ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-chute-

SH UW1 T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chute, *chute*
Possible hiragana form: -ちゅて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chute[N] ทางหรือช่องลาดเอียง (สำหรับให้สิ่งของตกลงมา)
chute[N] น้ำตก, Syn. waterfall

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chute(ชูท) {chuted,chuting,chutes} n. ทางลาด,ทางเอียง,ราง,รางลาด,ทางน้ำไหล,ทางหรือรางน้ำส่งน้ำ,เมล็ดข้าวหรือถ่านหิน,ทางน้ำตก,ร่มชูชีพ vt.,vi. นำส่งด้วยทางลาดหรือรางลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
chute(n) ทางเอียง,ทางลาด,รางน้ำ,ทางน้ำไหล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chutechute, รางเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a coal chute in here. I can feel air.มันมีช่องเทถ่านหิน ฉันรู้สึกว่ามีลม Signs (2002)
Where does the chute go?ช่องนั้นไปไหนต่อละ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Now, she may be stuck in the chute just below the top.บางทีหน่อนก็อาจติดอยู่ปากช่องทิ้งขยะ ก็ได้ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Wanna play Chutes and Ladders?เล่นเกมบันไดงูมั้ย Zathura: A Space Adventure (2005)
Chute opens any lower than that and you're dead. What are you going to do? Land in the middle of Shanghai and hope no one notices?ได้ตีนกระต่ายมา แต่จะเดิน ออกทางล็อบบี้รึ คุณจะออกมายังไง? Mission: Impossible III (2006)
Listen,my last egg could be on its way down the chute at this very moment.ไข่ใบสุดท้ายของฉันอาจจะฝ่อ หลุดออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ Now You Know (2007)
His chute didn't open.ร่มชูชีพของเขาไม่กาง Kung Fu Fighting (2007)
Skydiver whose chute didn't open, who fell 12,000 feet and landed in some shrubbery.นักกระโดดร่มที่ร่มชูชีพไม่กาง,ใครตก ลงมาจาก12,000ฟุต ลงบนดินและหญ้าต้นเล็กๆได้ Kung Fu Fighting (2007)
But you need to pull this chute before splat!แต่เธอต้องดึงสายน้ำนี้ก่อนที่จะสาดมันไปซะ The Lost Boy (2009)
They may have defenses, so pull your chute as late as possible.มันอาจยิงป้องกัน ฉะนั้นจงเปิดร่มให้ต่ำที่สุด Star Trek (2009)
It's like his chute didn't open.ดูเหมือนร่มชูชีพจะไม่กาง Predators (2010)
- Sir we have chute deployment on the Beauford.มีรถถังตกลงจากเครื่องบิน The A-Team (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHUTE SH UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chute (n) ʃˈuːt (sh uu1 t)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shoot \Shoot\, n. [F. chute. See {Chute}. Confused with shoot to
   let fly.]
   An inclined plane, either artificial or natural, down which
   timber, coal, etc., are caused to slide; also, a narrow
   passage, either natural or artificial, in a stream, where the
   water rushes rapidly; esp., a channel, having a swift
   current, connecting the ends of a bend in the stream, so as
   to shorten the course. [Written also {chute}, and {shute}.]
   [U. S.]
   [1913 Webster]
 
   {To take a shoot}, to pass through a shoot instead of the
    main channel; to take the most direct course. [U.S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chute \Chute\, n. [F. chute, prop. a fall.]
   1. A framework, trough, or tube, upon or through which
    objects are made to slide from a higher to a lower level,
    or through which water passes to a wheel.
    [1913 Webster]
 
   2. See {Shoot}.
    [1913 Webster] Chutney

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chute
   n 1: rescue equipment consisting of a device that fills with air
      and retards your fall [syn: {parachute}, {chute}]
   2: sloping channel through which things can descend [syn:
     {chute}, {slide}, {slideway}, {sloping trough}]
   v 1: jump from an airplane and descend with a parachute [syn:
      {chute}, {parachute}, {jump}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 chute /ʃyt/ 
  fall

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top