Search result for

-paralytic-

(22 entries)
(1.2071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paralytic, *paralytic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paralytic[N] คนเป็นอัมพาต, Syn. paretic, cripple, palsy victim
paralytic[ADJ] ี่ซึ่งเป็นอัมพาต, See also: เกี่ยวกับอัมพาต, Syn. powerless, immobile, crippled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paralytic(แพระลิท'ทิค) n. คนที่เป็นอัมพาต adj. เป็นอัมพาต

English-Thai: Nontri Dictionary
paralytic(adj) เป็นง่อย,เป็นอัมพาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paralytic๑. -เป็นอัมพาต๒. ผู้เป็นอัมพาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gedge had possession of a paralytic drug.เกดจ์เป็นเจ้าของยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
It seems the substance from Pennsylvania is a paralytic.ดูเหมือนวัตถุที่ได้มาจากเพนซิลเวเนีย จะเกี่ยวกับอัมพาต Night of Desirable Objects (2009)
Very clever of, Reordan to find a paralytic that was activated by the combination of copper and water.ให้คนฉลาดอย่างรีโอดอล หายาที่ก่ออัมพาธ ที่ทำปฎิกิริยากับส่วนผสมของ ทองแดงและน้ำ Sherlock Holmes (2009)
You didn't just kill four people because you're bitter. Bitterness is a paralytic.แกไม่ได้ฆ่าคนสี่คน.พราะความขมขื่นหรอก ความขมขื่นทำให้เป็นอัมพาต A Study in Pink (2010)
Used a paralytic to fake her death, straight out of our own playbook.ใช้ยาทำให้เป็นอัมพาต เพื่อตบตาการตายของเธอ เอาวิธีมาจากบทเรียนของเราเลย Pandora (2011)
Whatever made this cut, it's laced with a paralytic toxin, potent enough to disable all motor functions.อะไรก็ตามที่ทำให้เกิดรอยกรีดนี้ ถูกเจือปนด้วยพิษอัมพาต มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ เครื่องยนต์เสื่อมสมรรถนะ Abomination (2012)
Because in the natural world, predators with paralytic toxins use them to catch and eat their prey.เพราะในโลกแห่งธรรมชาติ นักล่าที่มากับสาร ที่ทำให้เหยื่อเป็นอัมพาต เพื่อจับและกินเป็นอาหาร Abomination (2012)
Don't bother. It's a paralytic. Good day for a midlife crisis.เขาต้องการให้คนอย่างฉันตาย ไม่ต้องดิ้น นายกำลังเป็นอัมพาต เป็นวันที่ดีสำหรับวิกฤติวัยกลางคนนะ The Rager (2012)
It's a paralytic drug.มันเป็นยาเสพติดเป็นอัมพาต. Nurse 3D (2013)
Why would Larry inject himself with a paralytic drug?ทำไมลาร์รีจะฉีดตัวเอง กับยาเสพติดเป็นอัมพาต Nurse 3D (2013)
Powder residue on the neck of the soda bottle shows Vecuronium... scotch and soda and a paralytic agent.เศษผงที่ตกค้างอยู่ตรงคอขวดโซดานั้น เเสดงให้เห็นถึงตัวยา Vecuronium (ยาระงับอาการเจ็บปวด) สก็อต กับ โซดา เเล้วก็ยาที่ทำให้เป็นอัมพาต Coquilles (2013)
First I stole paralytic from infirmary then I shot her up when she was freaking out about you.ฉันขโมยพาราลีติกจากห้องพยาบาลฉันฉีดให้เธอ ตอนเธอเครียดเรื่องนาย Insurgent (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
PARALYTIC    P EH2 R AH0 L IH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paralytic    (n) (p a2 r @ l i1 t i k)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralytic \Par`a*lyt"ic\, a. [L. paralyticus, Gr. ?: cf. F.
   paralytique.]
   1. Of or pertaining to paralysis; resembling paralysis.
    [1913 Webster]
 
   2. Affected with paralysis, or palsy.
    [1913 Webster]
 
       The cold, shaking, paralytic hand.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Inclined or tending to paralysis.
    [1913 Webster]
 
   {Paralytic secretion} (Physiol.), the fluid, generally thin
    and watery, secreted from a gland after section or
    paralysis of its nerves, as the paralytic saliva.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paralytic \Par`a*lyt"ic\, n.
   A person affected with paralysis.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paralytic
   adj 1: relating to or of the nature of paralysis; "paralytic
       symptoms" [syn: {paralytic}, {paralytical}]
   2: affected with paralysis [syn: {paralytic}, {paralyzed}]
   n 1: a person suffering from paralysis

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top