ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ibis*

AY1 B AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ibis, -ibis-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hibiscus(n) ต้นพู่ระหง (พันธุ์ไม้ในตระกูล hibiscus), See also: ดอกพู่ระหง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด

English-Thai: Nontri Dictionary
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roselle ; Hibiscus sabdariffaกระเจี๊ยบแดง [TU Subject Heading]
Hibiscus Mutabilisพุดตาน [การแพทย์]
Hibiscus Rosa Sinensisชบา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ibisYou've got no alibis for the day of the murder.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากห่าง(n) open bill ibis, Syn. นกปากห่าง, Example: นกปากห่างตัวผู้และตัวเมียคล้ายกัน มีขายาว คอยาว ปากใหญ่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Anastomus oscitans ในวงศ์ Ciconiidae ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับนกกาบบัวแต่ตัวเล็กกว่า ลำตัวสีเทาปนขาว แต่จะเป็นสีเทาเข้มในฤดูผสมพันธุ์ ปากหนาแหลมตรง เมื่อจะงอยปากสบกัน ส่วนกลางของปากบนและปากล่างแยกห่างจากกัน ทั้งนี้เพื่อสะดวกในการคาบเหยื่อ
ชบา(n) Chinese rose, See also: Hibiscus Rosa sinensis

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[chabā chomphū] (n, exp) EN: pink hibiscus  FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[chabā daēng] (n, exp) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus  FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย[chabā Hāwāi] (n, exp) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus
ชบาหนู[chabānū] (n) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow
ชบาเยอรมัน[chabā Yoēraman] (n, exp) EN: hibiscus [m]  FR: hibiscus [m]
กระเจี๊ยบแดง[krajīep daēng] (n, exp) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
นกช้อนหอย[nok chønhøi] (n) EN: ibis  FR: ibis [m]
นกช้อนหอยดำ[nok chønhøi dam] (n, exp) EN: White-shouldered Ibis  FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[nok chønhøi dam leūap] (n, exp) EN: Glossy Ibis  FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]
นกช้อนหอยขาว[nok chønhøi khāo] (n, exp) EN: Black-headed Ibis  FR: Ibis à tête noire [m]
นกช้อนหอยใหญ่[nok chønhøi yai] (n, exp) EN: Giant Ibis  FR: Ibis géant [m]
นกกุลา[nok kulā] (n, exp) EN: Black-headed Ibis  FR: Ibis à tête noire [m]
นกยางควาย[nok yāng khwāi] (n, exp) EN: Cattle Egret  FR: Héron garde-boeufs [m] ; Héron gardebœufs [m] ; Gardebœuf aigrette [f] ; Garde-bœufs ibis [m] ; Garde-bœuf Vérany [m] ; Héron vérany [m]
พู่ระหงส์[phū rahong] (n, exp) EN: Coral Hibiscus ; Fringed Hibiscus ; Japanese Lantern ; Spider Gumamela
พุดตาน[phut tān] (n) EN: Rose of Sharon ; Cotton rose hibiscus ; Changeable rose mallow ; Confederate rose mallow
ปอทะเล[pø thalē] (n, exp) EN: Sea Hibiscus
ต้นพู่ระหง[ton phurahong] (n) EN: hibiscus  FR: hibiscus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IBIS AY1 B AH0 S
ALIBIS AE1 L AH0 B AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibis (n) ˈaɪbɪs (ai1 b i s)
alibis (n) ˈælɪbaɪz (a1 l i b ai z)
ibises (n) ˈaɪbɪsɪz (ai1 b i s i z)
hibiscus (n) hˈɪbˈɪskəs (h i1 b i1 s k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芙蓉[fú róng, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus, #9,614 [Add to Longdo]
槿[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 槿] Hibiscus syriacus; transient, #31,543 [Add to Longdo]
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, ] Hibiscus syriacus, #43,911 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] spoonbill; ibis; family Threskiornidae, #76,359 [Add to Longdo]
朱鹭[zhū lù, ㄓㄨ ㄌㄨˋ, / ] ibis; Japanese crested ibis (Nipponia nippon); same as 朱鹮|朱鹮 [Add to Longdo]
朱鹮[zhū huán, ㄓㄨ ㄏㄨㄢˊ, ] ibis; toki or Japanese crested ibis (Nipponia nippon) [Add to Longdo]
