ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*guano*

G W AA1 N OW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: guano, -guano-
Possible hiragana form: ぐあの
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guano(n) ของเสียที่นกขับถ่ายออกมา (ใช้เป็นปุ๋ยให้พืชพันธุ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guano(กวา 'โน) n. ปุ๋ยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยมูลจาก นกทะเล,ปุ๋ยที่ทำจากปลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
guanoปุ๋ยขี้นก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guanosine Diphosphateกัวโนซีนไดฟอสเฟต [การแพทย์]
Guanosine Triphosphateกวาโนซีนไทรฟอสเฟท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's made from guano.นี่ทำจากกัวโน่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano?กัวโน่เหรอ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano bowls.ถ้วยกัวโน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano!มันอยู่ที่ไหนนะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
They have guano!ป่านนี้คงจมอยู่... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano! Hello!ผมมาหาค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ มันอยู่ไหน Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
"Guano mines as a source of nitrate...ขี้ค้างคาวไง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Yesterday, I saw the same substance outside the hut and it hit me that the Great White Bat has white guano.นึกว่า... ...จะไม่ถามซะแล้ว Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I don't see any guano.ไม่เห็นมีขี้ค้างคาวเลย Jumanji (1995)
We're gonna end up going guano eventually,เราต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ Sam, Interrupted (2010)
Cockroaches, fleas, rat droppings, bat guano.แมลงสาบ เห็บไร ขี้หนู ขี้ค้างคาว The Beginning in the End (2010)
Sam, this isn't you going guano.ไม่ใช่เจ้าหรอกที่ผิดปกติ Meet the New Boss (2011)
He's kind of been sitting, waiting to see if he goes guano again.เขาทำแค่ นั่งเฉยๆ แล้วรอดูเค้ากลายเป็นปุ๋ยอีกครั้ง Season Seven, Time for a Wedding! (2011)
Dugoinneau, please.Duguano, ich bitte Sie. The Eye of the Monocle (1962)
Dugoinneau, try to be discreet.- Gut, gut. - Duguano. Seien Sie diskret. The Eye of the Monocle (1962)
Dugoinneau...- Duguano... The Eye of the Monocle (1962)
Now look, Colonel Bat Guano... if that really is your name... may I tell you that I have a very good idea...- Hören Sie, Colonel "Bat" Guano... Dürfte ich Ihnen erklären, dass ich bete zu wissen, was der Code ist? Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
At the masked ball at the home of Enrique Schollberg A Chilean average German That has become rich With marine bird poop.Auf einem Maskenball bei diesem Enrique Schullberg, dieser Germane mit chilenischem Einschlag, der sein Vermögen mit Guano-Scheiße gemacht hat. The Purple Taxi (1977)
It smelt of guano.Es roch nach Guano. A Walk Through H: The Reincarnation of an Ornithologist (1979)
This film had been used by Van Hoyten to reinforce the view that Tulse Luper was incapable of distinguishing good jokes from bad, and was described by Gang Lion as "a piece of cinematic guano."Dieser Film hatte Van Hoyten dazu gedient, die Ansicht zu verbreiten, dass Tulse Luper keine guten Witze zu schätzen wusste, und Gang Lion nannte ihn "ein Stück filmischen Guanos". The Falls (1980)
- Hotel Guano.- Im Hotel "Guano". Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
We get saltpetre from Chile and guano from Peru.Salpeter beziehen wir aus Chile und aus Peru den Guano. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
You know guano?Weißt du, was Guano ist? Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
Their excrement, called guano, is one of the world's richest fertilisers.Und ihre Exkremente nennt man "Guano", eines der besten Düngemittel der Welt. Ich meine, vielleicht wird das mal Water (1985)
Five hundred square miles of sand lizards and gull guano.1.300 km² Zauneidechsen und Möwen-Guano. The Boy Who Could Be King (1986)
"locust guano..."Heuschrecken-Guano. Radio Flyer (1992)
"Locust guano. "- "Heuschrecken-Guano"? Wörterbuch. Radio Flyer (1992)
Guano. "Guano." Radio Flyer (1992)
It's made from guano.Aus Guano gemacht. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano?Guano? Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It's a chief resource of the Wachati.Guano ist der wichtigste Rohstoff der Wachati. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano bowls.Guanoschalen. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano!Guano! Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
