ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-periscope-

P EH1 R AH0 S K OW2 P   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: periscope, *periscope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
periscope[N] กล้องส่องดูเหนือผิวน้ำของเรือดำน้ำ, Syn. telescope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periscope(เพอริสโคพ') n. กล่องส่องดูเหนือผิวหน้าของเรือใต้น้ำ,กล้องส่องดูภาพที่อยู่เหนือระดับสายตาตรง,กล้องส่องดูภาพที่อยู่หักสายตาเป็นมุมฉาก

English-Thai: Nontri Dictionary
periscope(n) กล้องส่องดูทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, yeah. Like swinging a periscope around.เหมือนหมุนกล้องในเรือดำน้ำเลย Interstellar (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periscopeThe submarine's periscope was sticking right out of the water.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริทรรศน์[N] periscope, Syn. กล้องตาเรือ, Example: เขาใช้กล้องปริทรรศน์ส่องดูสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะ

CMU English Pronouncing Dictionary
PERISCOPE P EH1 R AH0 S K OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
periscope (n) pˈɛrɪskoup (p e1 r i s k ou p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潜望镜[qián wàng jìng, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] periscope, #68,543 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Periscope \Per"i*scope\, n. [Pref. peri- + -scope.]
   A general or comprehensive view. [archaic]
   [1913 Webster]
 
   2. An optical instrument of tubular shape containing an
    arrangement of lenses and mirrors (or prisms), allowing a
    person to observe a field of view otherwise obstructed, as
    beyond an obstructing object or (as in submarines) above
    the surface of the water.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 periscope
   n 1: an optical instrument that provides a view of an otherwise
      obstructed field

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top