Search result for

-genie-

(40 entries)
(0.45 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genie, *genie*
Possible hiragana form: -げにえ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genie[N] ภูตในนิทานอาหรับ, Syn. genii, spirit, fay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
genie(n) ผี,ปีศาจ,ภูติผีปีศาจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
genie (n ) ชื่อเพลงแรกและเป็นทั้งชื่ออัลบั้มของ 2nd Mini Album จากวง SNSD ซึ่งประกอบไปด้วยท่าเต้นที่เน้นทางด้านการใช้ขาและมีท่าหนึ่งมีชื่อเรียกว่าท่าเตะตะกร้อที่สุดไฮโซ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The genie is out of the bottle then.เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นโดยที่หยุดไม่ได้ The Bank Job (2008)
Are you a genie?นายเป็นจินนี่เหรอ? Episode #1.5 (2009)
Genie?จินนี่? Episode #1.5 (2009)
No, the genie is the spirit in the lamp in Aladdin.ไม่ช่าย, จินนี่ เป็นยักษ์ที่อยู่ในตะเกียงของอะลาดินไง Episode #1.5 (2009)
No. Even the genie in the lamp has things that he can't do.ไม่หรอก มีสิ่งที่จินนี่เขาทำไม่ได้เหมือนกัน Episode #1.5 (2009)
How are there so many things that a genie can't do?ทำไมจินนี่ทำไม่ได้หลายอย่างนักล่ะ? Episode #1.5 (2009)
To keep this genie in a bottle.ในการคงยักษ์จีนี่ เอาไว้ในตะเกียง Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
- What you need is cheat codes motor skills and a genie who grants wishes to little boys who suck at "Mario Kart."แค่ต้องฝึกอีกหน่อยเท่านั้นแหละ ที่นายต้องการคือสูตรโกง เครื่องแรงๆ แล้วก็ภูติวิเศษ ที่ให้พรกับเด็กน้อยที่เล่น มาริโอ้คาร์ทห่วยสุดๆ The Gorilla Experiment (2009)
It's just unbelievable. It proves that the genie is out of the bottle and this man has no idea what he's doing.นี่เท่ากับพิสูจน์ว่ามันมีตออยู่ใต้น้ำ Iron Man 2 (2010)
I didn't go to Sunday school so I don't know if God works the same as a genie and I only get three wishes, but here's the thing.ผมไม่ได้ไปโบสถ์มาในวันอาทิตย์ ผมจึงไม่รู้ว่าพระเจ้าให้พรผมได้ 3 ข้อรึเปล่า และนี่คือคำขอ Grilled Cheesus (2010)
Can I wish for anything, like Aladdin's genie promised?ก็,เหมือนจินนี่ในตะเกียงวิเศษ? ฉันจะได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการ Episode #1.7 (2010)
Something cool. Rub the lamp and the genie gives you money, a car, anything.เมื่อไหร่ที่ฉันถูตะเกียง,จินนี่จะทำให้ความฝันเป็นจริง,ทั้ง เงิน รถ บ้าน Episode #1.7 (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENIE    JH IY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genie    (n) (jh ii1 n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flaschengeist {m} | den Geist aus der Flasche lassen [übtr.]genie in the bottle | to let the genie out of the bottle [Add to Longdo]
Genie {n}genius [Add to Longdo]
Genie {n}; Leuchte {f} | Genies {pl} | Mathegenie {n}wizard; wiz | wizards; wizzes | wizard at maths [Add to Longdo]
Geniesel {n}drizzling [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}edibility [Add to Longdo]
Genießbarkeit {f}enjoyableness [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}epicure | epicures [Add to Longdo]
Genießer {m} | Genießer {pl}wallower | wallowers [Add to Longdo]
genießerische Art {f}; Sich-gehen-lassen {n}self-indulgence [Add to Longdo]
genießbarrelishable [Add to Longdo]
genießbar {adv}enjoyably [Add to Longdo]
genießen | genießend | genossen | er/sie genießt | ich/er/sie genoss (genoß [alt]) | er/sie hat/hatte genossen | ich/er/sie genösse | etw. in vollen Zügen genießen | das Leben genießen; sich seines Lebens freuento enjoy | enjoying | enjoyed | he/she enjoys | I/he/she enjoyed | he/she has/had enjoyed | I/he/she would enjoy | to enjoy sth. to the full | to enjoy life [Add to Longdo]
genießen; sich schmecken lassen; großen gefallen finden | genießend | genossto relish | relishing | relished [Add to Longdo]
genießen; recht genießen; auskosten; würdigen | genießend | genossto savor [Am.]; to savour [Br.] | savoring | savored [Add to Longdo]
genießerisch {adj}self-indulgent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
天才[てんさい, tensai] Genie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genie \ge"nie\, g'enie \g['e]`nie\(j[=e]"n[=e]), n. [F.]
   1. Same as {Genius}[1].
    [1913 Webster]
 
   2. (Islamic mythology) Same as {jinnee}.
    [PJC]
 
   3. (Fairy tales) A fabulous spirit having special powers,
    often appearing in human form, which, when summoned by a
    person, is required to perform the commands of the
    summoner. It is based on the mythological {jinnee}; the
    prototype is the genie residing in an oil lamp, summoned
    by Aladdin.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jinnee \Jin"nee\, Jinni \Jin"ni\(j[i^]n"n[=e]), n.; pl. {Jinn}
   (j[i^]n). [Ar.] (Arabian & Mohammedan Myth.)
   A genius or demon; one of the fabled genii, good and evil
   spirits, supposed to be the children of fire, and to have the
   power of assuming various forms. [Written also {djinnee},
   {genie}, etc.]
 
   Syn: jinn; jin; djinn.
     [1913 Webster]
 
   Note: Jinn is also used as sing., with pl. jinns.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genie
   n 1: (Islam) an invisible spirit mentioned in the Koran and
      believed by Muslims to inhabit the earth and influence
      mankind by appearing in the form of humans or animals [syn:
      {genie}, {jinni}, {jinnee}, {djinni}, {djinny}, {djinn}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GENIE
     General Electric Network for Information Exchange (network, GE)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 genie [ʒəni]
   genius
   genius; man of genius
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Genie [ʒeːniː] (n) , s.(n )
   genius; wiz
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top