Search result for

*rocha*

(110 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rocha, -rocha-
Possible hiragana form: *ろちゃ*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arthrochalasisข้อหย่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
blepharochalasisหนังตาบนยาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuberosity; trochanter; tubercleปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tubercle; trochanter; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochaic foot; trocheeคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochanter; tubercle; tuberosityปุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochee; trochaic footคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arthrochalasisข้อหลวม [การแพทย์]
Dihydrochalcone Neohesperidosidesไดไฮโดรชาลโคนนีโอเฮสเปอรีโดไซด์ [การแพทย์]
Fractures, Intertrochantericกระดูกหักผ่านแนวปุ่มบนกระดูกต้นขา [การแพทย์]
Fractures, Pertrochantericกระดูกต้นขาหักผ่านปุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Lesser Trochanterปุ่มกระดูกต้นขาปลายบนอันเล็ก, ปุ่มกระดูกต้นขาขนาดเล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And tell her that I switched in the Dior for the Rocha.บอกหล่อนว่า ฉันเปลี่ยนจากโรช่าเป็นดิออร์ The Devil Wears Prada (2006)
It says it's a mouse and its scientific name is Hydrochaerus.หนังสือบอกว่ามันเป็นหนู มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Hydrochaerus Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
If she fares well enough today, i'd like to go in tomorrow to repair her subtrochanteric fracture next.ถ้าวันนี้เธอรู้สึกดีใช้ได้ ฉันอยากจะซ่อมแซมบริเวณ subtrochanteric ที่หักต่อไป Invest in Love (2009)
The Dorocha.Dorocha The Darkest Hour (2011)
The Dorocha, sire.Dorocha พะยะค่ะ The Darkest Hour (2011)
I fear the Dorocha cannot be defeated by swords and arrows, sire.กระหม่อมเกรงว่า Dorocha ไม่สามารถ กำจัดได้โดยดาบหรือลูกธนูพะยะค่ะ The Darkest Hour (2011)
And if the Dorocha don't kill him on the way, our brave little lamb intends to sacrifice himself to repair the veil.และถ้า Dorocha ไม่ฆ่าเขา ระหว่างทาง แกะน้อยผู้กล้าของเราก็ตั้งใจที่จะ สังเวยตัวเองเพื่อซ่อม สิ่งที่ปกคลุม The Darkest Hour (2011)
Your magic is powerless against the Dorocha.เวทย์มนต์ของเจ้ายังอ่อนแอ เกินไปที่จะต่อต้าน Dorocha The Darkest Hour (2011)
We'll defeat the Dorocha.เราจะทำลาย Dorocha The Darkest Hour (2011)
The Dorocha cannot be allowed to remain in this world.โดโรก้าไม่ควรถูกปล่อยให้อยู่ในโลกนี้ The Darkest Hour (2011)
The Dorocha. They are the voices of the dead, my child.มันคือ ดอรัคก้า เสียงร้องของวิญญาณ The Darkest Hour: Part Two (2011)
But the Dorocha...แต่ดอรัคก้า.. The Darkest Hour: Part Two (2011)
Wildeoren or Dorocha?Wildeoren หรือ Dorocha ล่ะ ? The Darkest Hour: Part Two (2011)
You weren't attacked by the Dorocha, Gwen.เจ้าไม่ได้ถูกโจมตีโดยดอรัคก้า เกว็น The Darkest Hour: Part Two (2011)
Better to leave you to the Dorocha.คงจะดีกว่าถ้าปล่อยให้ดอรัคก้าจัดการกับเจ้า The Darkest Hour: Part Two (2011)
The Dorocha cannot be allowed to remain in this world.ดอรัคก้าไม่ควรปล่อยให้อยู่ในโลกนี้ The Darkest Hour: Part Two (2011)
If Durocher had continued coming here your father would think he was the greatest manager.Wäre Durochabeiter so oft gekommen, hielte dein Vater ihn für den größten Manager. The Old Man and the Sea (1958)
Lafayette and me,.. we freed Americans from the tyranny of England! We avenged Joan of Arc, dammit!Rochambeau, Lafayette und ich, wir haben die Amerikaner von der englischen Tyrannei befreit. The Black Tulip (1964)
Ah Brochard.Mein alter Brochard. Love at the Top (1974)
Anyway, Mr Brochard and Mr Lozerand identified him.Brochard und Lozerand haben ihn identifiziert. Hothead (1979)
Brochard and Lozerand couldn't be wrong. They knew you.Brochard und Lozerand konnten sich nicht täuschen. Hothead (1979)
Brochard and Lozerand identified me for the same reason. Wrong side.Brochard und Lozerand fanden auch, dass ich auf der falschen Seite war. Hothead (1979)