They have guano!Guano haben sie! Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Guano!Guano! Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
"Guano mines as a source of nitrate... "...producing 84 percent of the world's fertilizer..."Guanominen sind Nitratquelle ... fûr 84% des Dûngers der Welt. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Yesterday, I saw the same substance outside the hut and it hit me that the Great White Bat has white guano.Gestern sah ich das gleiche Zeug, denn die Große Weiße Fledermaus macht weißes Guano. Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
No. I have an iguanodon and a tyrannosaurus.Nein, ich habe einen Iguanodon und einen Tyrannosaurus. Multiplicity (1996)
This is Civil War bat guano.Fledermausguano aus dem Bürgerkrieg. Kiss the Girls (1997)
Bat guano, above normal magnetic field readings.Fledermausguano, hohe Magnetfeldwerte. Rush (1999)
One teaspoon bat guano.Ein Teelöffel Fledermausguano. Blinded by the Whitelighter (2001)
I can assure you, Major Bat Guano - if that is indeed your name - if you don't put that gun away and stop this nonsense the court inquiry is gonna come down on you like a ton of bricks.Ich kann Ihnen versichern, Major Bat Guano - wenn das wirklich ihr Name ist - wenn Sie nicht die Pistole weglegen und den Stuss sein lassen, stürzt die Gerichtsuntersuchung wie ein Haufen ziegelsteine auf Sie nieder. The Life and Death of Peter Sellers (2004)
We live in the country and pay with our precious guano.Wir ernähren uns von dem Land und bezahlen mit unserem kostbaren Guano. Long Weekend (2008)
And pay us valuable guano.Wir bezahlen mit unserem kostbaren Guano. Long Weekend (2008)
The guano, bat excrement, is highly prized, as fertilizer.Guano. Fledermaus Exkrement. Es ist ein sehr exklusiver und nahrhafter Bodendünger. The Missing Lynx (2008)
And what about the organic bat guano? Yes, sir.- Und was ist mit dem Fledermausguano? Razer (2011)
Yes. We're cleaning up the guano left behind by Pittman, and the commissioner noticed several inconsistencies.Wir räumen den Guano weg, den Pittman hinterlassen hat, und dem Kommissar sind einige Unstimmigkeiten aufgefallen. Spell It Out (2012)
We're cleaning up the guano left behind by Pittman.Wir räumen den Guano weg, den Pittman hinterlassen hat. Double Fault (2012)
Bernissartensis Iguanodons.- Iguanodon Bernissartensis. Dinosaur Island (2014)
- Same as on the plane.- Wie Guano. It's Not for Everyone (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มูล(n) excrement, See also: dung, droppings, feces, guano, Syn. ขี้, อึ, อุจจาระ, คูถ, Example: โคจะถ่ายมูลและปัสสาวะลงในดินกลายเป็นปุ๋ยได้อีกทาง, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: อุจจาระสัตว์, ขี้หรือเศษของสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้นก[khīnok] (n) EN: guano  FR: guano [m]
มูล[mūn] (n) EN: excrement ; dung ; ferces ; guano ; droppings  FR: excrément [m] ; guano [f] ; chiure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUANO G W AA1 N OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
guano (n) gwˈaːnou (g w aa1 n ou)
guanos (n) gwˈaːnouz (g w aa1 n ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸟粪[niǎo fèn, ㄋㄧㄠˇ ㄈㄣˋ, / ] guano; bird excrement, #83,776 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Guanotölpel {m} [ornith.]Peruvian Booby [Add to Longdo]
Guanoscharbe {f} [ornith.]Guanay Cormorant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イグアノドン[iguanodon] (n) iguanodon (lat [Add to Longdo]
グアノ[guano] (n) guano [Add to Longdo]
グアノシン[guanoshin] (n) guanosine [Add to Longdo]
グアノシン三燐酸[グアノシンさんりんさん, guanoshin sanrinsan] (n) guanosine triphosphate; GTP [Add to Longdo]
海鳥糞[かいちょうふん, kaichoufun] (n) (obsc) (See グアノ) guano [Add to Longdo]
鳥糞石[ちょうふんせき, choufunseki] (n) (obsc) (See グアノ) guano [Add to Longdo]
糞化石[ふんかせき, funkaseki] (n) (1) coprolite; (2) guano [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Guano \Gua"no\, n.; pl. {Guanos}. [Sp. guano, fr. Peruv. huanu
   dung.]
   A substance found in great abundance on some coasts or
   islands frequented by sea fowls, and composed chiefly of
   their excrement. It is rich in phosphates and ammonia, and is
   used as a powerful fertilizer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guano
   n 1: the excrement of sea birds; used as fertilizer

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top