ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urbanize

ER1 B AH0 N AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urbanize-, *urbanize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urbanize(vt) ทำให้เป็นย่านชุมชนเมือง, See also: ทำให้เจริญ
urbanize(vt) ทำให้มีลักษณะเป็นเมือง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urbanize(เออ'บะไนซ) n. ทำให้เป็นนคร, ทำให้เป็นเมืองใหญ่, ทำให้มีลักษณะของนครหรือเมืองใหญ่., See also: urbanization n., Syn. urbanise

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
URBANIZE ER1 B AH0 N AY2 Z
URBANIZED ER1 B AH0 N AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urbanize (v) ˈɜːʳbənaɪz (@@1 b @ n ai z)
urbanized (v) ˈɜːʳbənaɪzd (@@1 b @ n ai z d)
urbanizes (v) ˈɜːʳbənaɪzɪz (@@1 b @ n ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Urbanize \Ur"ban*ize\, v. t.
   To render urban, or urbane; to refine; to polish. --Howell.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 urbanize
   v 1: make more industrial or city-like; "The area was urbanized
      after many people moved in" [syn: {urbanize}, {urbanise}]
   2: impart urban habits, ways of life, or responsibilities upon;
     "Birds are being urbanized by people in outdoor cafes feeding
     them" [syn: {urbanize}, {urbanise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top