ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

breadbasket

B R EH1 D B AE2 S K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -breadbasket-, *breadbasket*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
breadbasket(n) ดินแดนส่วนที่ผิดอาหารจำนวนมากให้ประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
breadbasketn. ตะกร้าใส่ขนมปัง, ที่ดินเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยต้นข้าว, ท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
breadbasket(n) อู่ข้าวอู่น้ำ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I'd let you at least enjoy the breadbasket first.กินขนมปังไปก่อนละกัน The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อู่ข้าวอู่น้ำ[ū khāo ū nām] (n, exp) EN: breadbasket ; land of plenty

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BREADBASKET B R EH1 D B AE2 S K AH0 T

Japanese-English: EDICT Dictionary
胃袋(P);胃嚢(iK)[いぶくろ, ibukuro] (n) (1) stomach; breadbasket; inner man; (2) dietary needs; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Granary \Gran"a*ry\, n.; pl. {Granaries}. [L. granarium, fr.
   granum grain. See {Garner}.]
   1. A storehouse or repository for grain, esp. after it is
    thrashed or husked; a cornhouse.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: (Fig.), A region fertile in grain; in this sense,
    equivalent to {breadbasket}, used figuratively; as,
    Ukraine, the granary of the Soviet Union.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The exhaustless granary of a world.  --Thomson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Breadbasket \Bread"bas`ket\, n.
   The stomach. [Humorous] --S. Foote.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 breadbasket
   n 1: a geographic region serving as the principal source of
      grain
   2: an enlarged and muscular saclike organ of the alimentary
     canal; the principal organ of digestion [syn: {stomach},
     {tummy}, {tum}, {breadbasket}]
   3: a basket for serving bread

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top