ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paretic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paretic-, *paretic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paretic[ADJ] ี่เป็นอัมพาต
paretic[N] ผู้เป็นเหน็บชา, See also: ผู้เป็นอัมพาตบางส่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paretic(พะเรท'ทิค) adj.,n. (ผู้) เป็นอัมพาตหรือเหน็บชาบางส่วนหรือไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paretic-อัมพฤกษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Paretic \Pa*ret"ic\, a.
     Of or pertaining to paresis; affected with paresis.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  paretic
      n 1: a person afflicted with paresis (partial paralysis)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top