ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-paradigm-

P EH1 R AH0 D AY2 M   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: paradigm, *paradigm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paradigm[N] ตัวอย่าง, See also: แบบอย่าง, แบบจำลอง, Syn. prototype, mold, model

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paradigm(แพ'ระดิม,ไดม์) n. ตัวอย่าง,แบบชุดแบบ,การสาธิต,ตารางการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์คำหนึ่ง ๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paradigmกรอบ
paradigm (n ) กระบวนทัศน์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
paradigmWe need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.

CMU English Pronouncing Dictionary
PARADIGM    P EH1 R AH0 D AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paradigm    (n) pˈærədaɪm (p a1 r @ d ai m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
範式[fàn shì, ㄈㄢˋ ㄕˋ, ] paradigm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paradigma {n} | Paradigmen {pl}paradigm | paradigms [Add to Longdo]
Paradigmenwechsel {m}paradigma shift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paradigm \Par"a*digm\, n. [F. paradigme, L. paradigma, fr. Gr.
   ?, fr. ? to show by the side of, to set up as an example;
   para` beside + ? to show. See {Para-}, and {Diction}.]
   [1913 Webster]
   1. An example; a model; a pattern. [R.] "The paradigms and
    patterns of all things." --Cudworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) An example of a conjugation or declension, showing
    a word in all its different forms of inflection.
    [1913 Webster]
 
   3. (Rhet.) An illustration, as by a parable or fable.
    [1913 Webster]
 
   4. (Science) A theory providing a unifying explanation for a
    set of phenomena in some field, which serves to suggest
    methods to test the theory and develop a fuller
    understanding of the topic, and which is considered useful
    until it is be replaced by a newer theory providing more
    accurate explanations or explanations for a wider range of
    phenomena.
    [PJC] Paradigmatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paradigm
   n 1: systematic arrangement of all the inflected forms of a word
   2: a standard or typical example; "he is the prototype of good
     breeding"; "he provided America with an image of the good
     father" [syn: {prototype}, {paradigm}, {epitome}, {image}]
   3: the class of all items that can be substituted into the same
     position (or slot) in a grammatical sentence (are in
     paradigmatic relation with one another) [syn: {substitution
     class}, {paradigm}]
   4: the generally accepted perspective of a particular discipline
     at a given time; "he framed the problem within the
     psychoanalytic paradigm"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top