ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-plagiarize-

P L EY1 JH ER0 AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: plagiarize, *plagiarize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plagiarize(vi) ขโมยความคิด, See also: ขโมยคัดลอกผลงาน, Syn. crib, plagiarize
plagiarize(vt) ขโมยความคิด, See also: ขโมยคัดลอกผลงาน, Syn. crib, plagiarize

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were you gonna plagiarize the whole thing for us? Do you have any thoughts of your own on this matter?เอาความคิดของนายเอง มันสำคัญตรงไหน Good Will Hunting (1997)
I might need to plagiarize myself down the line.ฉันคงต้องนึกถอยหลังไปนานทีเดียวล่ะ After School Special (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLAGIARIZE P L EY1 JH ER0 AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plagiarize (v) plˈɛɪʤəraɪz (p l ei1 jh @ r ai z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plagiarize \Pla"gia*rize\, v. t. [imp. & p. p. {Plagiarized}; p.
   pr. & vb. n. {Plagiarizing}.]
   To steal or purloin from the writings of another; to
   appropriate without due acknowledgement (the ideas or
   expressions of another).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plagiarize
   v 1: take without referencing from someone else's writing or
      speech; of intellectual property [syn: {plagiarize},
      {plagiarise}, {lift}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top