ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blindfolded

B L AY1 N D F OW2 L D IH0 D   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blindfolded-, *blindfolded*, blindfold, blindfolde
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They just kept me blindfolded and tied up the whole time.พวกมัน.. เอาแต่ปิดตา และมัดฉันไว้ ตลอดเวลาเลย Wesen Nacht (2015)
They had me blindfolded most of the time.พวกเขาปิดตาผมตลอด Wesen Nacht (2015)
He held a gun to my face. He blindfolded me. He tied me up.เขาเอาปืนจ่อหน้าฉัน/ ปิดตาฉัน มัดฉัน Sister's Keeper (2013)
You didn't need clothes for mistress Katya's blindfolded trust exercise, but I would wear something more suitable when I thank you officially for saving my life.เธอไม่ต้องการเสื้อผ้าหรอก สำหรับผ้าผูกตาของแคตย่า เเต่ฉันจะใส่อะไรก็ตามที่เหมาะสมมากกว่านี้ Con-Heir (2012)
- He knows where we are. - He was blindfolded the whole way here.เขารู้ที่อยู่ของเรา เขาถูกปิดตามาตลอดทางมาที่นี่ Triggerfinger (2012)
They blindfolded me and drove me around.Mac Sr. got life for the Nashua job, which most of you should remember. The Town (2010)
No. They kept me blindfolded most of the time.ไม่ พวกมันปิดตาฉันไว้ตลอด Everything Is Illumenated (2010)
So Hunt blindfolded his guys and made them put their faces right up to the snowblower.และฮัน ก็ปิดตาคนของเขา และทำให้พวกมัน อยู่บนในหน้าพวกเขา ตรงไป ที่เครื่องเป่าหิมะ Holidaze (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
BLINDFOLDED    B L AY1 N D F OW2 L D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blindfolded    (v) blˈaɪndfouldɪd (b l ai1 n d f ou l d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
目隠し鬼[めかくしおに, mekakushioni] (n) game of (blindfolded) tag similar to the children's swimming pool game "Marco Polo" [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 blindfolded \blind"fold*ed\ adj.
   having a blindfold placed over the eyes; -- done to prevent
   the wearer from seeing.
 
   Syn: blindfold.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blindfold \Blind"fold`\, v. t. [imp. & p. p. {Blindfolded}; p.
   pr. & vb. n. {Blindfolding}.] [OE. blindfolden, blindfelden,
   blindfellen; AS. blind blind + prob. fellan, fyllan, to fell,
   strike down.]
   To cover the eyes of, as with a bandage; to hinder from
   seeing.
   [1913 Webster]
 
      And when they had blindfolded him, they struck him on
      the face.                --Luke xxii.
                          64.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blindfolded
   adj 1: wearing a blindfold [syn: {blindfold}, {blindfolded}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top