ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-meditative-

M EH1 D AH0 T EY2 T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: meditative, *meditative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meditative(adj) ซึ่งไตร่ตรอง, Syn. reflective, absorbed

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meditative poetryกวีนิพนธ์แนวสมาธิ, กวีนิพนธ์รำพึงธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These pleasures are best used when... in tantric meditative state.ความปิติ จะเกิด เมื่อ สมาธิถึงขั้น ตันตริค Made of Honor (2008)
I'm supposed to be on a meditative retreatข้าจะขอลาพักซะหน่อย Hostage Crisis (2009)
Dilemmas like these require a meditative state.ประเด็นขัดแย้งเช่นนี้ขึ้นอยู่กับรัฐชอบคิด The Witches of Bushwick (2010)
It's a meditative tea.มันเป็นชาที่ช่วยเรื่องสมาธิ Corto Maltese (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MEDITATIVE M EH1 D AH0 T EY2 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meditative (j) mˈɛdɪtətɪv (m e1 d i t @ t i v)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meditative \Med"i*ta*tive\, a. [L. meditativus: cf. F.
   m['e]ditatif.]
   Disposed to meditate, or to meditation; as, a meditative man;
   a meditative mood. -- {Med"i*ta*tive*ly}, adv. --
   {Med"i*ta*tive*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meditative
   adj 1: deeply or seriously thoughtful; "Byron lives on not only
       in his poetry, but also in his creation of the 'Byronic
       hero' - the persona of a brooding melancholy young man";
       [syn: {brooding}, {broody}, {contemplative},
       {meditative}, {musing}, {pensive}, {pondering},
       {reflective}, {ruminative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top