Tonight's match ball is provided by Brochard Garages.Liebe Sportfreunde, das Spiel wird von der Werkstatt Brochard präsentiert. Hothead (1979)
So Mr Brochard and Mr Lozerand came to see me to tell me what to tell the police.Die Herren Brochard und Lozerand statteten mir einen Besuch ab und sagten mir, was ich der Polizei sagen sollte. Hothead (1979)
Thank you, Mr Brochard."Danke, Herr Brochard!" Hothead (1979)
Brochard? Lozerand?"Brochard"? "Lozerand"? Hothead (1979)
At the trial, Lozerand and Brochard will rescind their statements.Und Lozerand und Brochard revidieren ihre Aussage. Hothead (1979)
Brochard and Lozerand accused you to cover Berthier.Brochard und Lozerand haben falsch ausgesagt, um Berthier zu decken. Hothead (1979)
In that clown's car Brochard gave him!Bei der Karre, die Brochard ihm gegeben hat... Hothead (1979)
- But they... - No "buts" Rojinski.Es gibt kein aber Rochanski! Le marginal (1983)
Brochard and his wife were the stupidest of all.Der blödeste Hund von allen ist Brochard, und die blödeste Kuh ist seine Frau. One Deadly Summer (1983)
I remember a time... on Rochani III.Ich weiß noch... es war auf Rochani III. Dramatis Personae (1993)
- If that is Uhnari, where's Rocha?- Wenn das Uhnari ist, wo ist RochaAquiel (1993)
Sorry it's been a while. I've been dealing with the new Lieutenant, Rocha.Verzeih, dass ich mich so spät melde, aber dieser neue Lieutenant Rocha ist ein Ekel. Aquiel (1993)
And there's still the question of what happened to Lt Rocha.Dann ist da die Frage, was passierte mit Lieutenant RochaAquiel (1993)
You would, too, stuck on a relay station in the middle of nowhere with no one for company except an egomaniac like Keith Rocha.Wärst du auch, wenn du auf einer Station im Nirgendwo steckst und ganz allein mit einem Egomanen wie Keith Rocha wärst. Aquiel (1993)
Rocha said we couldn't handle the extra signal load but I think he's wrong.Rocha sagt, die zusätzlichen Signale überlasten uns, aber ich glaube, er irrt sich. Aquiel (1993)
I'm still looking for Lt Rocha's.Lieutenant Rochas suche ich noch. Aquiel (1993)
Maybe Rocha didn't make the logs. That could have been Uhnari's job.Vielleicht führte Rocha kein Buch und Uhnari war dafür zuständig. Aquiel (1993)
Rocha had been on edge all morning.Rocha war den ganzen Morgen gereizt. Aquiel (1993)
Then the remains we found must be those of Lt Rocha.Dann sind die gefundenen Überreste wohl von RochaAquiel (1993)
Well, your relationship with Lt Rocha, for example.Na ja, Ihr Verhältnis zu Lieutenant Rocha zum Beispiel. Aquiel (1993)
Keith Rocha was obnoxious from the minute he reported to duty.Keith Rocha war unausstehlich, seit er zum Dienst antrat. Aquiel (1993)
Rocha's file is spotless.Rochas Akte ist makellos. Aquiel (1993)
Then there's your conflict with Lt Rocha.Vergessen wir nicht Ihren Konflikt mit Lieutenant RochaAquiel (1993)
Rocha and I had our disagreements.Rocha und ich hatten Streit. Aquiel (1993)
To inflict the type of molecular damage found in Rocha's remains, it would take a sustained phaser discharge of 30 to 40 seconds.Eine molekulare Zerstörung, wie sie in Rochas Überresten gefunden wurde, kann nur mit Dauerphaserbeschuss von 30 bis 40 Sekunden erzeugt werden. Aquiel (1993)
In the meantime, I'd like to try to access Rocha's personal logs again.- OK. Inzwischen will ich an Rochas persönliche Aufzeichnungen kommen. Aquiel (1993)
Computer, display the records of Lt Rocha from stardates 46455 to 46460.Computer, Rochas Aufzeichnungen von Sternzeit 46455 bis 46460. Aquiel (1993)
We're preparing to question him regarding the murder of Lt Rocha.Wir befragen ihn, inwiefern er in den Mord an Rocha verwickelt ist. Aquiel (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
เดือนหน้า[n. exp.] (deūoen nā) EN: next month   FR: le mois prochain [m]
เจอกัน[v. exp.] (joē kan) EN: see you again !   FR: a la prochaine fois !
