ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蹦蹦跳跳

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蹦蹦跳跳-, *蹦蹦跳跳*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹦蹦跳跳[bèng bèng tiào tiào, ㄅㄥˋ ㄅㄥˋ ㄊㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˋ, ] bouncing and vivacious, #40,046 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, his bad leg miraculously healed... and he hopped off in search of new adventures.[CN] 他不良于行的腿奇迹似痊愈了 蹦蹦跳跳地,找寻新的冒险 Chocolat (2000)
-Honey, it's not quite done yet. What are you talking about?[CN] 兔子蹦蹦跳跳到了正方形顶上 The Children's Book (1997)
Good girl! Don't jump around when you get home.[CN] 回到家里可不要再蹦蹦跳跳的 好 The Big Heat (1988)
The reggae music make you jump and stomp, yes[CN] 瑞格音乐让你 蹦蹦跳跳是的 Once Were Warriors (1994)
She looks like one of these Bobby Soxer types. I must say that's my fault.[CN] 十足一个蹦蹦跳跳姑娘 Hilary and Jackie (1998)
This is where she jumps. Look.[CN] 这是她蹦蹦跳跳的地方 看 The Debut (1977)
♪ Hopping on down the bunny trail[CN] 在路上蹦蹦跳跳的兔子时 Hoodwinked! (2005)
I know the ladies like to be bounced around a bit but it'll blur the picture.[CN] 女士们都喜欢蹦蹦跳跳 但是这样会让照片模糊 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
It crawled, it scurried, you know, it scampered, it kind of wobbled, creeped, like an animal does, you know?[CN] 牠爬很的急, 你知道,牠蹦蹦跳跳地跑, 牠搖搖晃晃,穆斯特, 像動物那樣,你知道嗎? Harry and the Hendersons (1987)
Yeah, if a frog had wings, it wouldn't bump its ass a- hoppin'.[CN] 如果青蛙有翅膀, 它就用不着蹦蹦跳跳让屁股受罪了 Raising Arizona (1987)
One minute you bounce them on your knee and then they want to borrow the car for a date.[CN] 似乎前一分钟,还在我的腿上蹦蹦跳跳 而现在他们已经想要借车去约会了。 3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain (1998)
She's so full of energy.[CN] 她老是蹦蹦跳跳 8 Women (2002)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top