ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*recursive*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recursive, -recursive-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
recursive[เรค' เคอเสฟ] (adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor, See also: recurring, recursion, recursive function, Syn. recur

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recursive-เรียกซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recursive definitionบทนิยามเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recursive functionฟังก์ชันเวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From this they deduced that the problem was recursive... but beyond that, found themselves admitting, against their own nature... and once again, that the answer was unknowable.เหนืออื่นใด แม้จะขัดต่อนิสัยของพวกเขา แต่ทั้งสองก็ยอมรับว่า... นี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ Primer (2004)
I'm using a recursive search algorithm which analyzes and cross-references the data.วิธีการคำนวนย้อนผลกลับไปมา เ้พื่อวิเคราะห์และตรวจหา ความสอดคล้องของข้อมูล The Boy with the Answer (2010)
It's recursive. It's nonsensical. Are you calling my life's work...เธอว่าการทำงานทั้งชีวิตของฉัน เหลวไหลหรอเมิร์ฟ Interstellar (2014)
There are some elegant formal structures, a kind of recursive beauty, but complex, like two minds arguing with each other.มันมีรูปแบบโครงสร้างที่สวยงามอยู่ ความงามของการทำซ้ำชนิดนึง แต่ก็ซับซ้อนเหมือนกับมีสองความคิดกำลังทะเลาะกันอยู่ Trace Decay (2016)
The ARQ? Arcing recursive quine.Arcing Recursive Quine. ARQ (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rekursiv { adj }recursive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカーシブ[rika-shibu] (n) { comp } recursive [Add to Longdo]
回帰的[かいきてき, kaikiteki] (adj-na) recursive [Add to Longdo]
帰納的[きのうてき, kinouteki] (adj-na, n) inductive; recursive [Add to Longdo]
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] (n) { comp } recursive function [Add to Longdo]
再帰[さいき, saiki] (n, adj-no) recursive [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] (n) { comp } recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) { comp } recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] (n) { comp } recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] (adj-na) { comp } recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] (exp, v5b) { comp } to call recursively [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] (n) { comp } recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] (n) { comp } recursive definitions [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
帰納的関数[きのうてきかんすう, kinoutekikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰関数[さいきかんすう, saikikansuu] recursive function [Add to Longdo]
再帰呼び出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive call [Add to Longdo]
再帰呼出し[さいきよびだし, saikiyobidashi] recursive (function) call [Add to Longdo]
再帰的[さいきてき, saikiteki] recursive [Add to Longdo]
再帰的に呼ぶ[さいきてきによぶ, saikitekiniyobu] to call recursively [Add to Longdo]
再帰的に定義された列[さいきてきにていぎされたれつ, saikitekiniteigisaretaretsu] recursively defined sequence [Add to Longdo]
再帰的サブルーチン[さいきてきサブルーチン, saikiteki saburu-chin] recursive subroutine [Add to Longdo]
再帰的定義[さいきてきていぎ, saikitekiteigi] recursive definitions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 algorithmic \algorithmic\ adj.
   1. of or pertaining to an algorithm. {recursive}
    [1913 Webster]
 
   2. definitively solvable by a finite number of steps; -- said
    of mathematical or logical problems. Contrasted with
    {heuristic}.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recursive
   adj 1: of or relating to a recursion

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top