芙蓉花[fú róng huā, ㄈㄨˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄚ, ] cotton rose hibiscus (Hibiscus mutabilis); lotus [Add to Longdo]
[shùn, ㄕㄨㄣˋ, ] Hibiscus syriacus [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] (adj) เข้มงวดกวดขัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hibiskus {m}; Roseneibisch {m} [bot.]hibiscus; rose mallow [Add to Longdo]
Johannisbeere {f}; Ribisel {f} [Ös.] [bot.] | schwarze Johannisbeere {f} | rote Johannisbeere {f}black currant | black currant | red currant [Add to Longdo]
Okra {f}; essbarer Eibisch; Ladyfinger {m} [bot.]okra; lady's-finger [Add to Longdo]
akribisch {adj}very painstakingly; with the utmost care [Add to Longdo]
macht weibischwomanizes [Add to Longdo]
machte weibischwomanized [Add to Longdo]
sorgfältig; minutiös; minuziös; akkurat; akribisch; diffizil {adj}meticulous [Add to Longdo]
weibischwomanish [Add to Longdo]
weibisch {adv}womanishly [Add to Longdo]
Kuhreiher {m} [ornith.]Cattle Egret (Bubulcus ibis) [Add to Longdo]
Klunkeribis {m} [ornith.]Wattled Ibis [Add to Longdo]
Spitzschwanzibis {m} [ornith.]Sharp-tailed Ibis [Add to Longdo]
Stirnbandibis {m} [ornith.]Plumbeous Ibis [Add to Longdo]
Olivenibis {m} [ornith.]Olive Ibis [Add to Longdo]
Fleckenbrustibis {m} [ornith.]Spot-breasted Ibis [Add to Longdo]
Schopfibis {m} [ornith.]Crested Wood Ibis [Add to Longdo]
Grünibis {m} [ornith.]Green Ibis [Add to Longdo]
Nipponibis {m} [ornith.]Japanese Crested Ibis [Add to Longdo]
Mohrenibis {m} [ornith.]Bare-faced Ibis [Add to Longdo]
Punaibis {m} [ornith.]Puna Ibis [Add to Longdo]
Warzenibis {m} [ornith.]Black Ibis [Add to Longdo]
Riesenibis {m} [ornith.]Giant Ibis [Add to Longdo]
Weißhalsibis {m} [ornith.]Buff-necked Ibis [Add to Longdo]
Schwarzzügelibis {m} [ornith.]Black-faced Ibis [Add to Longdo]
Heiliger Ibis {m} [ornith.]Sacred Ibis [Add to Longdo]
Schwarzhalsibis {m} [ornith.]Oriental Ibis [Add to Longdo]
Australischer Ibis {m} [ornith.]Australian White Ibis [Add to Longdo]
Stachelibis {m} [ornith.]Straw-necked Ibis [Add to Longdo]
Ibisschnabel {m} [ornith.]Ibis Bill [Add to Longdo]
Karibischer Pinzettfisch {m} (Chaetodon aculeatus) [zool.]longsnout butterfly [Add to Longdo]
Karibischer Riff-Falterfisch {m} (Chaetodon sedentarius) [zool.]painted reef butterfly [Add to Longdo]
Karibisches MeerCaribbean Sea [Add to Longdo]
Karibische InselnCaribbean Islands [Add to Longdo]
karibisch {adj}Caribbean [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
アーチビショップ[a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
アイビス[aibisu] (n) ibis [Add to Longdo]
エキジビション;エキシビション[ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) [Add to Longdo]
ハイビスカス[haibisukasu] (n) hibiscus; (P) [Add to Longdo]
ヒビスカス[hibisukasu] (n) hibiscus [Add to Longdo]
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot) [Add to Longdo]
芸備線[げいびせん, geibisen] (n) Geibi Line (Hiroshima-North Okayama Railway) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
厳しい暑さ[きびしいあつさ, kibishiiatsusa] (n) intense heat [Add to Longdo]
厳しい批評[きびしいひひょう, kibishiihihyou] (n) severe criticism [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳しさを増す[きびしさをます, kibishisawomasu] (exp,v5s) to grow in severity; to grow increasingly severe [Add to Longdo]
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus) [Add to Longdo]
撒き菱;撒菱[まきびし, makibishi] (n) caltrop (spiked device scattered to maim infantry and horses); calthrop; caltrap [Add to Longdo]
自動車整備士[じどうしゃせいびし, jidoushaseibishi] (n) automobile mechanic [Add to Longdo]
手厳しい[てきびしい, tekibishii] (adj-i) severe; harsh [Add to Longdo]
酔芙蓉[すいふよう, suifuyou] (n) cotton rosemallow (Hibiscus mutabilis cv. Versicolor); Confederate rose [Add to Longdo]
整備済製品[せいびさいせいひん, seibisaiseihin] (n) refurbished item [Add to Longdo]
