ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-adb-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: adb, *adb*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エーディービー[えーでいーびー, e-dei-bi-] ADB [Add to Longdo]
ブレッドボード[ぶれっどぼーど, bureddobo-do] breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[ぶろーどばんど, buro-dobando] broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] broadband transmission [Add to Longdo]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
roadbed(n) ฐานของถนน, Syn. asphalt, ballast, gravel, foundation
deadbeat(sl) คนเบี้ยว (ไม่ยอมจ่ายเงิน), See also: คนหนีหนี้, คนไม่ยอมจ่ายหนี้
roadblock(n) สิ่งกีดขวาง, See also: อุปสรรค, Syn. barricade, barrier
breadboard(n) เขียงหรือกระดานหั่นขนมปัง
threadbare(adj) เก่าจนหมดขน (เสื้อผ้า), See also: เก่ามาก, Syn. shabby, seedy, ragged
breadbasket(n) ดินแดนส่วนที่ผิดอาหารจำนวนมากให้ประเทศ
spreadbility(n) การแพร่กระจายได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง, ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว, ท้อง
breadboardn. กระดานนวดแป้งและหันขนมปัง
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน, พื้นของถนน, วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน, เส้นทางเดินรถ, ถนนที่ถมแล้ว
threadbare(เธรด'แบร์) adj. เก่าแก่, ขาดกระรุ่งกะริ่ง, กร่อน, น่าเบื่อหู, แร้นแค้น, ยากจน, สวมเสื้อผ้าเก่า ๆ, See also: threadbareness n., Syn. ragged, worn

English-Thai: Nontri Dictionary
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ
roadblock(n) สิ่งกีดขวางบนถนน
threadbare(adj) เป็นขุย(ผ้า), สึก, กะรุ่งกะริ่ง, เก่าแก่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
breadboardแผงวงจรทดลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
broadband; widebandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
broadband ISDN (B-ISDN)ไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง (บีไอเอสดีเอ็น) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
B-ISDN (broadband ISDN)บีไอเอสดีเอ็น (ไอเอสดีเอ็นแถบกว้าง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wideband; broadbandแถบความถี่กว้าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadbrand communication systemระบบสื่อสารแบบบรอดแบรนด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Broadband communication systemsระบบการสื่อสารแถบความถี่กว้าง [TU Subject Heading]
Phrachetiyavisakhabujanusornsakonlokprakadborvornbujawanvisakhaพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์สกลโลกประกาศบวรบูชาวันวิสาขะ [TU Subject Heading]
Asian Development Bank (ADB)ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย, Example: ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ดู ESCAP) วัตถุประสงค์ขององค์กรนี้คือ 1) นำแหล่งเงินทุนจากเอกชนและรัฐบาลมา เพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ในภูมิภาค และเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนามากนัก 2) ให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการประสานนโยบายเพื่อการพัฒนาการค้า และกิจกรรมทั่วไปทางเศรษฐกิจ 3) ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประกอบด้วย สมาชิกภายในภูมิภาค จำนวน 29 ประเทศ ปละประเทศนอกภูมิภาคอีก 14 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ [สิ่งแวดล้อม]
Broadbandเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, Example: เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่สามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากผ่านสื่อใช้สาย เช่น เคเบิลใยแก้วนำแสง สายเคเบิลทีวี สายโทรศัพท์ (DSL) หรือสื่อไร้สายเช่น 3G, 4G/LTE และ WiMAX โดยความเร็วของการรับส่งข้อมูลตามที่กรอบนโยบาย ICT 2020 กำหนดนั้นจะอยู่ที่ 768 ล้านบิตต่อวินาทีซึ่งเป็นความเร็วขั้นต่ำ ไปจนถึง 100 ล้านบิตต่อวินาทีขึ้นไป ซึ่งเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาก หรือ Ultra Broadbandอนึ่ง กรอบนโยบาย ICT 2020 นี้อ้างอิง ชั้นความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Broadband Speed Tiers) ตามที่ Feral Communications Commission แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม (Tiers) ได้แก่ <br> 1st Generation Data - 200 kbps to 768 kbps<br> Basic Broadband Tiers 1 - 768 kbps to 1.5 Mbps<br> Broadband Tiers 2 - 1.5 Mbps to 3 Mbps<br> Broadband Tiers 3 - 3 Mbps to 6 Mbps<br> Broadband Tiers 4 - 6 Mbps to 10 Mbps<br> Broadband Tiers 5 - 10 Mbps to 25 Mbps<br> Broadband Tiers 6 - 25 Mbps to 3 Mbps<br> Broadband Tiers 7 - Greater to 100 Mbps<br> [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]
broadband modemบรอดแบนด์โมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Leadbetter Maneuverวิธีดึงจัดส่วนสร้างกระดูกที่หัวต้นขาหลุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adbHe was wearing a threadbare suit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งกีดขวาง(n) barrier, See also: roadblock, obstacle, barricade, Syn. เครื่องกีดขวาง, อุปสรรค, ขวากหนาม, สิ่งขัดขวาง, กำแพง, Example: เขาไม่เคยอ่อนข้อให้กับสิ่งกีดขวางต่างๆ ที่จะเป็นตัวถ่วงความสำเร็จของเขา, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือติดขัดจนไม่สามารถลุล่วงไปได้
ต๊อกต๋อย(adj) shabby, See also: shoddy, seedy, dilapidated, ragged, threadbare, Syn. ซอมซ่อ, กระจอก, Ant. สูงส่ง, หรูหรา, ฟู่ฟ่า, Example: คนต๊อกต๋อยอย่างคุณอย่าได้ริหมายปองดอกฟ้าเลย, Thai Definition: มีลักษณะซอมซ่อไม่สง่างาม
ปากกว้าง(n) broadbill, See also: a kind of water snake, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก
ปากกว้าง(n) broadbill, See also: a kind of water snake, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่องูน้ำชนิด Homalopsis buccata ในวงศ์ Colubridae กินปลาเป็นอาหาร มีพิษอ่อนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรอดแบนด์[brøtbaēn] (x) EN: broadband
หัวเตียง[hūa tīeng] (x) EN: headboard  FR: tête de lit [ f ]
กลัดบัก[Klatbak] (tm) EN: Moenchengladbach  FR: Borussia Moenchengladbach ; Glad'bach ; Moenchengladbach
มึนเช่นกลัดบัก[Meunchēnklatbak] (tm) EN: Moenchengladbach  FR: Moenchengladbach ; M'gladbach
นกเขียวปากงุ้ม[nok khīo pāk ngum] (n, exp) EN: Green Broadbill  FR: Eurylaime vert [ m ] ; Petit Eurylème vert [ m ] ; Eurylaime émeraude [ m ]
นกพญาปากกว้าง[nok phayā pāk kwāng] (n) EN: broadbill
นกพญาปากกว้างหางยาว[nok phayā pāk kwāng hāng yāo] (n, exp) EN: Long-tailed Broadbill  FR: Eurylaime psittacin [ m ]
