Search result for

*tribal*

(81 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tribal, -tribal-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribal[ADJ] เกี่ยวกับชนเผ่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribal(ไทร'เบิล) adj. เกี่ยวกับเผ่า,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์., See also: tribally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
tribal(adj) เกี่ยวกับหมู่ชน,เกี่ยวกับเผ่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
group, tribalกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tribal groupกลุ่มเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
... heignitedatribalwarthatkilled tens of thousands of civilians.เขาทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์ ซึ่งฆ่าคนไปกว่าหมื่นคน 24: Redemption (2008)
We supply tribal police.พวกเราผลิตให้กับตำรวจชนเผ่า Balm (2009)
Some random tribal crown.มงกุฏเผ่าอะไรสักอย่าง Trouble (2010)
The government of Amalah claims no knowledge of this installation, sir, which is built on a relatively ungoverned tribal area.รัฐบาลอมาลาห์ อ้างว่าไม่รู้เห็น ขีปนาวุธนี้ครับท่าน ซึ่งถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ชนเผ่านอกการควบคุม มีปัญหาใหญ่กว่า Everything Will Change (2010)
Mr. President, as I'm sure you're aware, this missile installation lies in a tribal area not under the direct control of our government.ท่านประธานาธิบดี ผมแน่ใจว่าท่านทราบดี ว่าฐานขีปนาวุธนี่อยู่ในพื้นที่ชนเผ่า ไม่ได้อยู่ในการควมคุมของรัฐบาลเรา Everything Will Change (2010)
Then get the tribal leaders involved.งั้นก็ให้หัวหน้าเผ่าร่วมมือสิ Everything Will Change (2010)
These tribal regions, we are not responsible for what happens there.เขตชนเผ่าพวกนี้ เราไม่ได้รับผิดชอบ กับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั้นได้ Everything Will Change (2010)
They're tribal by nature. He could be trying to turn them all.สายพันธุ์โดยธรรมชาติ เขาเปลี่ยนสภาพเหยื่อได้ Fright Night (2011)
Roman scrolls, African tribal etchings, and any other culture or continent we felt like planting in it.คำภีร์โรมัน บันทึกของเผ่นแอฟริกัน และในวัฒธรรมหรือภูมิภาคอื่นๆ เรารู้สึกว่าได้ปลูกฝังบางสิ่ง Klaus (2011)
In tribal days, a woman's scream would signal danger, and the men would return from hunting to protect their pack.ในวันชนเผ่า, เสียงกรีดร้องของผู้หญิง จะเป็นการส่งสัญญาณอันตราย และคนก็จะกลับมาจากการล่าสัตว์ เพื่อปกป้องกลุ่มของพวกเขา The Stranger (2011)
And a new Guinea tribal fork. This is some valuable stuff.และส้อมใหม่เผ่าGuinea นี่เป็นบางสิ่งที่มีค่า Bears Will Be Bears (2011)
Late last night, one of the tribal casinos.เมื่อคืนก่อน บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่ง Deadfall (2012)
You are absorbing the traditions of our mothers, and you are close to fulfilling your tribal destiny, and taking your place alongside your sisters.เธอซึมซับวิถีจากแม่ของเรา เธอใกล้ที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของเผ่า และก้าวมายืนเคียงข้างพี่น้องของพวกเรา The Slice Girls (2012)
I'll call the Tribal Police on the way out, let 'em know we're here.ฉันจะโทรหาตำรวจท้องถิ่นระหว่างทาง บอกให้พวกเขารู้ว่าเราอยู่ที่นี่ To'hajiilee (2013)
Tribal Police?ตำรวจท้องถิ่นเหรอ To'hajiilee (2013)
Think they can look at me with all their fucking tribal scars,คิดว่าพวกเขาสามารถมองมาที่ฉันด้วยรอยแผลเป็นของพวกเขาทั้งหมดร่วมเพศชนเผ่า Starred Up (2013)
An African tribal mask.หน้ากากชนเผ่าแอฟริกัน The Survivor in the Soap (2013)
Until recently on the isle of Vanuatu, you could be cannibalized for disobeying your tribal chief.จนกระทั่งเมื่่อไม่นานมานี้ที่เกาะวานูอาตู คุณเกือบโดนยำจาก หัวหน้าเผ่าเพราะคุณไม่เชื่อฟังเขา The Fact in the Fiction (2013)
Nava's under tribal and local FBI jurisdiction, and Purl's Rapid city, P.D., the two agencies never spoke.ศพเนว่าอยู่ในอำนาจชนเผ่า และเอฟบีไอท้องถิ่น ศพเพิร์ลเป็นของตำรวจราปิดซิตี้ 2 องค์กรนี้ไม่เคยคุยกัน Alchemy (2013)
And the body was found on reservation land, but it may not be tribal related.และแม้ศพจะถูกพบในเขตสงวน แต่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับชนพื้นเมืองก็ได้ Alchemy (2013)
Any chance this is part of a tribal tradition?จะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมชนเผ่ารึเปล่า Alchemy (2013)
I was going through old tribal enforcement records for the past 20 years, basically minor violations the reservation handled internally without the FBI.ฉันเพิ่งจะตรวจ บันทึกเก่าๆของเจ้าหน้าที่พื้นเมือง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นความรุนแรงเล็กน้อย Alchemy (2013)
Yeah, National Geographic's got some tribal boob shots that are exquisite.ใช่ เนชั่นแนลจีโอกราฟฟิกถ่ายรูป Economics of Marine Biology (2013)
No, it's an urban legend. I heard about them in Afghanistan from a tribal leader.ไม่ใช่ มันเป็นตำนานพื้นเมือง ฉันเคยได้ยินเรื่องพวกนี้ในแอฟกานิสถาน League of Assassins (2013)
Very tribalชนเผ่ามาก The Expendables 3 (2014)
