ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*punjab*

P AH0 N JH AA1 B   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: punjab, -punjab-
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punjab(พันจาบ',พัน'จาบ) n. มณฑลปันจาบของอินเดีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Punjab!PunjabAnnie (1982)
You married this simple girl from Punjab and left her there to suffer for four years...คุณแต่งงานกับหญิง เรียบๆคนนี้จากปันจาบ และปล่อยเธอให้อดทน อยู่ที่นั่นถึง4ปี Namastey London (2007)
Don't lie, because you speak Punjabi only after drinking.ไม่จริงอ่ะ,เพราะพ่อ จะพูดปันจาบทุกทีหลังดื่มเหล้า Namastey London (2007)
Oh yeah. But I also start speaking in Punjabi when I get emotional.อ่อ ช่าย แต่พ่อเริ่มพูดปันจาบ เมื่อพ่อหงุดหงิด Namastey London (2007)
I have looked up such eligible Punjabi boys... that once she gets married, everything will be fine.ผมจะค้าหาหนุ่มปันจาบ ที่เหมาะสม... เมื่อหล่อนแต่งงานไปแล้วทุกอย่างจะดีไปเอง Namastey London (2007)
Punjab is truly the food supplier of India...ปันจาบเป็นแหล่งส่งออก อาหารของอินเดีย... Namastey London (2007)
Very good, my Punjabi mother.ดีมาก, แม่ปันจาบิของหนู Namastey London (2007)
This is London, not Punjab.นี่คือลอนดอน, ไม่ใช่ปันจาบ. Namastey London (2007)
Had he been an Indian, would you have sent me back to Punjab?เขาเป็นคนอินเดียมั้ย,พ่อจะได้ส่งผมกลับปันจาบ? Namastey London (2007)
Then why did you lie to me in Punjab?งั้นทำไมคุณไม่บอกความจริงกับผมในปันจาบ Namastey London (2007)
My daughter's got two in-Iaws in a single year... one in Punjab and one in London.ลูกสาวฉันเป็นโสดในกฏหมายสองฉบับ กฏหมายในปันจาบและกฏหมายในลอนดอน เกิดอะไรขึ้น? Namastey London (2007)
That is because that idiot Punjabi boy accepted a challenge..นั่นเพราะหนุ่มปันจาบที่โง่ได้มาตราฐานคอยกระตุ้นอยู่... Namastey London (2007)
But where is that idiot Punjabi boy?แต่หนุ่มปันจาบทึ่มๆคนนั้นอยู่ไหนเล่า? Namastey London (2007)
If I lose, then I will pack my bags and go back to Punjab.ถ้าแพ้ผมจะเก็บกระเป๋ากลับปันจาบ Namastey London (2007)
Don't threaten me about going back to Punjab..อย่าขู่ให้ฉันกลับปันจาบ Namastey London (2007)
I am also a Punjabi...ผมเป็นคนปันจาบเหมือนกัน Namastey London (2007)
Just play the drum once and I will show you what's a Punjabi dance.ตอนนี้ถ้ามีเสียงกลอง ผมจะโชว์เสต็ปปันจาบให้คุณดู Namastey London (2007)
Bebe, London is just like Punjab..เบเบ, ลอนดอนก็เหมือนปันจาบ... Namastey London (2007)
the only difference is that there are more Punjabis in London.ต่างกันแค่คนปันจาบมีมากกว่าในลอนดอน Namastey London (2007)
Jasmeet, I speak better english than you... but you see I'm Punjabi at heart, I didn't want any confusion about that.จัสมีท ผมพูดอังกฤษ ได้ดีกว่าคุณ... แต่ว่า หัวใจผมเป็นปันจาบ กลัวคนอื่นจะสับสนเรื่องนั้น Namastey London (2007)
Ah. You speak punjabi?คุณหูดภาษาปัญจาบด้ายเหรอ Ilsa Pucci (2010)
We steam-cleaned the garage, had some killer take-out from Punjab Palace.ได้นักฆ่าบางคนออกจาก Punjab Palace Tower Heist (2011)
PUNJAB PROVINCE 50 miles north of Lahore, PAKISTANจังหวัดปัญจาบ 50 ไมล์ทางเหนือของเมืองลาฮอร์, ปากีสถาน London Has Fallen (2016)
I've had a Barbadian, a Punjabi,ฉันเคยบาร์เบโดสเป็นปัญจาบ Denial (2016)
As in 1008, when Anandapala suffered the Shahis' most crushing defeat and Mahmud overran the entirety of the Punjab region, taking the famed temple of Kangra, we have been wronged by this alliance, this horde of Patricia, Dennis and the boy.เหมือนในปี 1008... ตอนอนันดาพาลา ทนทุกข์กับความปราชัยของซาฮีส์... และมาฮ์มูดถล่มรัฐปัญจาบจนราบ Split (2016)
This is Punjab.Das ist PunjabAnnie (1982)
He and the Asp are Mr. Warbucks' bodyguards.Punjab und Asp sind Mr. Warbucks Leibwächter. Annie (1982)
Pick him up, Punjab.Heb ihn auf, PunjabAnnie (1982)