นกพญาปากกว้างลายเหลือง[nok phayā pāk kwāng lāi leūang] (n, exp) EN: Banded Broadbill  FR: Eurylaime de Horsfield [ m ] ; Eurylaime à tête brune [ m ] ; Eurylaime de Java [ m ] ; Eurylaime pourpré [ m ]
นกพญาปากกว้างเล็ก[nok phayā pāk kwāng lek] (n, exp) EN: Black-and-Yellow Broadbill  FR: Eurylaime à capuchon [ m ] ; Eurylaime à collier [ m ]
นกพญาปากกว้างอกสีเงิน[nok phayā pāk kwāng ok sī ngoen] (n, exp) EN: Silver-breasted Broadbill  FR: Eurylaime de Gould [ m ] ; Eurylaime argenté [ m ]
นกพญาปากกว้างสีดำ[nok phayā pāk kwāng sī dam] (n, exp) EN: Dusky Broadbill  FR: Eurylaime corydon [ m ] ; Eurylaime sombre [ m ]
นกพญาปากกว้างท้องแดง[nok phayā pāk kwāng thøng daēng] (n, exp) EN: Back-and-Red Broadbill  FR: Eurylaime rouge et noir [ m ]
ปากกว้าง[pākkwāng] (n) EN: broadbill
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย[Thanākhān Pheūa Kān Phatthanā Haeng Ēchīa] (org) EN: Asian Development BAnk (ADB)
อู่ข้าวอู่น้ำ[ū khāo ū nām] (n, exp) EN: breadbasket ; land of plenty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CADBY K AE1 D B IY0
GADBOIS G AE1 D B W AA2
RADBERT R AE1 D B ER0 T
CADBURY K AE1 D B EH2 R IY0
RADBURN R AE1 D B ER0 N
HEADBAND HH EH1 D B AE2 N D
GADBERRY G AE1 D B EH2 R IY2
DEADBOLT D EH1 D B OW2 L T
LADBROKE L AE1 D B R OW2 K
DEADBEAT D EH1 D B IY2 T
BRADBURN B R AE1 D B ER2 N
BRADBURY B R AE1 D B EH2 R IY0
SHADBUSH SH AE1 D B UH2 SH
RADBORNE R AH0 D B AO1 R N
RADBOURN R AH0 D B UH1 R N
BREADBOX B R EH1 D B AA2 K S
LEADBELLY L EH1 D B EH0 L IY0
RADBOURNE R AH0 D B UH1 R N
HEADBOARD HH EH1 D B AO2 R D
ROADBLOCK R OW1 D B L AA2 K
HEADBANDS HH EH1 D B AE2 N D Z
BRADBERRY B R AE1 D B EH2 R IY0
BROADBAND B R AO1 D B AE2 N D
BROADBASE B R AO1 D B EY2 S
BROADBENT B R AO1 D B EH2 N T
CADBURY'S K AE1 D B EH2 R IY0 Z
DEADBEATS D EH1 D B IY2 T S
LEADBETTER L IY1 D B IH0 T ER0
ROADBLOCKS R OW1 D B L AA2 K S
HEADBOARDS HH EH1 D B AO2 R D Z
BROADBASED B R AO1 D B EY2 S T
BROADBEACH B R AO1 D B IY2 CH
LADBROKE'S L AE1 D B R OW2 K S
CHADBOURNE SH AH0 D B UH1 R N
LEADBETTER L EH1 D B IH0 T ER0
THREADBARE TH R EH1 D B EH2 R
BREADBASKET B R EH1 D B AE2 S K AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
roadbed (n) rˈoudbɛd (r ou1 d b e d)
headband (n) hˈɛdbænd (h e1 d b a n d)
roadbeds (n) rˈoudbɛdz (r ou1 d b e d z)
headbands (n) hˈɛdbændz (h e1 d b a n d z)
roadblock (n) rˈoudblɒk (r ou1 d b l o k)
BroadBeach (n) brˈɔːd-biːtʃ (b r oo1 d - b ii ch)
roadblocks (n) rˈoudblɒks (r ou1 d b l o k s)
threadbare (j) θrˈɛdbɛəʳr (th r e1 d b e@ r)
Monchengladbach (n) mˌʌntʃɪnglˈædbæk (m uh2 n ch i n g l a1 d b a k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽带[kuān dài, ㄎㄨㄢ ㄉㄞˋ, / ] broadband, #6,116 [Add to Longdo]
床头[chuáng tóu, ㄔㄨㄤˊ ㄊㄡˊ, / ] bedhead; bedside; headboard, #14,897 [Add to Longdo]
包头[bāo tóu, ㄅㄠ ㄊㄡˊ, / ] turban; headband, #19,112 [Add to Longdo]
[mà, ㄇㄚˋ, / ] headboard, #45,857 [Add to Longdo]
束发[shù fà, ㄕㄨˋ ㄈㄚˋ, / ] to bind one's hair; headband, #81,333 [Add to Longdo]
门兴格拉德巴赫[Mén xīng gé lā dé bā hè, ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ ㄍㄜˊ ㄌㄚ ㄉㄜˊ ㄅㄚ ㄏㄜˋ, / ] Mönchengladbach (city in Germany), #123,161 [Add to Longdo]
