Search result for

-penitentiary-

(27 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: penitentiary, *penitentiary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penitentiary[N] สถานดัดสันดาน, See also: คุก, Syn. prison, penal institution, cloister jail, confined place
penitentiary[ADJ] เกี่ยวกับการดัดสันดาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penitentiary(เพนนิเทน'เชียรี) n. สถานที่ดัด

English-Thai: Nontri Dictionary
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [ดู prison] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
penitentiaryทัณฑสถาน, เรือนจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Terminal Island Penitentiary hosts 3 days of the ultimate of Auto Carnage.การแข่งรถสุดอมหิตตลอด3วัน จากสถานราชทัณฑ์เกาะเทอร์มินัล Death Race (2008)
The exact penitentiary where they're being held is undisclosed.คุกที่พวกมันถูกคุมตัวอยู่จะต้องรุ้ให้ได้ Breaking and Entering (2008)
I only know what-what I read in the papers and... three days ago, there were 105 inmates in the supermax wing of the U.S. Penitentiary in Livingston, Texas, where the brothers were allegedly sent.ฉันรู้แค่ที่ฉันอ่านจากหนังสือพิมพ์ และ . . 3 วันก่อน มี นักโทษ 105คน Breaking and Entering (2008)
Locked up in some penitentiary.ที่ถูกขังอยู่ในสถานดัดสันดาน The Price (2008)
Did you order the escape from Sona penitentiary?คุณเคยบงการการแหกคุก ที่คุกโซน่าแห่งนี้หรือไม่ ? Boxed In (2008)
you being held here today... suspected of aiding an escape of a convicted murder from a maximum security penitentiary.ที่เธอถูกจับมาวันนี้ เพราะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด Nพานักโทษประหารแหกคุก.. จากคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุด.. Gamer (2009)
Now, as you may know, Sara Tancredi was arrested recently, and is currently being house at the Miami Dade State Penitentiary.เอาล่ะ อย่างที่คุณรู้ ซาร่า เทนเครดี้ ถูกจับเมื่อเร็วๆนี้ และตอนนี้อยู่ที่ เรือนจำไมอามี่ เด็ด Prison Break: The Final Break (2009)
Did you smuggle the guns into Indiana State Penitentiary for the big break of September 26th?คุณลักลอบเอาปืนเข้าเรือนจำอินเดียน่า เพื่อแหกคุกเมื่อวันที่ 26 กันยา Public Enemies (2009)
And they sentenced me to 10 years in the state penitentiary for a $50 theft.และพวกเขาก็ส่งผมไปติดคุกซะ 10ปี ข้อหาใหญ่ปล้นเงิน 50เหรียญ Public Enemies (2009)
Only Indiana State Penitentiary in Michigan City can guarantee Dillinger will not escape.มีแต่เรือนจำรัฐอินเดียน่า ในมิชิแกนซิตี้ ที่สามารถการันตีว่าดิลลิ่งเจอร์จะหนีไปไม่ได้ Public Enemies (2009)
Option B, Brandon goes up to the penitentiary and gets his rectum resized about yay big.ตัวเลือกที่ 2 แบรนดอนติดคุก และถูกอัดถั่วดำ ด้วยข้าวหลามหนองมนกระบอกใหญ่ Better Call Saul (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
PENITENTIARY    P EH2 N AH0 T EH1 N CH ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penitentiary    (n) (p e2 n i t e1 n sh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strafanstalt {f}; Strafvollzugsanstalt {f}; Justizvollzugsanstalt {f}penitentiary [Am.]; penal institution [Add to Longdo]
Strafvollzug {m}penitentiary system [Add to Longdo]
Zuchthaus {n} | Zuchthäuser {pl}penitentiary | penitentiaries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitentiary \Pen`i*ten"tia*ry\
   (p[e^]n`[i^]*t[e^]n"sh[.a]*r[y^]), a. [Cf. F.
   p['e]nitentiaire.]
   1. Relating to penance, or to the rules and measures of
    penance. "A penitentiary tax." --Abp. Bramhall.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressive of penitence; as, a penitentiary letter.
    [1913 Webster]
 
   3. Used for punishment, discipline, and reformation.
    "Penitentiary houses." --Blackstone.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penitentiary \Pen`i*ten"tia*ry\, n.; pl. {Penitentiaries}. [Cf.
   F. p['e]nitencier. See {Penitent}.]
   1. One who prescribes the rules and measures of penance.
    [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does penance. [Obs.] --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   3. A small building in a monastery where penitents confessed.
    --Shpiley.
    [1913 Webster]
 
   4. That part of a church to which penitents were admitted.
    --Shipley.
    [1913 Webster]
 
   5. (R. C. Ch.)
    (a) An office of the papal court which examines cases of
      conscience, confession, absolution from vows, etc.,
      and delivers decisions, dispensations, etc. Its chief
      is a cardinal, called the Grand Penitentiary,
      appointed by the pope.
    (b) An officer in some dioceses since A. D. 1215, vested
      with power from the bishop to absolve in cases
      reserved to him.
      [1913 Webster]
 
   6. A house of correction, in which offenders are confined for
    punishment, discipline, and reformation, and in which they
    are generally compelled to labor; a prison; a jail.
    Colloquially often shortened to {pen}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penitentiary
   adj 1: used for punishment or reform of criminals or wrongdoers;
       "penitentiary institutions"
   2: showing or constituting penance; "penitential tears"; "wrote
     a penitential letter apologizing for her hasty words" [syn:
     {penitential}, {penitentiary}]
   n 1: a correctional institution for those convicted of major
      crimes [syn: {penitentiary}, {pen}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top