And Punjab put a spell on Sandy.Und Punjab verzauberte dann Sandy. Annie (1982)
- Don't encourage her, Punjab.- Ermutige sie nicht, PunjabAnnie (1982)
Punjab, buy out the 8:00 show.Punjab, kauf die 8 Uhr Vorstellung auf. Annie (1982)
To the couch, Punjab, if you please.Auf die Couch, Punjab, wenn ich bitten darf. Annie (1982)
Punjab, get me William Randolph Hearst!Punjab, gib mir den WeiRen Haus Beauftragten im Innenministerium! Annie (1982)
Well done, Punjab.Gut gemacht, PunjabAnnie (1982)
Please, Punjab, help me.Bitte, Punjab, hilf mir. Annie (1982)
Punjab, help.Punjab, hilf mir. Annie (1982)
Here's a little something I picked up in the Punjab.Das hier habe ich im Punjab aufgeschnappt. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
"The water of my Punjab has given you this beauty.""Das Wasser von meinem Punjab hat Ihnen diese Schönheit gegeben". Kaun Kare Kurbanie (1991)
"The water of my Punjab.""Das Wasser von meinem Punjab". Kaun Kare Kurbanie (1991)
"Cause you could be Punjabi, Gujarati, Parsi or a banging BengaIi""Denn du kannst Punjabi, Gujarati,Parsi oder BengaIi sein" Barsaat (1995)
Give me a Punjabi kiss then!Gib mir den Punjabi Kuss! Barsaat (1995)
What do I know? I'm a ha If Punjabi Sikh... one-quarter Tamil separatist.Ich bin zur Hälfte Punjabi-Sikh, zu einem Viertel tamilischer Separatist. Keeping the Faith (2000)
Please comeKomm... ln der Liebe ist der Punjabi die Nummer eins! Chori Chori Chupke Chupke (2001)
In my opinion, you punjabis are way too ostentatious.Ihr aus dem Punjab... seid einfach zu ostentativ. Monsoon Wedding (2001)
Now exams are over, you'll learn full Punjabi dinner, meat and vegetarian!Die Prüfungen sind vorbei. Lerne, Punjabi zu kochen. Mit Fleisch und vegetarisch. Bend It Like Beckham (2002)
Northwest side, close to Pakistan, though.Aus Punjab im Nordwesten. In der Nähe von Pakistan. Barbershop (2002)
You speak like you were born in the Punjab, my friend.Du sprichst wie ein gebürtiger Punjabi, mein Freund. Bulletproof Monk (2003)
Raj is from Punjab.Raj ist aus dem PunjabChalte Chalte (2003)
And now the Punjabis are all making a beeline for America and England... to become their slaves all over again.Jetzt alles sind Punjabis, das eine Schlange für Amerika und England.. ... ihre Sklaven wieder werden-Aber es gibt keinen Mangel der Arbeit dort! Des Hoyaa Pardes (2004)
There are several such mansions lying vacant in Punjab They are havens for the pigeonsEs gibt einiges solches Villen das Lügen, das in Punjab frei ist sie sind Häfen für die Tauben Des Hoyaa Pardes (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjāp) EN: Punjabi = Panjabi   

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNJAB    P AH0 N JH AA1 B
PUNJAB    P AH1 N JH AE2 B
PUNJAB'S    P AH0 N JH AA1 B Z
PUNJAB'S    P AH1 N JH AE2 B Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁遮普[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, ] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan, #84,982 [Add to Longdo]
旁遮普省[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, ] Punjab province of Pakistan, #93,407 [Add to Longdo]
五河[Wǔ hé, ˇ ㄏㄜˊ, ] (N) Wuhe (place in Anhui); Punjab, province of Pakistan, #94,357 [Add to Longdo]
昌迪加尔[Chāng dí jiā ěr, ㄔㄤ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄦˇ, / ] Chandighar, capital of Punjab state of northwest India, #222,381 [Add to Longdo]
旁遮普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンジャブ語[パンジャブご, panjabu go] (n) Punjabi (language); Panjabi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Punjab
      n 1: a historical region on northwestern India and northern
           Pakistan

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top