整備士[せいびし, seibishi] (n) mechanic [Add to Longdo]
整備室[せいびしつ, seibishitsu] (n) office (usu. for construction, maintenance, services, etc.) [Add to Longdo]
整備性[せいびせい, seibisei] (n) serviceability; maintainability; ease of maintaining [Add to Longdo]
雪庇[せっぴ;ゆきびさし, seppi ; yukibisashi] (n) overhanging snow [Add to Longdo]
中性微子[ちゅうせいびし, chuuseibishi] (n) (See ニュートリノ) neutrino [Add to Longdo]
鴇;朱鷺;桃花鳥[とき;しゅろ(朱鷺);つき(鴇);トキ, toki ; shuro ( toki ); tsuki ( toki ); toki] (n) (uk) Japanese crested ibis (Nipponia nippon); crested ibis [Add to Longdo]
鴇色[ときいろ, tokiiro] (n,adj-no) pink (wing colour of crested ibis) (color) [Add to Longdo]
尼鷺;甘鷺[あまさぎ;アマサギ, amasagi ; amasagi] (n) (uk) cattle egret (Bubulcus ibis) [Add to Longdo]
肉醤;醢[ししびしお;にくしょう(肉醤), shishibishio ; nikushou ( niku shou )] (n) (arch) salted and fermented meat or fish [Add to Longdo]
美美しい;美々しい[びびしい, bibishii] (adj-i) beautiful [Add to Longdo]
芙蓉[ふよう;フヨウ, fuyou ; fuyou] (n) (1) (uk) cotton rose (Hibiscus mutabilis); Confederate rose; dixie rosemallow; (2) lotus blossom [Add to Longdo]
仏桑花;仏桑華[ぶっそうげ;ブッソウゲ, bussouge ; bussouge] (n) (uk) (See ハイビスカス) Chinese hibiscus (Hibiscus rosa-sinensis) [Add to Longdo]
木蓮[きはちす;キハチス, kihachisu ; kihachisu] (n) (uk) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus) [Add to Longdo]
木槿;槿[むくげ;もくげ;ムクゲ, mukuge ; mokuge ; mukuge] (n) (uk) rose of Sharon (Hibiscus syriacus) [Add to Longdo]
唯美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] (n) estheticism [Add to Longdo]
蓮(P);藕[はす(P);はちす(蓮)(ok);ハス, hasu (P); hachisu ( hasu )(ok); hasu] (n) (1) (uk) sacred lotus (Nelumbo nucifera); Indian lotus; lotus; (2) (はちす only) (See 木槿) rose of Sharon (Hibiscus syriacus); (P) [Add to Longdo]
[かかと(P);きびす;くびす;あくと, kakato (P); kibisu ; kubisu ; akuto] (n) (uk) heel (of foot, shoe, stocking, etc.); (P) [Add to Longdo]
踵を返す;きびすを返す;くびすを返す[きびすをかえす(踵を返す;きびすを返す);くびすをかえす(踵を返す;くびすを返す), kibisuwokaesu ( kakato wo kaesu ; kibisuwo kaesu ); kubisuwokaesu ( kakato wo kaesu] (exp,v5s) to turn back; to return [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
厳しい[きびしい, kibishii] streng, hart, ernst [Add to Longdo]
唯美主義[ゆいびしゅぎ, yuibishugi] Aesthetizismus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ibis \I"bis\, n. [L. ibis, Gr. ?; of Egyptian origin.] (Zool.)
   Any bird of the genus {Ibis} and several allied genera, of
   the family {Ibid[ae]}, inhabiting both the Old World and the
   New. Numerous species are known. They are large, wading
   birds, having a long, curved beak, and feed largely on
   reptiles.
   [1913 Webster]
 
   Note: The sacred ibis of the ancient Egyptians ({Ibis
      aethiopica}) has the head and neck black, without
      feathers. The plumage of the body and wings is white,
      except the tertiaries, which are lengthened and form a
      dark purple plume. In ancient times this bird was
      extensively domesticated in Egypt, but it is now seldom
      seen so far north. The glossy ibis ({Plegadis
      autumnalis}), which is widely distributed both in the
      Old World and the New, has the head and neck feathered,
      except between the eyes and bill; the scarlet ibis
      ({Guara rubra}) and the white ibis ({Guara alba})
      inhabit the West Indies and South America, and are
      rarely found in the United States. The wood ibis
      ({Tantalus loculator}) of America belongs to the Stork
      family ({Ciconid[ae]}). See {Wood ibis}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ibis
   n 1: wading birds of warm regions having long slender down-
      curved bills

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ibis
  ibis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ibis /ibəs/
  ibis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top