Search result for

*qualm*

(81 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: qualm, -qualm-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualm[N] ความรู้สึกไม่สบายใจ, See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ, Syn. scruple
qualm[N] ความรู้สึกหวาดหวั่น
qualm[N] ความรู้สึกวิงเวียน, See also: อาการหน้ามืด
qualmish[ADJ] ซึ่งไม่สบายใจ
qualmish[ADJ] ซึ่งมีอาการหวาดหวั่น
qualmish[ADJ] ที่มีอาการวิงเวียน
qualmishly[ADV] อย่างกระวนกระวาย, See also: อย่างไม่สบายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse

English-Thai: Nontri Dictionary
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You boys do me wrong, I have no qualms at all about singing it loud and clear, you understand?เข้าใจมั้ย Prison Break: The Final Break (2009)
Who has no qualms about shooting her family,ใครกันที่ยังสบายใจอยู่เลย เธอฆ่าครอบครัว Dex Takes a Holiday (2009)
I have no qualms at all about singing it loud and clear, you understand?ฉันไม่รู้สึกลำบากใจเลยนะ ที่จะไปป่าวประกาศ แกเข้าใจมั้ย? Free (2009)
And I have no qualms About my decision.และฉันไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยที่ตัดสินใจ You Don't Know Jack (2010)
From Snoqualmie, Washington.มาจากเมืองสโนคัลมิ รัฐวอร์ชิงตัน In This Home on Ice (2010)
The job of a personal assistant, requires having no qualms about digging into people's backgrounds.หน้าที่ของผู้ช่วย, ทำได้ทุกเรื่อง รวมถึงขุดคุ้ยเรื่องชาวบ้านด้วยใช่ไหม Episode #1.7 (2010)
Do you have any ethical qualms regarding human experimentation?เธอมีปัญหาในการใช้มนุษย์เป็นตัวทดลองหรือเปล่า The Herb Garden Germination (2011)
Look, I got no qualms about it.ฟังนะ ผมไม่สนอะไรแล้ว Nebraska (2012)
Do you think she's going to have any qualms about cutting us off if we displease her?ขณะที่เธอกำลังร้อง "I'm killing my babies" Choke (2012)
And you had no qualms about taking in a convicted felon?และคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ ทีให้อาชญากรพักอาศัยอยู่ด้วย Judgment Day (2012)
Do you remember when Chris came here first, and he had some serious qualms about riding?ยังจำตอนที่คริสมาที่นี่ครั้งแรกได้มั้ย เขากลัวการขี่ม้าแทบแย่ใช่มั้ย Match Point (2005)
Though you have no qualms about screwing over your best friend.เห็นเลยว่าเธอไม่ได้แยแสเลยที่จะทำร้ายเพื่อนรักของเธอ The Serena Also Rises (2008)
The smoke in here is hurting my eyes!Der Qualm hier brennt mir in den Augen. Bronco Billy (1980)
I wonder if the smoke's good for it with those little lungs?Ob dem der viele Qualm gut tut? Bei der kleinen Lunge... Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
No smoke without a fire.Wo Qualm ist, ist auch Feuer. The Greasy Pole (1981)
Our great Fuhrer has been showing their English bed-wetter the cigar-chomping asshole Churchill where exactly to go and stick his stinking cigars.Unser großer Führer zeigte dem englischen Bettnässer dem Zigarrequalmenden Arschloch Churchill wohin er sich seine Stinkrollen stecken soll. Das Boot (1981)
All wind and smoke.Nur Luft und QualmDas Boot (1981)
They're even allowed to smoke.Der darf sogar qualmen. Das Boot (1981)
But when the smoke cleared... he was still there.Aber als der Qualm sich verzogen hatte war er noch da. Deadly Blessing (1981)
Jesus, it smokes like crazy.Es hat wie verrückt gequalmt. Endless Love (1981)
In that case, I want a car and nobody around, got it?Gut, stellen Sie mir da einen Wagen hin! Und wenn ich einen von lhren Leuten sehe, qualmt es! The Professional (1981)
Steam and red lights and slime!Es war verqualmt, rotes Licht, Instrumente... und der Chef! Hanky Panky (1982)
Don't touch the beams. Some of them are still burning.Nehmt die angekohlten Balken nicht mit, die qualmen dann. Akce: Sesit 1 (1983)
Why the smoke?Aber wieso qualmt es? Tajemství velkého ucitele (1983)
Does it matter? The important thing is that it works.Es qualmt zwar, aber es glüht. Tajemství velkého ucitele (1983)
When this piece of junk start woofing out smoke and blowing gaskets... Andre ain't gonna be so happy.Wenn dieser Schrotthaufen anfängt zu qualmen und die Schrauben fliegen... dann wird Andre nicht sehr glücklich sein. Mexican Slayride (1983)
Man, that watch is so hot, it's smokin'.Mann, diese Uhr ist so heiß, dass sie qualmt. Trading Places (1983)
No more cockamamie cigar smoke.Kein idiotischer Zigarrenqualm mehr. Trading Places (1983)
I changed the oil. I figured it could use it, it Was smoking so much.Nichts. Das Öl gewechselt, so wie der gequalmt hat! Und nun? Revenge of the Dead (1983)
Ironically, it is in the noisy and smoke-filled atmosphere of the nightclub that Eudora Fletcher is struck by a brilliant and innovative plan that will create a major breakthrough in the case.Ausgerechnet in diesem lauten und verqualmten Nachtclub kommt Eudora Fletcher auf eine brillante und innovative Idee, die der Durchbruch im Fall Zelig sein wird. Zelig (1983)
