ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*scaffolding*

S K AE1 F AH0 L D IH0 NG   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: scaffolding, -scaffolding-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scaffolding[N] นั่งร้าน, See also: โครงยกพื้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scaffolding(สแคฟ'โฟลดิง) n. นั่งร้าน,ยกพื้น,โครงยกพื้น,วัสดุที่ใช้ทำนั่งร้าน (ยกพื้น,โครงยกพื้น) ,แกน,หลัก, Syn. scaffold

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Take the window-washing scaffoldingลงทางนั่งร้านเช็ดหน้าต่าง Infernal Affairs (2002)
Today I walked by the acres of scaffolding outside what used to be the Plaza Hotel and I thought about Eloise....ด้านนอกของตึก ที่เคยเป็นโรงแรมพลาซ่า... ...แล้วก็คิดไปถึงเอโลอีส The Brave One (2007)
And Rita is the scaffolding that holds that world in place.และริต้าก็เป็นโครง ที่ยึดโลกนั้นไว้ด้วยกัน Our Father (2008)
One time after school, my friend climbed up the scaffolding it was so high he couldn't climb downครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียน เพื่อนของฉันปีนไปบนนั่งร้าน มันก็สูงมากเขาไม่สามารถปีนลงมาได้ Invitation Only (2009)
We'll set up the scaffolding here.เราจะตั้งนั่งร้านตรงนี้ Good Mourning (2009)
A heavy bookcase,scaffolding,a ladder.ชั้นหนังสือหนักๆ นั่งร้าน บันได The Parts in the Sum of the Whole (2010)
LIVES INSIDE THIS DARK-MATTER SCAFFOLDING. Freeman:ที่นี่เราเห็นในแผนที่ เดียวกันของสสารมืด Beyond the Darkness (2010)
IT IS THE SCAFFOLDING THAT ALLOWS GALAXIES TO FORM.ด้วยการจำลองของ จักรวาลทั้งหมด เราสามารถดูที่นี่ Beyond the Darkness (2010)
They cut all the trees to use to build the scaffolding.แล้วำพวกเขาก็จะชยายตึกเพิ่ม พวกเขาก็จะตัดต้นไม้แถวๆบ้านพวกเราหละ Episode #1.12 (2010)
And I'd also like to thank Cassius from my dad's tire shop for kindly constructing my audition scaffolding.และขอขอบคุณ แคสเซียส ที่ทำงานที่อู่พ่อผม สำหรับการสร้างรั่งร้านนี้ เพื่อการออดิชั่น I Am Unicorn (2011)
You know, specifically, the sociocultural theory of scaffolding.ที่สำคัญ ทฤษฎีสังคมวัฒนธรรม ของโครงยกพื้น Hecking Order (2011)
Try and work in the word "scaffolding" somewhere.พยายามทำความเข้าใจ ศัพท์โครงยกพื้น Hecking Order (2011)
You know that I'm at my best when I have my careful assortment of bells and whistles, like steel scaffolding or my gold lamé pants.เมื่อมีกระดิ่งเข้าชุดที่คัดมาอย่างดี และนกหวีด และนั่งร้านเหล็ก หรือกางเกงทองของฉัน Swan Song (2012)
She once tried to kill him by unscrewing a piece of scaffolding.เธอเคยพยายามฆ่าเขาครั้งนึง โดยการคลายส่วนนึงของนั่งร้าน เธอไว้ใจไม่ได้ She's Better Now (2013)
Between your cash and portfolios with Fidelity and Vanguard, your 401 K and severance parachute from Essany Scaffolding, condo in Deal Beach at 450, Maserati, Ginny's Yukon, and the house and contents at a million two.Neben dem Barvermögen und Ihren Wertpapieren, dem 401K und den Abfindungen von Essany Scaffolding, der Wohnung in Deal Beach mit 450.000, dem Maserati, Ginnys Yukon, wäre da noch das Haus mit 1,2 Millionen. Moe n' Joe (2006)
Troy Scaffolding underbid you.Troy Scaffolding hat Sie unterboten. Secret Sauce (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นั่งร้าน[N] scaffold, See also: scaffolding, framework, stage, Syn. ร่างร้าน, Example: พวกช่างกำลังรื้อนั่งร้านออกจากตัวตึกที่สร้างเสร็จแล้ว, Thai definition: โครงร่างที่ทำด้วยไม้หรือโลหะ สำหรับนั่งหรือปีนป่ายในการก่อสร้างสิ่งสูงๆ

CMU English Pronouncing Dictionary
SCAFFOLDING S K AE1 F AH0 L D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scaffolding (n) skˈæfəldɪŋ (s k a1 f @ l d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄉㄚ, ] to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train), #2,817 [Add to Longdo]
脚手架[jiǎo shǒu jià, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] scaffolding, #33,786 [Add to Longdo]
棚架[péng jià, ㄆㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, ] trellis; scaffolding, #69,684 [Add to Longdo]
搭架子[dā jià zi, ㄉㄚ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, ] to put up scaffolding; to build a framework; to launch an enterprise, #134,997 [Add to Longdo]
搭脚手架[dā jiǎo shǒu jià, ㄉㄚ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] to put up scaffolding [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslegergerüst {n}projecting scaffolding [Add to Longdo]
Baugerüst {n}; Gerüst {n} | Baugerüste {pl}; Gerüste {pl} | fahrbares Gerüstscaffolding; scaffold | scaffoldings; scaffolds | mobile scaffolding [Add to Longdo]
Gerüststange {f}scaffolding pole [Add to Longdo]
Gerüstteil {n} | Gerüstteile {pl}scaffolding | scaffoldings; scaffolding materials [Add to Longdo]
Grundlage {f}scaffolding [Add to Longdo]
etw. einrüstento erect a scaffolding around sth. [Add to Longdo]
eingerüstet seinto be surrounded by scaffolding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack [Add to Longdo]
丸太足場[まるたあしば, marutaashiba] (n) scaffolding [Add to Longdo]
吊足場;つり足場[つりあしば, tsuriashiba] (n) suspended scaffolding [Add to Longdo]
櫓;矢倉[やぐら, yagura] (n) (1) turret; watchtower; (2) high wooden stage; scaffolding; (3) (See 炬燵) wooden frame (of a kotatsu); (4) (arch) weapons storehouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scaffolding \Scaf"fold*ing\, n.
   1. A scaffold; a supporting framework; as, the scaffolding of
    the body. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Materials for building scaffolds.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top