ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-indigenous-

IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indigenous, *indigenous*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indigenous[ADJ] เกี่ยวกับชนพื้นเมือง, See also: ซึ่งเป็นของดั้งเดิม, ซึ่งเป็นของท้องถิ่น, Syn. domestic, native, original
indigenous[ADJ] โดยธรรมชาติ (คำทางการ), See also: โดยกำเนิด, Syn. inborn, innate, natural

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indigenous(อินดิจ' จะเนิส) adj. ท้องถิ่น, พื้นเมือง, แต่กำเนิด, โดยกำเนิด., See also: indigenous- ly adv. indigenousness, indigenity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
indigenous(adj) โดยกำเนิด,เป็นของพื้นเมือง,เป็นของพื้นบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indigenousเฉพาะถิ่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
indigenous-พื้นเมือง, -เกิดในถิ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indigenousพื้นเพดั้งเดิม, พื้นเมือง, เกิดในถิ่น [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
hard-working. indigenous peoples of...เราไม่เคยมีความเห็นตรงกันเลย ก็.. เอ่อ.. Fight Club (1999)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
Or other indigenous quadruped creatures of the like, excluding giraffes and...หรือสัตว์สี่เท้าอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นยีราฟ และ Around the World in 80 Days (2004)
There are no indigenous carnivores in that lake.แถวนี้ไม่มีสัตว์ป่าดุร้ายหรอก Dead in the Water (2005)
Today, we will explore our beautiful and indigenous cultural heritage.วันนี้เราจะมาสำรวจความงามของมรดกทางวัฒนธรรมคนพื้นเมืองเรากัน Dasepo Naughty Girls (2006)
I doubt it. It's indigenous to the rain forest.ผมยังสงสัย มันเป็นพืชประจำถิ่นในป่าฝน Rio (2006)
It's indigenous to the rain forest, which means he's working outside the city.มันเป็นพืชประจำถิ่นในป่าฝน ซึ่งหมายความว่า เขาทำงานนอกเมือง Rio (2006)
All right, class, I want you to be on the lookout for all the birds that are indigenous to this area.- ขอบคุณครับ ที่รัก มีบางอย่างผิดปกติกับเน็ทดีเอสแอล ทุกครั้งที่ฉันจะต่อเน็ท มันก็บอกว่า "กำลังค้นหาเซอร์เวอร์" Harold (2008)
They've identified the pathogen as a prion variant indigenous to the East Congo.พวกเขาได้ยืนยัน เชื้อโรคที่พบคือ prion variant ถิ่นกำเนิดอยู่ที่คองโกตะวันออก Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
If they're indigenous to this part of the universe, they might be willing to trade.ถ้าพวกเค้าเปนชนพื้นเมือง ของจักวาลนี้ละ บางทีพวกเค้าอาจต้องการทำการค้า Justice (2009)
If I'm not mistaken, your country eradicated it's indigenous Indian population and practiced institutionalized slavery for over 250 years.ถ้าผมจำไม่ผิดประเทศของคุณ ถอดรากถอดโคน ชนพื้นเมืองดั้งเดิม ชาวอินเดียแดง เกือบสิ้นเผ่าพันธุ์ และยังปฏิบัติการ ค้าแรงงานทาสถึง 250 ปี 137 Sekunden (2009)
Have the indigenous fauna accepted you as one of their own?ยอมรับนายเข้าฝูงรึยัง ขยิบตา ปิ๊งๆ The Cornhusker Vortex (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
INDIGENOUS IH2 N D IH1 JH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indigenous (j) ˈɪndˈɪʤɪnəs (i1 n d i1 jh i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indigenous \In*dig"e*nous\, a. [L. indigenus, indigena, fr. OL.
   indu (fr. in in) + the root of L. gignere to beget, bear. See
   {In}, and {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. Native; produced, growing, or living, naturally in a
    country or climate; not exotic; not imported.
    [1913 Webster]
 
       Negroes were all transported from Africa and are not
       indigenous or proper natives of America. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
       In America, cotton, being indigenous, is cheap.
                          --Lion Playas.
    [1913 Webster]
 
   2. Native; inherent; innate.
    [1913 Webster]
 
       Joy and hope are emotions indigenous to the human
       mind.                 --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indigenous
   adj 1: originating where it is found; "the autochthonal fauna of
       Australia includes the kangaroo"; "autochthonous rocks
       and people and folktales"; "endemic folkways"; "the Ainu
       are indigenous to the northernmost islands of Japan"
       [syn: {autochthonal}, {autochthonic}, {autochthonous},
       {endemic}, {indigenous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top