Search result for

*urbani*

(91 entries)
(1.8208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: urbani, -urbani-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urbanite[N] ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง, Syn. suburbanite
urbanity[N] คุณสมบัติของชาวเมือง, Syn. civility, sophistication
urbanize[VT] ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง, See also: ทำให้เจริญ
urbanize[VT] ทำให้มีลักษณะเป็นเมือง
suburbanite[N] คนที่อาศัยอยู่ย่านชานเมือง, Syn. commuter, resident
urbanization[N] การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urbanise(เออ'บะไนซ) n. =urbanize ดู., See also: urbanisation n.
urbanism(เออ'บะนิสซึม) n. วิถีชีวิตในนคร,วิถีชีวิตใมเมืองใหญ่,การทำให้มีลักษณะของนครหรือเมือง ใหญ่
urbanist(เออ'บะนิสท) ห n. ผู้เชี่ยวชาญในการวางผังเมือง
urbanite(เออ'บะไนท) n. ชาวนคร,ชาวเมืองใหญ่,ชาวเมือง
urbanity(เออแบน'นีที) n. ลักษณะของชาวนคร,ความมีมารยาท,ความสุภาพเรียบร้อย,ความเป็นผู้ดี
urbanize(เออ'บะไนซ) n. ทำให้เป็นนคร,ทำให้เป็นเมืองใหญ่,ทำให้มีลักษณะของนครหรือเมืองใหญ่., Syn. urbanise,, See also: urbanization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
urbanity(n) ความสุภาพ,ความเป็นผู้ดี,ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rurbanizationการทำให้มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท, การทำให้เป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
suburbanizationการทำให้เป็นชานเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
urbanismวิทยาการปรับปรุงเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urbanizationการทำให้เป็นเมือง, การมีลักษณะแบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urbanizationการทำให้เป็นเมือง, การมีลักษณะแบบเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urbanizationการทำให้เป็นเมือง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Want to run our friendly neighborhood suburbanites through the National Gun Permit Database, see if any of them own a .44?ต้องการมีเพื่อนบ้านดีๆ ย่านชานเมือง ผ่านฐานข้อมูล ใบอนุญาตพกปืน ดูสิว่ามีใครบ้าง ครอบครอง .44 The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Suburbanites tend to put too much emphasis on their outward accomplishments.คนย่านชานเมืองมีความโน้มเอียง ให้ความสำคัญมาก กับการบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นได้ชัด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Well, suburbanites will not only lie to outsiders, they'll lie to each other and to themselves.เอาล่ะ คนย่านชานเมือง ไม่เพียงแต่โกหกคนนอก พวกเขายังโกหกกันเองรวมถึงตัวเองด้วย ซึ่งที่สวีทพูดหมายถึง The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Got so bad, rich suburbanites couldn't afford to fill their swimming pools.แล้งหนัก ขนาดคนรวยไม่มีน้ำใส่สระว่าย xXx: Return of Xander Cage (2017)
What's a dazzling urbanite like you doing in a rustic setting like this?หนุ่มกรุงแบบนายมาทำอะไร ในเมืองสั่ว ๆ แบบนี้ Blazing Saddles (1974)
And that's what you call urbanization!Das ist ja echte Urbanisierung! Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
It's an administrative order to formalise Government powers for the utilisation of unused local authority land until development commences, then it reverts to the authority.Tut mir leid, es ist eine Verwaltungsverordnung. Wofür ist die? - Sie formalisiert die Regierungsbefugnisse für die temporäre Nutzung ungenutzten Landes der Gemeindeverwaltung bis zur Urbanisierung, wenn das Land an die Gemeinde zurückfällt. The Quality of Life (1981)
Mr James, it's Joel Brenner over at the Urbanite.Mr. James, es ist Joel Brenner, drüben vom Urbanite. Ghost Story (1981)
Assurbanipal,Assurbanipal. The Baby of Mâcon (1993)
Bagdad, Assurbanipal, Cadossa, Barberousse...Bagdad, Assurbanipal, Cadoza, Barbarossa. The Baby of Mâcon (1993)
My eye sees freeways, urban sprawl, Big macs under the eiffel tower.Mein Auge sieht Autobahnen, Urbanisierung, Big Macs unter dem Eiffelturm. The Man from Earth (2007)
In the world of the novel, London has become the big city.Für die literarische Welt ist London so etwas wie der Inbegriff von Urbanität. Salon of the Dead (2012)
- Urbani.- UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Signor Urbani.Signore UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
- This is Signor Urbani.- Das ist Signore UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
I want you and Signor Urbani 're gone in the morning.Ich will, dass Ihr und Signore Urbani morgen früh verschwunden seid. The Devil's Violinist (2013)
You have Urbani dependent me to buy for your pleasure.Ihr habt Urbani angewiesen mich für Euer Vergnügen zu kaufen. The Devil's Violinist (2013)
Urbani, please tell the driver, , he should make a city tour.Urbani, bitte sag dem Fahrer, er soll eine Stadtrundfahrt machen. The Devil's Violinist (2013)
* Urbani laughs. *Urbani lacht. ♪ The Devil's Violinist (2013)
I have to congratulate him, Mr. Urbani.Ich muss ihm gratulieren, Mr. UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
- Urbani, a coach.- Urbani, eine Kutsche. The Devil's Violinist (2013)
- Good evening, Mr. Urbani.- Guten Abend, Mr. UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Signor Urbani, you are as a fascinating man.Signore Urbani, Ihr seid so ein faszinierender Mann. The Devil's Violinist (2013)
Urbani.UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Signor Urbani.Signore UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Signor Urbani.Signore UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Why do you give yourself from with Urbani?Wieso gebt Ihr Euch ab mit UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Urbani!UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Urbani!UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Urbani!UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Urbani!UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
Urbani.UrbaniThe Devil's Violinist (2013)
I have Urbani dismissed and stand here as your servant, who is eagerly waiting for a responseIch habe Urbani entlassen und stehe vor Euch als Euer Diener, der sehnsüchtig auf eine Antwort wartet The Devil's Violinist (2013)
The planning changed. The council applied when it was approved as building land.Der Urbanismusplan wurde geändert, die Region hat daraufhin eine Ausschreibung gemacht. Murder in Pyla (2014)
You said it two years ago in atlanta at the conference for the new urbanism.Sie sagten es vor zwei Jahren, in Atlanta bei der Conference for New Urbanism. Pilot (2016)
Two: urbanization of craft guilds,Zweitens, die Urbanisierung der Handwerksgilden. The Royal Philharmonic Orchestra Goes to the Bathroom (1969)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urbaniUrbanization is encroaching on rural life.

