ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-retained-

R IH0 T EY1 N D   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: retained, *retained*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The defenses would be more efficient if I retained control of them.ซีเคียวริตี้จะมีประสิทธิภาพกว่า ถ้าให้ฉันควบคุมคำสั่ง Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Forced to walk the earth some of the Fallen retained their angelic nature repented and wait for the chance to return to Heaven.อยู่กับมนุษย์บนโลก เทพหลายองค์ยังรักษา ความเป็นเทพเอาไว้อยู่ สำนึกผิดเเละรอโอกาส กลับคืนสู่สวรรค์ Fallen (2016)
We're very fortunate the older one, Kathy, has retained most of her vocabulary.MAN: เราโชคดีมาก พี่หนึ่ง, เคธียังคงรักษา ส่วนใหญ่ของคำศัพท์ของเธอ. Scary Movie 5 (2013)
All I know is it was not retained by their bank.เท่าที่รู้มันไม่ได้อยู่ในธนาคารเขา Uh... Oh... Ah... (2013)
Someone's retained a lawyer on Malcolm's behalf.มีคนว่าจ้างทนายให้มัลคอล์ม The Company (2012)
I've been retained to represent you.ผมได้รับการแต่งตั้ง เป็นตัวแทนของคุณ Dial M for Mayor (2012)
In the President's breads, there is a pride that's been carefully retained for the last 30 years.ในขนมปังของท่านจะมีความภาคภูมิใจ ที่รักษาไว้อย่าระมัดระวังตลอด 30 ปีที่ผ่านมา Bread, Love and Dreams (2010)
Have you personally retained counsel?ตัวผู้หมวดเองได้คุยกับทนายบ้างหรือยังคะ? Take It! (2010)
Alexandria, in the province of Egypt, still retained some of its luster, possessed one of the Seven Wonders of the ancient world: the legendary lighthouse, and the biggest library known.อเล็กซานเดรีย จังหวัดหนึ่งของอียิปต์ ยังคงความรุ่งเรืองอยู่ได้ด้วยตนเอง ด้วยความที่ครอบครองหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกโบราณ ประภาคารในตำนาน\ และหอสมุดที่ใหญ่ที่สุด ที่โลกเคยรู้จัก Agora (2009)
KSXP retained the copyright to your old segment title so we retitled you:บริษัทKP XP ยังมีลิขสิทธ์ชื่อรายการเก่าคุณอยู่ The Ugly Truth (2009)
His mother in Santa Barbara, however, is not, and she retained me this morning.แม่เขาในซานตาบาร์บาร่ามั้ง จ้างฉันเมื่อเช้านี้ Blow Out (2008)
Must've retained his hormones because he definitely remembers who you are.ต้องแน่ล่ะ เพราะเขารู้ว่าคุณเป็นใคร Day of the Dead (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retainedThe soil retained richness.

CMU English Pronouncing Dictionary
RETAINED    R IH0 T EY1 N D
RETAINED    R IY0 T EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retained    (v) rˈɪtˈɛɪnd (r i1 t ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckschuss {m}retained missile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retain \Re*tain"\ (r[-e]*t[=a]n"), v. t. [imp. & p. p.
   {Retained} (r[-e]*t[=a]nd"); p. pr. & vb. n. {Retaining}.]
   [F. retainir, L. retinere; pref. re- re- + tenere to hold,
   keep. See {Tenable}, and cf. {Rein} of a bridle, {Retention},
   {Retinue}.]
   1. To continue to hold; to keep in possession; not to lose,
    part with, or dismiss; to restrain from departure, escape,
    or the like. "Thy shape invisible retain." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Be obedient, and retain
       Unalterably firm his love entire.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
       An executor may retain a debt due to him from the
       testator.               --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. To keep in pay; to employ by a preliminary fee paid; to
    hire; to engage; as, to retain a counselor.
    [1913 Webster]
 
       A Benedictine convent has now retained the most
       learned father of their order to write in its
       defense.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To restrain; to prevent. [Obs.] --Sir W. Temple.
    [1913 Webster]
 
   {Retaining wall} (Arch. & Engin.), a wall built to keep any
    movable backing, or a bank of sand or earth, in its place;
    -- called also {retain wall}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To keep; hold; restrain. See {Keep}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retained
   adj 1: continued in your keeping or use or memory; "in...the
       retained pattern of dancers and guests remembered" [syn:
       {retained}, {maintained}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top