绿头巾[lǜ tóu jīn, ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 绿 / ] green headband (to visit a Yuan dynasty brothel); cuckold, #223,985 [Add to Longdo]
塌棵菜[tā kē cài, ㄊㄚ ㄎㄜ ㄘㄞˋ, ] Brassica narinosa (broadbeaked mustard); Chinese flat cabbage, #472,176 [Add to Longdo]
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] man's headband (arch.), #563,129 [Add to Longdo]
宽频[kuān pín, ㄎㄨㄢ ㄆㄧㄣˊ, / ] broadband [Add to Longdo]
戴绿头巾[dài lǜ tóu jīn, ㄉㄞˋ ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, 绿 / ] lit. to wear green headband (to visit a Yuan dynasty brothel); cuckold [Add to Longdo]
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallkasten { m } am Lochstreifenstanzer [ comp. ]chadbox [Add to Longdo]
Bahnkörper { m }roadbed [Add to Longdo]
Batterie { f } | Batterien { pl } | wiederaufladbare Batteriebattery | batteries | rechargeable battery [Add to Longdo]
Breitband { n }broadband [Add to Longdo]
Breitbandrauschen { n }broadband noise [Add to Longdo]
Brotbrett { n }breadboard [Add to Longdo]
Heuchler { m }chadband [Add to Longdo]
Kopfbrett { n } | Kopfbretter { pl }headboard | headboards [Add to Longdo]
Lochrasterplatte { f }; Lochrasterleiterplatte { f }breadboard [Add to Longdo]
Radbremse { f } | Radbremsen { pl }wheel brake | wheel brakes [Add to Longdo]
Radbruchstütze { f }anti-derail device; wheel collapse support [Add to Longdo]
Schäbigkeit { f }threadbareness [Add to Longdo]
Schaufelradbagger { m }bucket excavator [Add to Longdo]
Stirnband { n } | Stirnbänder { pl }headband | headbands [Add to Longdo]
Straßensperre { f }roadblock [Add to Longdo]
Vater, der seiner Unterhaltpflicht nicht nachkommtdeadbeat dad [Add to Longdo]
Versuchsaufbau { m }breadboard construction [Add to Longdo]
Vierradbremse { f } | Vierradbremsen { pl }four-wheel brake | four-wheel brakes [Add to Longdo]
Vorderradbremse { f }front brake [Add to Longdo]
Vorderradbremse { f }front wheel brake [Add to Longdo]
Zahnradbahn { f }rack-railway [ Br. ]; rack-railroad [ Am. ] [Add to Longdo]
ablauffähig; ladbar { adj }loadable [Add to Longdo]
(wieder) aufladbar { adj }rechargeable [Add to Longdo]
fadenscheinig { adj } | fadenscheiniger | am fadenscheinigstenthreadbare | more threadbare | most threadbare [Add to Longdo]
fadenscheinig { adv }threadbarely [Add to Longdo]
todmüde { adj }dead tired; deadbeat [Add to Longdo]
wiederladbarreloadable [Add to Longdo]
Radbefestigung { f }wheel mounting [Add to Longdo]
Azurbreitrachen { n } [ ornith. ]Magnificent Green Broadbill [Add to Longdo]
Smaragdbreitrachen { n } [ ornith. ]Lesser Green Broadbill [Add to Longdo]
Schwarzkehl-Breitrachen { n } [ ornith. ]Black-throated Green Broadbill [Add to Longdo]
Riesenbreitrachen { n } [ ornith. ]Dusky Broadbill [Add to Longdo]
Kellenschnabel { m } [ ornith. ]Black & Red Broadbill [Add to Longdo]
Rosenkopf-Breitrachen { n } [ ornith. ]Banded Broadbill [Add to Longdo]
Halsband-Breitrachen { n } [ ornith. ]Black & Yellow Broadbill [Add to Longdo]
Philippinenbreitrachen { n } [ ornith. ]Wattled Broadbill [Add to Longdo]
Papageibreitrachen { n } [ ornith. ]Long-tailed Broadbill [Add to Longdo]
