Search result for

*shifty*

(51 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: shifty, -shifty-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shifty[N] ซี่งมีกลอุบาย, See also: ซึ่งหลอกล่อ, Syn. tricky, cunning

English-Thai: Nontri Dictionary
shifty(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม,ฉลาด,ปลิ้นปล้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought at the time he looked a bit shifty.ฉันคิดถึงตอนนั้น เขาดูมีพิรุธเล็กน้อย The Bank Job (2008)
With his shifty eyes and perverted ways.ด้วยสายตาปลิ้นปล้อน และประพฤตินอกลู่นอกทาง In This Home on Ice (2010)
Shifty eyes.ตาลอย The Sniffles (2010)
Okay I know that Kobalds are shifty.โอเค ฉันรู้นะว่าพวกกะลาสีเจ้าเล่ห์ Can't See the Fae-Rest (2011)
Meets with shifty looking individuals he calls, uh, associates.นัดเจอคนแปลกๆ ที่เขาเรียกว่า เพื่อนร่วมงาน Kick the Ballistics (2011)
Hey, shifty, what's your problem?นี่พ่อคนฉลาด นายมีปัญหาอะไร? Survival of the Fittest (2012)
Actually, a friend of mine used her to cater a party once. Said she had shifty eyes.นี่ดูเธอสิ แมงมุมแม่ม้ายดำ The People Will Hear (2012)
They do look pretty shifty. Well, I do know her.เค้าบอกว่าเธอนอนกับผู้ชาย15คนในสองเดือน The People Will Hear (2012)
Alright, I don't work for you, and I don't trust this guy. He's got another guy with him; he's shifty.ผมไม่ใช่ลูกน้องคุณ แต่ไม่ไว้ใจมัน มันมีผู้ติดตามกุ้ยมากด้วย Iron Man 3 (2013)
Yeah, there's a giant brain, there's a shifty character...ใช่สมองยักษ์ ไอ้กุ้ยนักเลงนี้ด้วยคงต้องตามดู Iron Man 3 (2013)
You know, kind of a shifty thing here.คุณรู้ว่าชนิดของสิ่งที่ฉลาดที่นี่ Fading Gigolo (2013)
He started getting shifty.เขาก็เริ่มหลุด Adventures in Fae-bysitting (2013)
You shifty bastard. How you doing, man?ไอ้เพื่อนเวร เป็นไงบ้างวะ Before We Go (2014)
I always said, squirrels are little shifty, little guys.บอกแล้วเชียว กระรอกมันเจ้าเล่ห์ พวกนาย The Secret Life of Pets (2016)
Oh, you shifty nigger! They said you were hung!ไหนเขาว่านายถูกแขวนคอไปแล้ว Blazing Saddles (1974)
Double-talking Greeks. Shifty-eyed Chinese.คนกรีกช่างพูด คนจีนตาตี่ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
There's no seats this way. Who's the shifty-eyed stranger?ตรงนี้ไม่มีที่นั่ง ใครเป็นหัวหน้าของเจ้า คนแปลกหน้า ? The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
I said that shifty bastard's a goddamn psychopath.ผมบอกว่าไอ้บ้านี่แหล่ะฆาตกรโรคจิต To Love Is to Bury (2008)
He was, um, kind of shifty maybe?เขา เอ่อ ดูไม่น่าไว้ใจมั้ง? 52 Pickup (2008)
They're the closest to him! Mr. Spider is his chief of security.Er meint sicher Shifty und diesen Vamp. Go for It (1983)
Shifty.- ShiftyPoints (2001)
You okay, Shifty?Alles klar, ShiftyCarentan (2001)
Shifty!ShiftyCarentan (2001)
Let Shifty kill us some dinner.Lasst Shifty unser Abendessen schießen. Points (2001)
Oh, goddamn it, Shifty.O verdammt, ShiftyPoints (2001)
That's how it's done, Shifty.So wird das gemacht, ShiftyPoints (2001)
Congratulations, Shifty.Gratuliere, ShiftyPoints (2001)
You're a hell of a fine soldier, Shifty.Du bist ein wirklich guter Soldat, ShiftyPoints (2001)
Two days later, Shifty Powers was on a truck headed for a boat home.2 Tage später war Shifty in einem LKW unterwegs zu seinem Schiff. Points (2001)
Shifty had a broken pelvis, a broken arm and a bad concussion.Shifty brach das Becken und einen Arm und hatte eine Gehirnerschütterung. Points (2001)
I think maybe they were trying to impress the older guys, people like me or Shifty.Kann sein, dass sie versuchten, ältere Typen wie mich oder Shifty zu beeindrucken. Replacements (2001)
Shifty, I could've given you a run for your money.Ich steh dir aber nicht viel nach, ShiftyThe Breaking Point (2001)
–You got it, Shifty.- Keine Ursache, ShiftyThe Breaking Point (2001)
Don't miss, Shifty.Schieß nicht daneben, ShiftyThe Breaking Point (2001)
There would have been more if not for Shifty.Wäre Shifty nicht gewesen, wären es mehr gewesen. The Breaking Point (2001)
... Shiftyfrom3rdPlatoon and Webster.Shifty vom 3. Zug und Webster. The Last Patrol (2001)
Or Shifty or Mo.Oder Shifty oder Mo. The Last Patrol (2001)
Hey, Shifty, watch Vest!Hey, Shifty, pass auf Vest auf! The Last Patrol (2001)
Okay I know that Kobalds are shifty.Okay, ich weiß, dass Kobalds sind shiftyCan't See the Fae-Rest (2011)
- Hey, shifty, what's your problem?- Hey, Shifty, was ist? Survival of the Fittest (2012)
Everybody apart from old Nutbowl and the Shifty twins.Jeder abgesehen von alten Mutter Schüssel und den shifty Zwillinge. The World's End (2013)
I've got an uncle whose God-given name is Shifty.Ich habe einen Onkel, dessen Geburtsname 'Shifty' ist. Sister II (2014)
Shifty was gonna give us 25%.- Shifty hätte uns 25% gegeben. You and Me (1938)

CMU English Pronouncing Dictionary
SHIFTY    SH IH1 F T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
shifty    (j) (sh i1 f t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gerissenshifty [Add to Longdo]
schlau {adj} | schlauer | am schlaustenshifty | shiftier | shiftiest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贼眼[zéi yǎn, ㄗㄟˊ ㄧㄢˇ, / ] shifty gaze; furtive glance, #95,140 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Shifty \Shift"y\, a.
   Full of, or ready with, shifts; fertile in expedients or
   contrivance. --Wright.
   [1913 Webster]
 
      Shifty and thrifty as old Greek or modern Scot, there
      were few things he could not invent, and perhaps
      nothing he could not endure.       --C. Kingsley.
   [1913 Webster] Shiite

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top