Search result for

คราวหลัง

(8 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คราวหลัง-, *คราวหลัง*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา คราวหลัง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *คราวหลัง*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราวหลัง    [ADV] next time, See also: from now on, from now then, from this time on, Syn. คราวหน้าคราวหลัง, Example: อย่าเคียดแค้นกันเลย คราวหลังก็หาเสียงให้มากกว่านี้, Thai definition: โอกาสครั้งต่อไป
คราวหน้าคราวหลัง    [N] next time, Syn. หนต่อไป, โอกาสหน้า, คราวต่อไป, Ant. คราวก่อน, Example: คราวหน้าคราวหลังหนูอย่าทำแบบนี้อีกนะ มันอันตราย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คราว ๑(คฺราว) น. ครั้ง, หน, เช่น คราวหน้า คราวหลัง, รุ่น เช่น เด็ก ๒ คนนี้อายุคราวเดียวกัน, ใช้เป็นลักษณนาม เช่น สินค้าชนิดนี้ส่งเข้ามา ๓ คราว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คราวหลัง[n. exp.] (khrāo lang) EN: next time   FR: la prochaine fois

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
afterward [ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwards, subsequently
afterwards [ADV] ภายหลัง, See also: หลังจากนั้น, จากนั้น, ทีหลัง, คราวหลัง, ตอนหลัง, ต่อมา, ต่อจากนั้น, คราวหน้า, ครั้งต่อไป, ต่อไป, Syn. afterwars, subsequently

Are you satisfied with the result?

Go to Top