Search result for

activist

(42 entries)
(0.0238 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activist-, *activist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activist[N] นักกิจกรรม, See also: นักทำกิจกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activist(แอค' ทิวิสทฺ) n. ผู้ดำเนินการที่มีความกระตือรือร้น, ผู้ยึดถือทฤษฎี -activism n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activistนักปฏิบัติการหัวรุนแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's an activist, a risk-taker.เธอชอบกิจกรรม,เสี่ยงภัย Passengers (2008)
Animal rights activists, who convinced zoo officials to have the animals sent to Africa, were stunned to learn that the freighter carrying the animals was reported missing today.บรรดาผู้รักสัตวที่เรียกร้องทางสวนสัตว์ว่า ให้ส่งพวกมันไปอยู่แอฟริกา ต่างคื่นตระหนกเมื่อทราบข่าวว่าเรือลำเลียงสัตว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Nate mentioned you're kind of an activistเนทบอกมากว่าเธอเป็นผู้นำที่เก่งมาก The Grandfather (2009)
I never planned on being an activist.ผมไม่เข้าไปหรอก ไม่เด็ดขาด The Cove (2009)
Those particular activists, they were arrested right here in this very spot.ที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามุ่งมั่น ที่จะปกป้องชีวิตของสัตว์พวกนี้ The Cove (2009)
To me, you're either an activist or an inactivist, and I wanted to be active.ในความเห็นของฉันนะคะ คือมันมีเวลามากพอ ที่จะให้สัตว์เพิ่มจำนวน ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะพวก The Cove (2009)
Then why does activist abramsงั้นทำไมยัยนักกิจกรรมเอบรัมส์ Enough About Eve (2009)
I wanted my husband to get his real face back, so I gave the footage to the activists.ฉันอยากให้สามี ได้หน้าเดิมกลับมา ฉันเลยเอาวิดิโอ ให้พวกนั้นไป The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
And this is the one found in nicol's trash By a concerned activist.ส่วนอันนี้พบในถังขยะที่บ้านพวกนิโคล โดยนักเคลื่อนไหว You Don't Know Jack (2010)
Pollungroup. A militant environmental activist group.กลุ่มพอลลูน กิจกรรมคือดูแลสิ่งแวดล้อมน่ะ Womb (2010)
She wasn't an activist.ผมเป็นเพื่อนกับศาล Edge of Darkness (2010)
There's a point when anybody can become an activist....เมื่อตอนกินยา, ยา, ยา มันแตกต่างกับตอนนี้อย่างมาก Edge of Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activistActivists are stepping up their protest drive.
activistOnly a handful of activists are articulate our union.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกิจกรรม[n.] (nakkitjakam) EN: activist   FR: activiste [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVIST    AE1 K T IH0 V AH0 S T
ACTIVISTS    AE1 K T AH0 V AH0 S T S
ACTIVISTS    AE1 K T IH0 V AH0 S S
ACTIVISTS    AE1 K T IH0 V AH0 S
ACTIVISTS'    AE1 K T IH0 V AH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activist    (n) (a1 k t i v i s t)
activists    (n) (a1 k t i v i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktivist {m}; Aktivistin {f} | Aktivisten {pl}activist | activists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動家[うんどうか, undouka] (n) (1) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights); (2) athlete [Add to Longdo]
運動者[うんどうしゃ, undousha] (n) activist (in a political movement); crusader (e.g. for women's rights) [Add to Longdo]
活動家[かつどうか, katsudouka] (n) (anti-war) activist; (P) [Add to Longdo]
活動者[かつどうしゃ, katsudousha] (n) activist [Add to Longdo]
環境活動家[かんきょうかつどうか, kankyoukatsudouka] (n) environmental activist; environmentalist [Add to Longdo]
嫌煙活動家[けんえんかつどうか, ken'enkatsudouka] (n) antismoking activist [Add to Longdo]
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist [Add to Longdo]
政治活動家[せいじかつどうか, seijikatsudouka] (n) political activist [Add to Longdo]
積極行動主義者[せっきょくこうどうしゅぎしゃ, sekkyokukoudoushugisha] (n) activist [Add to Longdo]
大陸浪人[たいりくろうにん, tairikurounin] (n) prewar Japanese adventurer (political activist) in mainland China [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动人士[huó dòng rén shì, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄕˋ, / ] activist [Add to Longdo]
活跃分子[huó yuè fèn zǐ, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] activist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 activist \activist\ n.
   1. one who is aggressively active on behalf of a cause.
 
   Syn: militant
     [WordNet 1.5] activist

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 activist \activist\ activistic \activistic\adj.
   1. 1 advocating a cause or engaged in activism
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activist
   adj 1: advocating or engaged in activism [syn: {activist},
       {activistic}]
   n 1: a militant reformer [syn: {militant}, {activist}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 activist [ɑktivist]
   activist; agitator
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top