Search result for

-grippe-

(29 entries)
(0.4538 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: grippe, *grippe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grippe[N] ไข้หวัดใหญ่ (คำโบราณ), Syn. epidemic, flu, influenza, grip
grippe[ADJ] ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grippe(กริพ) n. ไข้หวัดใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
grippe(n) ไข้หวัดใหญ่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Federal instigations continue into the terrorist acts that have gripped the nation's capital, as well as the people of Kidron, Ohio.หน่วยงานสืบสวนกำลังสืบเรื่องการก่อการร้ายที่ เมืองหลวง และที่คิดรอน โอไฮโอ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I'm the one who gripped you tight and raised you from perdition.ฉันเป็นคนดึงนายขึ้นมาจากนรกไง Family Remains (2009)
GRIPPED BY FEAR THAT SOMETHING WAS OUT THERE IN THE DARKNESS. WAS THAT A DEMON...จับด้วยความกลัวว่ามีบาง อย่างออกมีอยู่ในความมืด Beyond the Darkness (2010)
Currencies across the globe are crashing in this stunning financial meltdown that experts say may be the delayed reaction to the turmoil that has gripped the world's economies in recent months.เงินสกุลต่างๆทั่วโลกมีความไม่แน่นอน เป็นวิกฤติทางการเงินที่น่าประหลาดใจ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอาจเป็นผลกระทบ A New Hope (2012)
Witnesses say in most cases, an overwhelming depression gripped the victims, and ultimately led them to take their own lives.พยานในเหตุการณ์ต่างพูดเหมือนกันว่า เป็นผลมาจากความเครียดและความเศร้าสลด และนำไปสู่การจบชีวิตตัวเอง A New Hope (2012)
They are dog-eared and falling out, because I have pored over them, gripped and tormented.พวกเขาเป็นเหมือนสุนัขที่กำลังตกลงมา เพราะผมคอยเอาใจพวกเค้า Saving Mr. Banks (2013)
And then I remember, her hand suddenly gripped mine so tightly that I...และผมก็จำได้ว่า ทันใดนั้นมือของเธอก็บีบมือผมซะแน่น Alpha Pact (2013)
Tenebrae has been gripped in the iron fist of Niflheim... sworn enemy of Lucis.เทเนไบรตกเป็นเบี้ยล่างของนิฟเฟิลไฮม์ ศัตรูตัวฉกาจของลูซิส Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
Our forearms were straight up and our hands gripped tight.ที่แขนของทั้ง 2 ตั้งตรง \ และกำไว้แน่น The Old Man and the Sea (1999)
Don't be gripped by the fear of what El Nino can do to you but be gripped by what God did for you through Jesus on the cross.เชื่อมั่นในพระเจ้า อย่าตกเป็นทาสความกลัว ว่าเอลนินโญ่ทำอะไรคุณได้บ้าง แต่เชื่อมั่นในสิ่งที่พระเจ้าทำให้คุณ ผ่านพระเยซู Faith Like Potatoes (2006)
The nation's gripped with millionaire fever. As Jamal Malik, an uneducated (?ทั้งประเทศกำลังตื่นเต้นกับกระเเสเกมเศรษฐีฟีเวอร์ Slumdog Millionaire (2008)
I'm the one who gripped you tightผมเป็นคนที่จับคุณไว้ Lazarus Rising (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grippeHe gripped the tennis racket tightly.
grippeIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
grippeShe gripped my arm tightly.
grippeThe lecture gripped the audience.
grippeThe officer gripped his arm.
grippeThe owner of the small dog gripped its neck and scolded it.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grippe    (n) (g r ii1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grippewelle {f} [med.]flu epidemic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grippe \Grippe\, n. [F.] (Med.)
   The influenza or epidemic catarrh. --Dunglison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Influenza \In`flu*en"za\, n. [It. influenza influence, an
   epidemic formerly attributed by astrologers to the influence
   of the heavenly bodies, influenza. See {Influence}.] (Med.)
   An epidemic viral infectious disease characterized by acute
   nasal catarrh, or by inflammation of the throat or the
   bronchi, and usually accompanied by fever and general
   weakness; also called {grippe}. It is caused by several forms
   of RNA virus which mutate readily and thereby render vaccines
   prepared against older forms ineffective, often requiring a
   new form of vaccine for each new outbreak.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grippe
   n 1: an acute febrile highly contagious viral disease [syn:
      {influenza}, {flu}, {grippe}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 grippe [grip]
   flu; grip; influenza
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Grippe [gripə] (n) , s.(f )
   flu; influenza
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top