Search result for

-survivor-

(32 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: survivor, *survivor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
survivor[N] ผู้ที่อยู่รอด, See also: ผู้รอดชีวิต, ผู้ที่เหลืออยู่, Syn. relict, escaper, posterity, existent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
survivor(เซอไว'เวอะ) n. อยู่รอด,ผู้รอดตาย,ผู้ที่เหลืออยู่,สิ่งที่เหลืออยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
survivorผู้รอดชีพ, ผู้ทรงชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
survivorผู้รอดชีวิต, ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I may be the sole survivor.ฉันอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว Dead Space: Downfall (2008)
They're survivors.พวกเขารอด Dead Space: Downfall (2008)
You two enter through the cooling vent and get the survivors moving towards the bridge.พวกนายเข้าไปที่ท่อระบายอากาศ และพาพวกนั้นไปที่ห้องควบคุมเลย Dead Space: Downfall (2008)
I may be the sole survivor.อาจจะเหลือฉันอยู่คนเดียว Dead Space: Downfall (2008)
Dozens of Republic warships have been destroyed in merciless surprise attacks that leave no survivors.ยานรบสาธารณรัฐจำนวนมากถูกทำลายใน การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวอันโหดร้าย ปราศจากผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)
Hasn't clone intelligence reported this weapon never leaves any survivors?หน่วยข่าวกรองโคลนไม่เคยรายงานรึไง... ...ว่าไอ้อาวุธนี่ไม่เคยปล่อยให้มีคนรอด? Rising Malevolence (2008)
Just because there haven't been any survivors before, doesn't mean there won't be any this time.แค่เพราะว่า ไม่เคยมีใครรอดตายมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าครั้งนี่ จะไม่มีนี่! Rising Malevolence (2008)
So you always meant to come out here for survivors?งั้นก็แปลว่าท่านตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตอยู่แล้ว งั้นเหรอ? Rising Malevolence (2008)
The droids are hunting for survivors. They're cutting through!พวกดรอยด์กำลังไล่ล่าผู้รอดชีวิต มันกำลังผ่ายานเรา Rising Malevolence (2008)
- Well, have you found any survivors?- แล้ว พวกเจ้าพบผู้รอดชีวิตบ้างมั้ย? Rising Malevolence (2008)
Perhaps some survivors are putting up a fight.บางที ไอ้พวกที่รอดชีวิตอาจจะต่อสู้ Rising Malevolence (2008)
Actually, I just received word that Anakin has found the remains of Master Plo's fleet and is searching the debris for survivors.ที่จริง, ข้าได้รับข่าว ว่าอนาคินพบสัญญาณจากยานของอาจารย์โพล และตอนนี้พวกเขากำลังค้นหาผู้รอดชีวิต Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
survivorHowever the survivors are unaware of that fact.
survivorThe pilots were among the 79 survivors consisting of passengers and crew.
survivorThe sole survivor of the crash was a baby.
survivorThey searched here and there looking for survivors.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รอดชีวิต[N] survivor, Syn. ผู้มีชีวิตรอด, ผู้รอดตาย, Ant. ผู้ตาย, ผู้เสียชีวิต, Example: แผนปฏิบัติการในคราวนี้คือ ค้นหาและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีชีวิตรอดพ้นอันตรายมาได้
เดนตาย[N] survivor, Example: เมื่อกองทัพถอยไปแล้วมีพวกเดนตายเหลืออยู่, Thai definition: ที่รอดตายมาได้ทั้งๆ ที่น่าจะตาย, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดนตาย[n.] (dēntāi) EN: survivor   FR: survivant [m]
ผู้รอดชีวิต[n. exp.] (phūrøtchīwit) EN: survivor   FR: survivant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURVIVOR    S ER0 V AY1 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
survivor    (n) (s @1 v ai1 v @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlebende {m,f}; Überlebender | Überlebenden {pl}; Überlebendesurvivor | survivors [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸存者[xìng cún zhě, ㄒㄧㄥˋ ㄘㄨㄣˊ ㄓㄜˇ, ] survivor [Add to Longdo]
生还者[shēng huán zhě, ㄕㄥ ㄏㄨㄢˊ ㄓㄜˇ, / ] survivor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Survivor \Sur*viv"or\, n.
   1. One who survives or outlives another person, or any time,
    event, or thing.
    [1913 Webster]
 
       The survivor bound
       In filial obligation for some term
       To do obsequious sorrow.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The longer liver of two joint tenants, or two
    persons having a joint interest in anything. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 survivor
   n 1: one who lives through affliction; "the survivors of the
      fire were taken to a hospital" [syn: {survivor},
      {subsister}]
   2: one who outlives another; "he left his farm to his survivors"
   3: an animal that survives in spite of adversity; "only the
     fittest animals were survivors of the cold winters"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top