ครั้งหลัง[n. exp.] (khrang lang) EN: next time ; the time after   FR: la prochaine fois ; la fois suivante
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time   FR: la prochaine fois
คราวหน้า[n. exp.] (khrāo nā) EN: next time   FR: la prochaine fois
แล้วพบกันใหม่[X] (laēo phop kan mai) EN: see you later   FR: a plus tard ; a la prochaine
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai nān) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly   FR: bientôt ; prochainement
หน้า[adj.] (nā) EN: next ; following   FR: suivant ; prochain
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently   FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; tout à l'heure
ในปีหน้า[xp] (nai pī nā) EN: next year   FR: l'année prochaine
ในปลายสัปดาห์หน้า[X] (nai plāi sapdā nā) FR: à la fin de la semaine prochaine
ในเร็ว ๆ นี้[X] (nai reo-reo nī) EN: soon   FR: très bientôt ; très prochainement
โอกาสหน้า[X] (ōkāt nā) EN: in the future   FR: prochaine occasion [f]
ป้ายหน้า[n. exp.] (pāi nā) FR: prochain arrêt de bus [m]
ภายหลัง[X] (phāilang) EN: to come ; to be ; future   FR: prochain ; à venir ; suivant
ปีหน้า[n. exp.] (pī nā) EN: next year   FR: l'année prochaine [f] ; l'an prochain [m]
รัฐบาลชุดใหม่[n. exp.] (ratthabān chut mai) FR: nouveau gouvernement [m] ; prochain gouvernement [m]
เร็ว ๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon ; recent ; recently   FR: très prochainement ; très bientôt ; il y a peu de temps ; récemment
รุ่นหลัง[n. exp.] (run lang) EN: next generation ; young generation   FR: prochaine génération [f] ; génération future [f] ; jeune génération [f]
สัปดาห์หน้า[n. exp.] (sapdā nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
สถานีต่อไป[n. exp.] (sathānī tø pai) EN: next station   FR: prochain arrêt [m] ; station suivante [f]
ศกหน้า[n. exp.] (sok nā) EN: next year   FR: l'année prochaine
ที่จะถึง[X] (thī ja theung) FR: prochain ; premier
ต้นปีหน้า[X] (ton pī nā) EN: at the beginning of next year   FR: au début de l'année prochaine
ต่อไป[adj.] (tøpai) EN: next ; latter ; henceforth   FR: prochain ; suivant ;
วันจันทร์หน้า[n. exp.] (wan jan nā) EN: next Monday   FR: lundi prochain
วันข้างหน้า[n. exp.] (wan khāng-nā) EN: in days to come ; in the future ; later on   FR: un de ces jours ; dans le futur ; prochainement

CMU English Pronouncing Dictionary
ROCHA    R OW1 K AH0
AROCHA    AA0 R OW1 K AH0
ROCHAT    R AA1 CH AH0 T
DAROCHA    D AA0 R OW1 K AH0
PROCHASKA    P R AH0 HH AA1 S K AH0
PROCHAZKA    P R AH0 HH AA1 Z K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trochaic    (j) (t r ou1 k ei1 i k)
nitrochalk    (n) (n ai2 t r ou ch oo1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rochade {f} (Schach) | kleine Rochade; kurze Rochade | große Rochade; lange Rochadecastling; castle (chess) | castling king's side; castling kingside | castling queen's side; castling queenside [Add to Longdo]
trochäischer Verstrochaic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
スピロヘータ[, supirohe-ta] (n) (1) spirochaete (lat [Add to Longdo]
マイクロチャネル[, maikurochaneru] (n) {comp} Micro Channel [Add to Longdo]
マイクロチャネルアーキテクチャ[, maikurochanerua-kitekucha] (n) {comp} microchannel architecture [Add to Longdo]
黒茶[くろちゃ, kurocha] (n) (abbr) (See 黒茶色) deep brown [Add to Longdo]
黒茶色[くろちゃいろ, kurochairo] (n) deep brown [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扬抑格[yáng yì gé, ㄧㄤˊ ㄧˋ ㄍㄜˊ, / ] trochaic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  rocha
     rock
     boulder
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top