ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฉีดวัคซีน

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉีดวัคซีน-, *ฉีดวัคซีน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉีดวัคซีน[V] vaccinate, See also: immunize, inoculate, Syn. ฉีดยา, Example: ประเทศไทยมีนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคให้แก่เด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิด, Thai definition: ฉีดผลผลิตที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรียที่ถูกทำให้ไม่เป็นอันตราย เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งเกิดจากเชื้อนั้นๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that scar on her upper arm is from a smallpox vaccination.อ้อ รอยแผลเป็นบนต้นแขนของเธอ คือรอยจากการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ Mr. Monk Gets Fired (2004)
They stopped vaccinating in 1978, so she had to have been born before then.พวกเขาหยุดฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคในปี1978 ดังนั้นเธอต้องเกิดก่อนปีนั้น Mr. Monk Gets Fired (2004)
What about vaccination?ฉีดวัคซีนหรือยัง Heyy Babyy (2007)
An inoculation.การฉีดวัคซีน Resident Evil: Degeneration (2008)
If we'd been inoculated before we entered the terminal, Greg would...ถ้าพวกเราฉีดวัคซีนกันก่อนเข้าไป ในสนามบิน เกรกก็คง... Resident Evil: Degeneration (2008)
Inoculation Would have been entirely possible had Terra-Save not backed us into an adversarial corner.การฉีดวัคซีนคงมีไปแล้ว ถ้าเทร่าเซฟไม่ผลักเราไปเป็นศัตรู Resident Evil: Degeneration (2008)
Let's get you vaccinated. Aisha.เดี๋ยวจะฉีดวัคซีนให้ ไอชา Body of Lies (2008)
Now, we can also do something about the vaccine scar.ทีนี้ เรายังสามารถแก้รอยแผล จากการฉีดวัคซีนได้ด้วย Burn After Reading (2008)
A booster shot.ไปฉีดวัคซีน The Curious Case of Dean Winchester (2009)
I wanted to remind you to tell that quinn girl not to vaccinate in the hospital.ฉันต้องเตือนเธอให้บอก ยัยควินน์ อย่าฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาล Throwdown (2009)
Let me give you a vaccine against viral infection... from the Ovaran mud flies.ฉันจะฉีดวัคซีนป้องกันเชื่อไวรัส จากเห็บหมัดเมลวาแรนให้นาย Star Trek (2009)
Have not, nor did I ever have them as a child.ฉันไม่ ฉันไม่เคยฉีดวัคซีนนั่นตอนเด็กๆ I Like You So Much Better When You're Naked (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉีดวัคซีน[v. exp.] (chīt waksīn) EN: vaccinate ; inoculate   FR: vacciner ; inoculer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inoculate against[PHRV] ปลูกฝีป้องกัน (โรค), See also: ฉีดวัคซีนป้องกัน (โรค), Syn. immunize against, vaccinate against
inoculate with[PHRV] ปลูกฝีด้วย, See also: ฉีดวัคซีน, Syn. vaccinate with
vaccinate[VT] ฉีดวัคซีน, See also: ฉีดภูมิคุ้มกัน, ปลูกฝี, Syn. immunize, inoculate, vaccinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inoculate(อินอค'คิวเลท) vt. ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน,เพาะความคิด,กรอกความคิด. vi. ทำการปลูกฝี,ทำการฉีดวัคซีน., See also: inoculative adj. inoculator n., Syn. inject,immunize
inoculation(อินิคคิวเล'เชิน) n. การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน,การเพราะหรือกรอกความคิดให้, Syn. injection,immunization

English-Thai: Nontri Dictionary
inoculate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
inoculation(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน
vaccinate(vt) ปลูกฝี,ฉีดวัคซีน
vaccination(n) การปลูกฝี,การฉีดวัคซีน

German-Thai: Longdo Dictionary
impfen(vt) |impfte, hat geimpft| ฉีดวัคซีน เช่น Ich muß mich gegen Pokken impfen lassen. = ผมต้องไปรับวัคซีนป้องกันโรคไข้ทรพิษ(โรคฝีดาษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top