Search result for

-bouncing-

(21 entries)
(4.6226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bouncing, *bouncing*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bouncing[ADJ] มีพละกำลังและสุขภาพดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bouncing(เบา'ซิง) adj. ใหญ่,แข็งแรง,เต็มที่,หนวกหู, Syn. big,strong

English-Thai: Nontri Dictionary
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That bouncing-off-the-knees thing, 'cause I tried it once, but I broke my dad's gibson.ไอ้วิธีหักเข่าคน เพราะชั้นเคยลองทำทีนึง ล่อซะกีต้าร์ gibson ของพ่อชั้นหักเลย Chuck in Real Life (2008)
He's not going to quit bouncing, I'll tell you that.ที่แน่ ๆ เค้าจะไม่หยุดกระเด้ง บอกได้เลย Kung Fu Panda (2008)
He spent the next 18 years bouncing around the D.O.J. and D.O.D. before being dumped on the doorstep of homeland in '02.ใช้เวลา 18 ปีไปกับ การย้ายไปย้ายมาระหว่างกระทรวงยุติธรรม กับกลาโหม ก่อนที่จะ มาอยู่ที่นี่ บ้านเกิดของเขาในปี 02 Blow Out (2008)
Howard Tully bouncing down to Dunwoody like a busboy.โฮเวิร์ด ทัลลี่ ไปๆมาๆ ที่ดันวู๊ดดี้ ยังกับกระเป๋ารถ Duplicity (2009)
Yeah, "Oh, many is the happy memory of Uncle Murray bouncing me on his knee. We lost track of the old pervert years ago...โอ้ ความทรงจำที่มีความสุขของลุงเมอร์เรย์ สร้างพลังเข้มเเข็งให้ฉันเหมือนกับเขา Phoenix (2009)
If he had spent half as much time and money on his education as he has on that ridiculous bouncing car...เจาะจงไหมงั้นเหรอNฉันอยากรู้ว่ารถมีข้อมูล หนุ่งในบรรดารถที่แต่งโหลดเตี้ยๆ ฉันพนันได้เลยว่าต้องเจออะไรดีๆ Grilled (2009)
One track was bent. That's why it was bouncing.- วันนี้คุณไปไหนมา Down (2009)
Well, bouncing around the Savage River for two months will do that.ลอยโตงเตงอยู่ในแม่น้ำซาเวท ถึงสองเดือนคงเป็นแบบนั้น The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Got it. bouncing your way.ได้เลย ส่งไปแล้ว The Eyes Have It (2009)
There's a generic whack job, bouncing up and downยังกับเด็กที่โตแต่ตัว ตัวสั่น จดเอาไว้ด้วย Social Psychology (2009)
I can't wait to start bouncing checks.ผมทนที่จะทำเช็คเด้งไม่ไหวแล้ว Brothers (2009)
I've been bouncing around in the back of thatฉันกระแทก โดนนั่นโดนนี่ ที่เบาะหลัง ทั้งวันเลย Carriers (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bouncingA car bouncing along a bad road.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOUNCING    B AW1 N S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bouncing    (v) (b au1 n s i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bouncing \Boun"cing\, a.
   1. Stout; plump and healthy; lusty; buxom.
    [1913 Webster]
 
       Many tall and bouncing young ladies. --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive; big. "A bouncing reckoning." --B. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   {Bouncing Bet} (Bot.), the common soapwort ({Saponaria
    officinalis}). --Harper's Mag.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bounce \Bounce\, v. i. [imp. & p. p. {Bounced}; p. pr. & vb. n.
   {Bouncing}.] [OE. bunsen; cf. D. bonzen to strike, bounce,
   bons blow, LG. bunsen to knock; all prob. of imitative
   origin.]
   [1913 Webster]
   1. To strike or thump, so as to rebound, or to make a sudden
    noise; a knock loudly.
    [1913 Webster]
 
       Another bounces as hard as he can knock. --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Against his bosom bounced his heaving heart.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To leap or spring suddenly or unceremoniously; to bound;
    as, she bounced into the room.
    [1913 Webster]
 
       Out bounced the mastiff.       --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Bounced off his arm+chair.      --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   3. To boast; to talk big; to bluster. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bouncing
   adj 1: vigorously healthy; "a bouncing baby"
   2: marked by lively action; "a bouncing gait"; "bouncy tunes";
     "the peppy and interesting talk"; "a spirited dance" [syn:
     {bouncing}, {bouncy}, {peppy}, {spirited}, {zippy}]
   n 1: rebounding from an impact (or series of impacts) [syn:
      {bounce}, {bouncing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top