ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-blindfold-

B L AY1 N D F OW2 L D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: blindfold, *blindfold*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blindfold[VT] ปิดบัง, See also: ทำให้ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง, Syn. blinker
blindfold[N] สิ่งที่ใช้ปิดตา, See also: ผ้าปิดตา
blindfold[VT] เอาผ้าปิดตา, See also: เอาผ้าผูกตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blindfold(ไบล'โฟลดฺ) {blindfolded,blindfolding,blindfolds} vt. ปิดตา,หลอกลวง,ปิดบัง -n. ผ้าปิดตา,สิ่งที่ใช้ปิดตา adj. ปิดตาไว้,ตาถูกปิด, See also: blindfolder n. ดูblindfold

English-Thai: Nontri Dictionary
blindfold(adj) ซึ่งปิดตา
blindfold(n) ผ้าปิดตา
blindfold(vt) ปิดบัง,หลอกลวง,กลบเกลื่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Taken somewhere blindfolded...ถูกลักพาตัวไปทั้งๆ ที่โดนปิดตาไว้... Everybody Has a Little Secret (2004)
Feeling the speed with my eyes blindfolded...รู้สึกได้ถึงความเร็ว แม้กระทั่งตอนที่มีผ้าปิดตาอยู่... Everybody Has a Little Secret (2004)
You know, I have a blindfold for going over bridges.ผมรู้ ผมจะปิดตาเอาไว้ ในระหว่างขับขึ้นสะพาน Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You're supposed to wear blindfolds.เธอควรจะปิดตานะ Ice Age: The Meltdown (2006)
I was blindfolded. I don't know.ฉันถูกปิดตา ฉันไม่รู้ Bloodlust (2006)
And they don't bring blindfolds.และไม่มีการเตือนด้วย Disturbia (2007)
Why was I blindfolded?ทำไมฉันต้องถูกปิดตาไว้ด้วย? Chuck Versus the Ex (2008)
But before we do, how do you feel about blindfolds?แต่ก่อนอื่น คุณรู้สึกยังไงเรื่องการปิดตา? Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Real reason she's blindfolded, so she doesn't have to watch everything she stands for get pissed on by someone like Ellen Wolf.เหตุผลที่เธอต้องผูกตาไว้ เพื่อเธอจะได้ไม่ต้องเห็น สิ่งที่เธอยืดมั่นถูกถ่มรดโดยคนอย่างเอลเลน วูล์ฟ Sí se puede (2008)
Real reason she's blindfoldedเหตุผลที่เธอผูกผ้าปิดตา Easy as Pie (2008)
So maybe this whole blindfold thing--ทำไมต้องปิดตาด้วย Adverse Events (2008)
She walked around the city for two weeks, blindfolded.เดินร่อนไปทั่วเืมืองอยู่สองอาทิตย์ ทำเป็นตาบอด New York, I Love You (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDFOLD    B L AY1 N D F OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blindfold    (v) blˈaɪndfould (b l ai1 n d f ou l d)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blindfold \blind"fold`\, n.
   a flexible object placed over the eyes to prevent seeing;
   usually a strip of cloth wrapped around the head so as to
   cover the eyes.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, v. t. [imp. & p. p. {Blindfolded}; p.
   pr. & vb. n. {Blindfolding}.] [OE. blindfolden, blindfelden,
   blindfellen; AS. blind blind + prob. fellan, fyllan, to fell,
   strike down.]
   To cover the eyes of, as with a bandage; to hinder from
   seeing.
   [1913 Webster]
 
      And when they had blindfolded him, they struck him on
      the face.                --Luke xxii.
                          64.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, a.
   Having the eyes covered; blinded; having the mental eye
   darkened. Hence: Heedless; reckless; as, blindfold zeal;
   blindfold fury.
   [1913 Webster]
 
      Fate's blindfold reign the atheist loudly owns.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blindfold
   adj 1: wearing a blindfold [syn: {blindfold}, {blindfolded}]
   n 1: a cloth used to cover the eyes
   v 1: cover the eyes of (someone) to prevent him from seeing;
      "the hostage was blindfolded and driven away"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top