Search result for

-vaccine-

(31 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vaccine, *vaccine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vaccine[N] วัคซีน, See also: สารต้านพิษ, เซรุ่ม, ภูมิคุ้มกัน, Syn. antibody, antitoxin
vaccine[ADJ] เกี่ยวกับวัคซีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vaccine(แวคซีน',แวค'ซีน,แวค'ซิน) n.,adj. วัคซีน,

English-Thai: Nontri Dictionary
vaccine(n) เชื้อวัคซีน,หนองฝีดาษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vaccineวัคซีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vaccineวัคซีน
โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ติดเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ และทำลายแฟ้มของเรา โปรแกรมวัคซีนมีสามประเภท ประเภทแรกคือ วัคซีนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเล่นงานระบบของเรา เช่น ทำเครื่องหมายแฟ้มไม่ให้ไวรัสเปลี่ยนแปลงแฟ้มได้ ถ้าหากไวรัสใดพยายามเปลี่ยนแปลงแฟ้ม โปรแกรมจะเตือนให้ทราบ ประเภทที่สองคือ โปรแกรมตรวจค้นหาไวรัส โดยเน้นไวรัสที่เป็นที่รู้จักกันดีแล้ว และมีลักษณะที่ดูออกว่าเป็นไวรัส อย่างไรก็ดีโปรแกรมประเภทนี้อาจไม่รู้จักประเภทใหม่ๆ ที่เพิ่งมีผู้นำออกเผยแพร่ได้ ส่วนโปรแกรมประเภทที่สามเป็นโปรแกรมสำหรับกำจัดไวรัสออกจากระบบหลังจากตรวจพบแล้ว [คอมพิวเตอร์]
vaccineวัคซีน, สารที่ได้มาจากการทำให้เชื้อโรคอ่อนฤทธิ์หรือตายลง  จนไม่สามารถทำให้เกิดโรคได้ เพื่อจะฉีดเข้าไปในร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, we can also do something about the vaccine scar.ทีนี้ เรายังสามารถแก้รอยแผล จากการฉีดวัคซีนได้ด้วย Burn After Reading (2008)
I wanna talk about this vaccine thing.ฉันขอคุยเรื่องวัคซีนหน่อยค่ะ Burn After Reading (2008)
This virus is extremely infectious and... there is no effective vaccine yet.เชื้อไวรัสตัวนี้เป็นชนิดที่มีการติดเชื้อระบาดอย่างรุนแรง และยังไม่มีวัคซีนใดๆ ที่สามารถป้องกันรักษาได้ Death Note: L Change the World (2008)
The vaccine l developed killed people.วัคซีนของฉันเคยทำให้คนตายมาแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
They're not mixing their drug into the vitamin shot. They're mixing it into our flu vaccine.ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ V (2009)
Vaccines-- our orders come from John Connor.ชิ้นส่วน, วัคซีน คำสั่งนี้จากจอห์น คอนเนอร์ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Revolutionary vaccines.การปฏิวัติวงการวัคซีน VS. (2009)
People who have patents on anthrax vaccines. Yes, sir.ใครที่มีสิทธิบัตรวัคซีนป้องกันแอนแทร็กซ์ Amplification (2009)
We believe he's taken the full dosage of anthrax vaccinesเราเชื่อว่าเขาได้ใช้วัคซีนเต็มโดส Amplification (2009)
Let me give you a vaccine against viral infection... from the Ovaran mud flies.ฉันจะฉีดวัคซีนป้องกันเชื่อไวรัส จากเห็บหมัดเมลวาแรนให้นาย Star Trek (2009)
A reaction to the vaccine. Damn it.-อาการแพ้วัคซีนน่ะสิ บ้าเอ้ย Star Trek (2009)
Captain, this man is under the influence of a... severe reaction to a vaccine.กัปตัน เขากำลังมีอาการ แพ้ยาวัคซีนอย่างรุนแรงเดี๋ยวไม่ โบนส์ โบนส์ Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vaccineShe had a polio vaccine.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัคซีน[N] vaccine, Example: ขณะนี้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า, Thai definition: ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกฆ่าหรือทำให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตราย สำหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วัคซีน[n.] (waksīn) EN: vaccine   FR: vaccin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VACCINE    V AE2 K S IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vaccine    (n) (v a1 k s ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schutzstoff {m} | Schutzstoffe {pl}vaccine | vaccines [Add to Longdo]
Impfstoff {m}; Vakzine {f} [med.] | Impfstoffe {pl}vaccine | vaccines [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疫苗[yì miáo, ㄧˋ ㄇㄧㄠˊ, ] vaccine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaccine \Vac"cine\ (v[a^]k"s[imac]n or v[a^]k"s[i^]n; 277), a.
   [L. vaccinus, fr. vacca a cow; cf. Skr. v[=a][,c] to bellow,
   to groan.]
   1. Of or pertaining to cows; pertaining to, derived from, or
    caused by, vaccinia; as, vaccine virus; the vaccine
    disease.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a vaccine or vaccination.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vaccine \Vac"cine\ (v[a^]k*s[=e]n" or v[a^]k"s[=e]n), n.
   1. The virus of vaccinia used in vaccination.
    [1913 Webster]
 
   2. any preparation used to render an organism immune to some
    disease, by inducing or increasing the natural immunity
    mechanisms. Prior to 1995, such preparations usually
    contained killed organisms of the type for which immunity
    was desired, and sometimes used live organisms having
    attenuated virulence. Since that date, preparations
    containing only specific antigenic portions of the
    pathogenic organism have also been used. Some of these are
    prepared by genetic engineering techniques.
    [PJC]
 
   3. (Computers) A program designed to protect a computer from
    software viruses, by detecting and or eliminating them.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vaccine
   n 1: immunogen consisting of a suspension of weakened or dead
      pathogenic cells injected in order to stimulate the
      production of antibodies [syn: {vaccine}, {vaccinum}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 vaccine [vɑksinə]
   vaccine
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top