CMU English Pronouncing Dictionary
URBANI    ER0 B AA1 N IY0
URBANIK    ER0 B AE1 N IH0 K
URBANIZE    ER1 B AH0 N AY2 Z
URBANITE    ER1 B AH0 N AY2 T
URBANIAK    ER0 B AE1 N IY0 AE0 K
URBANISM    ER1 B AH0 N IH2 Z M
URBANITES    ER1 B AH0 N AY2 T S
URBANIZED    ER1 B AH0 N AY2 Z D
SUBURBANIZE    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 Z
SUBURBANITE    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T
URBANIZATION    ER2 B AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N
SUBURBANITES    S AH0 B ER1 B AH0 N AY2 T S
SUBURBANIZATION    S AH0 B ER2 B AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urbanity    (n) (@@1 b a1 n i t ii)
urbanize    (v) (@@1 b @ n ai z)
urbanized    (v) (@@1 b @ n ai z d)
urbanizes    (v) (@@1 b @ n ai z i z)
urbanizing    (v) (@@1 b @ n ai z i ng)
suburbanites    (n) (s @ b @@1 b @ n ai1 t z)
urbanization    (n) (@@2 b @ n ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtbewohner {m} | Stadtbewohner {pl}urbanite | urbanites [Add to Longdo]
Urbanität {f}urbanity [Add to Longdo]
Verstädterung {f}; Urbanisierung {f}; Urbanisation {f}urbanization [Add to Longdo]
Verstädterungszonen {pl}zones of urbanization [Add to Longdo]
Vorstädter {m}; Vorstädterin {f} | Vorstädter {pl}suburbanite | suburbanites [Add to Longdo]
verstädtern; urbanisieren | verstädternd | verstädtert | verstädtert | verstädterteto urbanize | urbanizing | urbanized | urbanizes | urbanized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーバニズム[, a-banizumu] (n) urbanism [Add to Longdo]
アーバニティ[, a-banitei] (n) urbanity [Add to Longdo]
アーバニティー[, a-banitei-] (n) urbanity [Add to Longdo]
京風[きょうふう, kyoufuu] (n) Kyoto style; urbanity; refinement [Add to Longdo]
郊外居住者[こうがいきょじゅうしゃ, kougaikyojuusha] (n) suburbanite; suburban resident [Add to Longdo]
市街化区域[しがいかくいき, shigaikakuiki] (n) area zoned for urbanization (urbanisation) [Add to Longdo]
都市化[としか, toshika] (n,vs) urbanization; urbanisation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, ] urbanization [Add to Longdo]
城市规划[chéng shì guī huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, / ] urbanism [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top