Blaukehl-Breitrachen { n } [ ornith. ]African Green Broadbill [Add to Longdo]
Würgerbreitrachen { n } [ ornith. ]Silver-breasted Broadbill [Add to Longdo]
Kapbreitrachen { n } [ ornith. ]African Broadbill [Add to Longdo]
Rotflanken-Breitrachen { n } [ ornith. ]Rufous-sided Broadbill [Add to Longdo]
Graukopf-Breitrachen { n } [ ornith. ]Grey-headed Broadbill [Add to Longdo]
Mönchengladbach (Stadt in Deutschland)Mönchengladbach (city in Germany) [Add to Longdo]
Radbolzen { m }wheel bolt; wheel stud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんき;キンキ[kinki ; kinki] (n) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
エーディービー[e-dei-bi-] (n) { comp } ADB [Add to Longdo]
パチキ;パッチギ[pachiki ; pacchigi] (n, vs) headbutt (kor [Add to Longdo]
ブレッドボード[bureddobo-do] (n) { comp } breadboard [Add to Longdo]
ブロードバンド[buro-dobando] (n) { comp } broadband [Add to Longdo]
ブロードバンドLAN[ブロードバンドラン, buro-dobandoran] (n) { comp } broadband LAN [Add to Longdo]
ブロードバンドルータ[buro-dobandoru-ta] (n) { comp } broadband router [Add to Longdo]
ヘッドボード[heddobo-do] (n) headboard [Add to Longdo]
ヘドバン[hedoban] (n) (1) headband; (n, vs) (2) (abbr) (See ヘッドバンギング) headbanging [Add to Longdo]
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P) [Add to Longdo]
眼梶木;眼旗魚[めかじき;メカジキ, mekajiki ; mekajiki] (n) (uk) swordfish (Xiphias gladius); broadbill [Add to Longdo]
喜知次;吉次[きちじ;キチジ, kichiji ; kichiji] (n) (uk) broadbanded thornyhead; broadfin thornyhead; kichiji rockfish (Sebastolobus macrochir) [Add to Longdo]
古い(P);故い;旧い[ふるい, furui] (adj-i) old (not person); aged; ancient; antiquated; stale; threadbare; outmoded; obsolete article; (P) [Add to Longdo]
広帯域[こうたいいき, koutaiiki] (n) { comp } broadband [Add to Longdo]
広帯域ネットワーク[こうたいいきネットワーク, koutaiiki nettowa-ku] (n) { comp } broadband network [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんもう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinmou] (n) { comp } B-ISDN; Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
広帯域伝送[こうたいいきでんそう, koutaiikidensou] (n) { comp } broadband transmission [Add to Longdo]
穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
車冠オウム;車冠鸚鵡[くるまさかおうむ(車冠鸚鵡);くるまさオウム(車冠オウム);かクルマサカオウム, kurumasakaoumu ( kuruma kan oumu ); kurumasa oumu ( kuruma kan oumu ); ka kurumasak] (n) (uk) Major Mitchell's cockatoo (Cacatua leadbeateri); Leadbeater's cockatoo [Add to Longdo]
線路[せんろ, senro] (n) line; track; roadbed; (P) [Add to Longdo]
道床[どうしょう, doushou] (n) roadbed [Add to Longdo]
道路封鎖[どうろふうさ, dourofuusa] (n) roadblock [Add to Longdo]
鉢巻(P);鉢巻き(P)[はちまき, hachimaki] (n, vs) headband; (P) [Add to Longdo]
路床[ろしょう, roshou] (n, adj-no) roadbed [Add to Longdo]
路盤[ろばん, roban] (n) roadbed [Add to Longdo]
捩じり鉢巻き[ねじりはちまき, nejirihachimaki] (n) towel twisted into a headband [Add to Longdo]
捩じ鉢巻き[ねじはちまき, nejihachimaki] (n, vs) towel twisted into a headband [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADB
     A DeBugger (Unix)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 ADB
     Apple Desktop Bus (Apple)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top