Michael, my sensors indicate that smoking car may explode.Michael, meine Sensoren zeigen an, dass das qualmende Auto explodieren kann. Let It Be Me (1984)
Off our bow. She's sending smoke.Wer qualmt da vorne? A Cruel Romance (1984)
- Why is there always blue smoke?- Warum qualmt das immer so blau? Fernweh - 1919-28 (1984)
I ran into a girl at the party but by the time the smoke had cleared, she was gone.Ich traf ein Mädchen dort. Als der Qualm sich verzog, war sie weg. Voo Doo Knight (1986)
Both engines smoking.Beide Motoren qualmten, ja? Jack of Lies (1986)
The gun oil's already smoking.- Das Öl im Gewehr qualmt schon. Ugly Duckling (1986)
There's no smoke without fire.- Wo es qualmt, ist auch Feuer. The Smoke Screen (1986)
We did it quickly. Further away, the bonfires smoked.Wir waren schnell, in der Ferne waren die Lagerfeuer vom Qualm verhangen. In a Glass Cage (1986)
I see the smoke.Ich sehe den QualmNothing in Common (1986)
Don't play smart ass with me. You got the picture?Wenn du hier den großen Kraftmeier spielen willst, dann qualmts. They Call Me Renegade (1987)
Where are you taking us? To a smoke-filled room?Bringst du uns in so 'ne verqualmte Bude? Whose Trash Is It Anyway? (1988)
As a matter of fact, I am. Except nobody smokes anymore.Möglich, aber hier qualmen alle bloß noch vor lauter Arbeit. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
'I think I can, I... ' "Black smoke and obnoxious fumes "were spilling out,Schwarzer Rauch und stinkender Qualm stiegen auf. Rock the Cradle (1988)
It's gonna smoke. Yeah?Es wird qualmen. Shoot to Kill (1988)
I'll cut the phone lines.Vielleicht lässt du dann das Gequalme. Mind Games (1989)
Come on! Burn rubber!- Lass die Reifen qualmen. A Friend to the End (1989)
- Boy, that really burns my ass.- Da qualmt mir doch gleich der Arsch. The 'Burbs (1989)
He comes here to smoke cigars.Er kommt her, um Zigarren zu qualmen. The 'Burbs (1989)
A couple hours later... there's smoke pouring out of the windows of Skip's house.Wenige Stunden später kommt Qualm aus den Fenstern von Skips Haus. The 'Burbs (1989)
Kill yourself!- Hier, qualm dich tot! Lock Up (1989)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความลังเลใจ[N] hesitation, See also: indecision, qualm, scruple, misgiving, Syn. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Ant. ความเด็ดเดี่ยว, ความมั่นคง, ความแน่วแน่, Example: เงื่อนไขทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยทำให้นักลงทุนต่างประเทศมีความลังเลใจที่จะลงทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALMS    K W AA1 M Z
QUALMS    K W AA1 L M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualm    (n) (k w aa1 m)
qualms    (n) (k w aa1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无愧[wú kuì, ˊ ㄎㄨㄟˋ, / ] to have a clear conscience; to feel no qualms, #22,798 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedenk {n}; Zweifel {m} | Bedenken {pl}; Zweifel {pl}qualm | qualms [Add to Longdo]
ungutes Gefühlqualm [Add to Longdo]
Qualm {m}fume [Add to Longdo]
Tabakqualm {m}tobacco smoke [Add to Longdo]
Übelkeit {f}qualm [Add to Longdo]
rauchig; qualmig {adj} | rauchiger | am rauchigstensmoky | smokier | smokiest [Add to Longdo]
unwohlqualmish [Add to Longdo]
unwohl {adv}qualmishly [Add to Longdo]
verqualmen | verqualmend | verqualmt | verqualmt | verqualmteto fill with smoke | filling with smoke | filled with smoke | fills with smoke | filled with smoke [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms [Add to Longdo]
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
紫煙[しえん, shien] Tabakrauch, Zigarettenqualm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualm \Qualm\, n. [AS. cwealm death, slaughter, pestilence, akin
   to OS. & OHG. qualm. See {Quail} to cower.]
   1. Sickness; disease; pestilence; death. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       thousand slain and not of qualm ystorve [dead].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden attack of illness, faintness, or pain; an agony.
    " Qualms of heartsick agony." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially, a sudden sensation of nausea.
    [1913 Webster]
 
       For who, without a qualm, hath ever looked
       On holy garbage, though by Homer cooked?
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   4. A prick or scruple of conscience; uneasiness of
    conscience; compunction. --Dryden.
    [1913 Webster]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Qualm /kvalm/ 
  fume

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top