ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bacillus-

B AH0 S IH1 L AH0 S   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bacillus, *bacillus*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bacillus[N] แบ็กทีเรียบาซิลลัส, Syn. bacteria

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bacillus(บะซิล'ลัส) n. เชื้อแบคทีเรียรูปท่อนยาว -pl. bacilli

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียรูปท่อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
bacillusบาซิลลัส, แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาซิลลัส[N] bacillus, Thai definition: แบคทีเรียที่มีรูปร่างเป็นท่อน, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
BACILLUS B AH0 S IH1 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bacillus (n) bˈəsˈɪləs (b @1 s i1 l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bacillus {m} [med.]bacillus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bacillus \Ba*cil"lus\, n.; pl. {Bacilli}. [NL., for L. bacillum.
   See {Bacillari[ae]}.] (Biol.)
   A variety of bacterium; a microscopic, rod-shaped vegetable
   organism.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bacillus
   n 1: aerobic rod-shaped spore-producing bacterium; often
      occurring in chainlike formations; found primarily in soil
      [syn: {bacillus}, {B}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top