the Empire Bar?เธอคิดว่าอะไรจะมีผลมากกว่ากัน ซักเสื้อของเขาโดยลงแป้งเยอะ ๆ หรือให้เขามาเสริฟบรั่นดีสก๊อต The Big Sleep No More (2011)
He could've had one waiting for him and just blended right in.เค้าอาจจะเตรียมไว้คันหนึ่ง แล้วก็สวมรอยเข้าไป Eye of the Beholder (2011)
then the lies blended together.จากนั้นก็โกหกมาตลอด  ()
He either used a ruse or he blended in with the other residents.เขาอาจใช้ทั้งอุบายหรือแอบเนียน เข้าไปพร้อมผู้อาศัยคนอื่น Magnificent Light (2012)
Excuse me? I blended in, okay?โทษทีนะ ฉันมีเอี่ยวไปแล้ว เข้าใจมั๊ย Pain & Gain (2013)
Scotch.Blended.Straight.- Scotch. BlendedCharlie's Angels (2000)
Which reminds me... they didn't have a single-malt Scotch, so I got us a blended.Da fällt mir was ein. Sie hatten keinen Single Malt Scotch, also habe ich einen Blended genommen. Nine Lives (2005)
A blended?Einen BlendedNine Lives (2005)
- Blended Scotch, not single-malt Scotch.- Blended Scotch, keinen Single Malt Scotch. Nine Lives (2005)
I'd like my Margarita blended, no salt.Ich möchte einen Blended Margarita, ohne Salz. Don't You Forget About Me (2010)
May I please get a nonfat blended mocha for here?Kann ich bitte einen fettfreien Blended Mocha für sie kriegen? Sweaty Palms and Weak Knees (2010)
- This is a blended whiskey.- Das ist Blended Whiskey. Like Crazy (2011)
She probably blended right in.Sie hat wahrscheinlich Blended rechts in. Can't See the Fae-Rest (2011)
Whiskey. Blends.Blended Whiskey. Chapter 1 (2013)
I would like to welcome you to our Fourth Annual Blended Familymoon Week!Ich will euch willkommen heißen zu unserer vierten alljährlichen Blended-Familymoon-Woche! Blended (2014)
- What's a blended family?- Was ist eine Blended-Family? Blended (2014)
Ladies and gentlemen it's the final night of our blended family experience here in Africa.Ladys und Gentlemen... Dies ist der letzte Abend unserer Blended Familymoon-Woche hier in Afrika. Blended (2014)
He took the word "splendid" and replaced it with "blended."Er nimmt das Wort "splendid" und ersetzt es durch "blended". Blended (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blendedHis black coat blended into the darkness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คละปน[V] mingle, See also: mix, blended, Syn. ปน, Example: โรคประสาทในเด็กมักจะมีอาการคละปนกันแบบผสม คืออาการเศร้าแฝงก้าวร้าว ดื้อดึง ต่อต้าน หงุดหงิด

CMU English Pronouncing Dictionary
BLENDED    B L EH1 N D AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blended    (v) (b l e1 n d i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mischen; verschneidento blend {blended, blent; blended, blent} [Add to Longdo]
ungemischt; ungesegnetunblended [Add to Longdo]
verblendete; vermengteblended [Add to Longdo]
verblendet {adj} | verblendeter | am verblendetstenblended | more blended | most blended [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]
交ざる(P);混ざる(P);雑ざる[まざる, mazaru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to join; (P) [Add to Longdo]
交じる(P);混じる(P);雑じる;交る(io)[まじる, majiru] (v5r,vi) to be mixed; to be blended with; to associate with; to mingle with; to interest; to join; (P) [Add to Longdo]
混じり合う;交じり合う[まじりあう, majiriau] (v5u) to be mixed together; to be blended; to intermingle; to commingle [Add to Longdo]
混合酒[こんごうしゅ, kongoushu] (n) cocktail; mixed drink; blended liquor [Add to Longdo]
混合燃料[こんごうねんりょう, kongounenryou] (n) blended fuel [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混纺[hùn fǎng, ㄏㄨㄣˋ ㄈㄤˇ, / ] mixed fabric; blended fabric, #47,482 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blend \Blend\ (bl[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Blended} or
   {Blent} (bl[e^]nt); p. pr. & vb. n. {Blending}.] [OE.
   blenden, blanden, AS. blandan to blend, mix; akin to Goth.
   blandan to mix, Icel. blanda, Sw. blanda, Dan. blande, OHG.
   blantan to mis; to unknown origin.]
   1. To mix or mingle together; esp. to mingle, combine, or
    associate so that the separate things mixed, or the line
    of demarcation, can not be distinguished. Hence: To
    confuse; to confound.
    [1913 Webster]
 
       Blending the grand, the beautiful, the gay.
                          --Percival.
    [1913 Webster]
 
   2. To pollute by mixture or association; to spoil or corrupt;
    to blot; to stain. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To commingle; combine; fuse; merge; amalgamate;
     harmonize.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blended \blended\ adj.
   1. combined or mixed together so that the constituent parts
    are indistinguishable. Antonym of {unblended}. [Narrower
    terms: {alloyed}; {emulsified}; {homogenized}]
 
   Syn: mingled, commingled.
     [WordNet 1.5]
 
   2. homogeneous {heterogeneous}
    [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top