ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-nautilus-

N AO1 T AH0 L AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nautilus, *nautilus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nautilus[N] หอยทะเลซึ่งมีเปลือกขดเป็นเกลียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nautilus(นอท'ทะลัส) n., (pl. nautiluses,nautili) หอยวงเปลือกมุกชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
nautilus(n) หอยโข่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Father's on the board of the Nautilus Yacht Club.พ่อเป็นบอร์ดบริหารของนอติลุส ยอร์ชคลับ And How Does That Make You Kill? (2008)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
NAUTILUS    N AO1 T AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nautilus    (n) nˈɔːtɪləs (n oo1 t i l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nautilus \Nau"ti*lus\, n.; pl. E. {Nautiluses}, L. {Nautili}.
   [L., fr. Gr. nayti`los a seaman, sailor, a kind of shellfish
   which was supposed to be furnished with a membrane which
   served as a sail; fr. nay^s ship. See {Nave} of a church.]
   1. (Zool.) The only existing genus of tetrabranchiate
    cephalopods. About four species are found living in the
    tropical Pacific, but many other species are found fossil.
    The shell is spiral, symmetrical, and chambered, or
    divided into several cavities by simple curved partitions,
    which are traversed and connected together by a continuous
    and nearly central tube or siphuncle. See
    {Tetrabranchiata}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The head of the animal bears numerous simple tapered
      arms, or tentacles, arranged in groups, but not
      furnished with suckers. The siphon, unlike, that of
      ordinary cephalopods, is not a closed tube, and is not
      used as a locomotive organ, but merely serves to
      conduct water to and from the gill cavity, which
      contains two pairs of gills. The animal occupies only
      the outer chamber of the shell; the others are filled
      with gas. It creeps over the bottom of the sea, not
      coming to the surface to swim or sail, as was formerly
      imagined.
      [1913 Webster]
 
   2. The argonaut; -- also called {paper nautilus}. See
    {Argonauta}, and {Paper nautilus}, under {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   3. A variety of diving bell, the lateral as well as vertical
    motions of which are controlled, by the occupants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nautilus
   n 1: a submarine that is propelled by nuclear power [syn:
      {nautilus}, {nuclear submarine}, {nuclear-powered
      submarine}]
   2: cephalopod mollusk of warm seas whose females have delicate
     papery spiral shells [syn: {paper nautilus}, {nautilus},
     {Argonaut}, {Argonauta argo}]
   3: cephalopod of the Indian and Pacific oceans having a spiral
     shell with pale pearly partitions [syn: {chambered nautilus},
     {pearly nautilus}, {nautilus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top