Search result for

*tcp*

(27 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tcp, -tcp-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
TCP/IP[N] สภาพข้อมูลที่ใช้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย2เครือข่าย, See also: (คำย่อของ Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tcp/ipทีซีพี/ไอพี <คำอ่าน>ย่อมาจากคำว่า transmission control protocol / internet protocol แปลว่า กฏเกณฑ์การควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเตอร์เน็ต หมายถึง มาตรฐานที่สร้างขึ้นในเรื่องของการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องปลายทาง (terminal) ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตัวเลียนแบบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ทีซีพี/ไอพี (เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)ทีซีพี/ไอพี (เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)เกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
TCP/IP (Computer network protocol)ทีซีพี/ไอพี (โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์) [คอมพิวเตอร์]
TCP/IP (Computer network protocal)ทีซีพี/ไอพี (โพรโทคอลข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)ทีซีพี/ไอพี, โพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสารในระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการระบุผู้รับผู้ส่งในเครือข่ายและจัดการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆ ที่เรียกว่าแพ็กเก็ต (packet) ส่งผ่านไปในอินเทอร์เน็ตและมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ส่งไปนั้น จะได้รับอย่างถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่ข้อมูลเกิดข้อผิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If your video's frozen, try resetting the TCP/IP stack.วีดีโอเธอค้าง ลองรีเซ็ทไอพีสิ The Infestation Hypothesis (2011)
He or she is using TOR to encrypt their TCP streams and cover their tracks, but I've been following the gaps between incoming and outgoing packets and they're narrowing.พวกเขาใช้ รหัส TOR ในข้อมูล และมันครอบคลุมช่องสื่อสาร แต่ช่องว่างให้ฉันรับได้ ระหว่าง ข้อมูลที่รับเข้า และส่งออกไป Fast Times (2012)
And is searching for a TCP to correlate the hypertext with signature information and then...และก็กำลังหา TCP เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูล.. ด้วยข้อมูลสัญลักษณ์ จากนั้น.. Girl in the Flower Dress (2013)
I just connected the virtual TCP to the open source sensor?ฉันเพิ่งจะเชื่อมต่อ virtual TCP เข้ากับ open source เซ็นเซอร์ The Offer (2015)
But I am here to find the exploits, and I'm gonna need a log-in to determine if... the trojan horse hardware emitted a signal pulse that allows access... to your UDP or TCP ports, mate.แต่ผมมาที่นี่ทำตัวเป็นประโยชน์ และผมก็ต้องล็อกอินเพื่อดูว่า ฮาร์ดแวร์ใส้ศึกได้ส่งสัญญาณ Many Heads, One Tale (2015)
Dioxin, TCP asbestos and cyanide.Dioxin, TCP... Asbest und Zyanid. 3 Ninjas Knuckle Up (1995)
The bank's IDS logs every packer that go to any port other than the 22 or 80 TCP.Das IDS der Bank. Seine IP-Chains schaffen jedes Programm, das an einen anderen Port als das 22- und 80-TCP... Swordfish (2001)
Um, I was mostly involved in coding and testing... we developed this system using TCP, IP socket...Ich habe meistens programmiert und getestet. Wir entwickelten ein System mit TCP/IP-Socket, Lifeline (2006)
- Yeah, and is searching for a TCP to correlate a hypertext with signature information,Ja, der sucht nach einem TCP, um einen Hypertext mit Signaturinformationen zu korrelieren Girl in the Flower Dress (2013)
What would you say if I told you I just connected the virtual TCP to the open source sensor?Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, dass ich gerade die virtuelle TCP mit dem Open-Source Sensor verband. The Offer (2015)
Go try a layer four UDP/TCP in the OSI stacks.Versuchen Sie es doch mal bei der vierten Schicht "TCP/UDP" im OSI-Modell. Arioch Cain (No. 50) (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ティーシーピーアイピー[, tei-shi-pi-aipi-] (n) {comp} TCP-IP [Add to Longdo]
伝送制御プロトコル[でんそうせいぎょプロトコル, densouseigyo purotokoru] (n) {comp} Transmission Control Protocol; TCP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传输控制协定[chuán shū kòng zhì xié dìng, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] transmission control protocol; TCP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ティーシーピーアイピー[ていーしーぴーあいぴー, tei-shi-pi-aipi-] TCP-IP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TCP
     Tape Carrier Package (CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TCP
     Test Coordination Procedure
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 TCP
     Transmission Control Protocol (ARPANET)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top