See, that's incredible to me-- the commitment to keeping family on tribal ground so that every life cycle begins and ends on the same sacred earth.มันประหลาดสำหรับผมมากเลย พันธกรณี ที่ทำให้ครอบครัวต้องเป็นชนพื้นเมือง We All Fall Down (2016)
I'd like you to meet Hitu, chief of tribal security in the province.ขอแนะนำฮิตู หัวหน้า รปภ. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The Wachootoo shaman, or medicine man, has protested the intertribal wedding.หมอผีวาชูตู หมอยาน่ะ เป็นคนที่คัดค้านการวิวาห์ข้ามเผ่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Why are my tribal vases under the sink?ทำไมแจกันประจำเผ่าของแม่ ถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)
My tribal vases. Why were they under the sink?แจกันประจำเผ่า ทำไมถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)
Uluru is a place, that's sacred among the Aborigines, Australian tribal peopleที่นี่เรียกว่า UIuru UIuru เป็นสถานที่ ...ศักดิ์สิทธ์ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
I used some tribal flutes once in a recording session.ผมเคยใช้ขลุ่ยคนป่าครั้งนึง ตอนอัดอัลบั้ม Tabula Rasa (2004)
[Tribal drums beating]ไม่! King Kong (2005)
And it means the same to me as when you put on your Zulu tribal clothing.มันมีความหมายต่อฉัน เหมือนเวลาพวกนายใส่ชุดของซูลู Faith Like Potatoes (2006)
To tribal council.ร่วมประชุมเผ่าของเรา 97 Seconds (2007)
Okay, so what's depicted here is not a typical tribal ritual, but rather the unraveling of one such nanny.โอเค แล้วมาอธิบายอะไรกันนี่ ไม่ใช่ตัวอย่างพิธีกรรมในชนเผ่าซะหน่อย แต่มากกว่านั้นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของพี่เลี้ยงเด็กคนนึง The Nanny Diaries (2007)
Well, for the sake of enlightenment.Ist es nicht tribalistisch? By Hooker by Crook (1987)
I mean it would be ok, but when the rest is this "homeboy style" stereotype shit... And pack in your shit.Würd ja gehen, aber wenn der Rest dann auch so Homeboy-mäßig, klischeescheiße rüberkommt... Schlechte Tribals mit so nem Gehrock. Und pack deinen Scheiß ein! Lammbock (2001)
- You know, the girls with the tribal back tattoos who drink Red Bull for a living.- Die Mädels mit den Tribal-Hüften-Tattoos, die Red Bull für Ihren Unterhalt trinken. Boys' Club (2009)
Nice tribal.Das ist 'n geiles TribalNew Kids Turbo (2010)
The problem is that Odenigbo is a hopeless tribalist, we need to keep him quiet.Das Problem ist, dass Odenigbo ein hoffnungsloser Tribalist ist, wir müssen ihn ruhig stellen. Half of a Yellow Sun (2013)
Tribal Police?Die Tribal Polizei? To'hajiilee (2013)
I'll call the Tribal Police on the way out, let 'em know we're here.Ich ruf die Tribal Polizei an während ich fahre, und sage ihnen, dass ihr hier seid. To'hajiilee (2013)
That some kind of tribal shit?Ist das so eine Tribal-Scheiße? Salvage (2013)
Very tribal.Sehr tribalistisch. The Expendables 3 (2014)
You know, maybe not this big, but, like, same kind of style... tribal.Vielleicht nicht so groß, aber dieselbe Art TribalThe Accommodations of Desire (2015)
They... have this tribalism that sustains them somehow.Sie haben diesen Tribalismus, der sie irgendwie stützt. Forking Paths (2016)
Ah. Very tribal.Sehr tribalThe Last Shot at a Second Chance (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribalImagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBAL    T R AY1 B AH0 L
TRIBALISM    T R AY1 B AH0 L IH2 Z M
TRIBALISM    T R AY1 B AH0 L IH2 Z AH0 M
INTERTRIBAL    IH2 N T ER0 T R AY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribal    (j) (t r ai1 b l)
tribalism    (n) (t r ai1 b @ l i z @ m)
detribalize    (v) (d ii2 t r ai1 b @ l ai z)
intertribal    (j) (i2 n t @ t r ai1 b l)
detribalized    (v) (d ii2 t r ai1 b @ l ai z d)
detribalizes    (v) (d ii2 t r ai1 b @ l ai z i z)
detribalizing    (v) (d ii2 t r ai1 b @ l ai z i ng)
detribalization    (n) (d ii2 t r ai2 b @ l ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammes...tribal [Add to Longdo]
Stammessystem {n} | Stammessysteme {pl}tribalism | tribalisms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トライバリズム[, toraibarizumu] (n) tribalism [Add to Longdo]
トライバル[, toraibaru] (adj-f) tribal [Add to Longdo]
民族独立[みんぞくどくりつ, minzokudokuritsu] (n) tribal independence [Add to Longdo]
民族分布[みんぞくぶんぷ, minzokubunpu] (n) ethnic distribution; tribal distribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, ] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜 [Add to Longdo]
派性[pài xìng, ㄆㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] factionalism; tribalism [Add to Longdo]
部族[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] tribe; tribal [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] tribal chief [Add to Longdo]
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, / ] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribal \Trib"al\, a.
   Of or pertaining to a tribe or tribes; as, a tribal scepter.
   --Bp. Warburton.
   [1913 Webster]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 tribal
   tribal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top